Wrth i 2017 symud yn ei blaen, roedd yn wych cael cychwyn y flwyddyn newydd drwy gwrdd ag aelodau Prosiect Cymru Ifanc, grŵp a sefydlwyd i alluogi grwpiau ieuenctid ar draws Cymru a rhoi cyfle iddynt leisio eu barn.

Er mai noson oer a thywyll yn Ionawr oedd hi, roedd yr ystafell yn llawn o ddadlau bywiog, gyda chynrychiolwyr ieuenctid o Mind Casnewydd a fforymau ieuenctid o Gaerffili, RCT, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Sir Benfro yn bresennol, o dan gadeiryddiaeth ddeheuig  Joshua Chohan o Fwrdd Cymru Ifanc.

Yng ngoleuni digwyddiadau diweddar yma a thramor a chydnabyddiaeth gynyddol bod pobl ifanc yn pryderu am ddigwyddiadau gwleidyddol diweddar a’r argoelion ar gyfer y dyfodol – yn arbennig sbarduno Erthygl 50 y gwanwyn hwn – roedd yn hen bryd cynnal sgwrs am lesiant cenedlaethau’r dyfodol yma yng Nghymru.

Ond er i lawer o ddigwyddiadau llynedd daflu cysgod o ansicrwydd dros ddyfodol pobl ifanc yma yng Nghymru, roedd pendantrwydd ac ynni’r ddadl y noson honno’n gychwyn gwych i’r flwyddyn ac yn rhywbeth i’w groesawi. Profiad rhwystredig i mi oedd gweld portreadau diweddar yn y cyfryngau o bobl ifanc fel rhai gor-sensitif, fel ‘cenhedlaeth o blu eira’ wedi ymgolli ynddynt eu hunain.

Ond gwnaeth y drafodaeth hon gadarnhau, fel sy’n wir mewn llawer achos, bod y cyfryngau ymhell o’u lle. Roedd y bobl ifanc a gyfarfum yn angerddol, yn wybodus, yn glir am yr hyn sydd angen ei wella ac yn awyddus i helpu i wneud hynny.

Roedd ein trafodaethau yn rhai eang, ac yn cynnwys y bwlch rhywedd parhaus mewn pynciau ysgol megis TGCh a pheirianneg, yr angen i addysg yng Nghymru ddatblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol, yn arbennig yn y maes digidol, yn ogystal â’r angen am addysg a rhaglenni hyfforddi sy’n canolbwyntio ar y sgiliau a fydd eu hangen ar gyfer y gweithle.

Roedd y cyfle i bobl ifanc ddylanwadu ar benderfyniadau yn llinyn aur yn rhedeg drwy’r holl noson. Ac maent yn llygad eu lle yn hyn o beth. Nid yw’n ddigon da mwyach i anwybyddu pobl ifanc fel ‘arweinyddion a dinasyddion yfory’; rhaid eu cydnabod fel rhai a fedr weithredu newid heddiw.

Rydym yn hen gyfarwydd â dibynnu ar bobl ifanc i’n helpu gyda’r iPad, ond dychmygwch faint y gallem ei ddysgu petaem yn gofyn i bobl ifanc ein helpu i ddatblygu polisi ar yr economi a’r amgylchedd yr ydym yn dymuno ei weld yn y dyfodol.

Mae’n hollbwysig ein bod yn ennyn ymgyfraniad cenedlaethau’r dyfodol yn y sgwrs honno am eu dyfodol hwy eu hunain, gan weithio gyda nhw heddiw i helpu i lunio gwell yfory.