Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi croesawu Polisi Cynllunio Cymru newydd, y bu hi a'i thîm yn cydweithio â Llywodraeth Cymru arno er mwyn sicrhau ei fod yn ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a'i fod yn cyfrannu at bob un o’r saith nod llesiant.

Mae’r broses ddrafftio a fu ynghlwm wrth y polisi hwn yn dangos sut mae defnyddio’r Ddeddf a’r pum dull o weithio’n galluogi’r bobl sy’n llunio polisïau i ddylunio ac ategu polisïau cynllunio yn y ffordd orau bosibl.

Mae’r polisi newydd yn mynnu bod awdurdodau cynllunio’n gosod lles pobl yn flaenllaw yn eu hystyriaethau wrth gynllunio tai, trafnidiaeth a seilwaith yn eu hardaloedd mewn ffordd gynaliadwy. Mae’n sefydlu hierarchaeth o flaenoriaethau i’w hystyried, gyda’r ffynonellau ynni neu drafnidiaeth sy’n llygru waethaf ac yn achosi’r niwed mwyaf yn briodol ddigon ar y gwaelod.

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru:

“Bydd cael system gynllunio sydd wedi ei dylunio o gwmpas bywydau a lles pobl, yn hytrach na dim ond tynnu ar fap neu er hwylustod adeiladwyr, yn trawsnewid sut y byddwn ni’n llunio ac yn defnyddio ein hadeiladau a’n cymunedau nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Trwy gydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi eu hannog i wthio’r ffiniau, ac wedi eu cynghori ar sut i ddileu unrhyw rwystrau ac anghysonderau posibl wrth weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o fewn y system gynllunio yng Nghymru.

“Bydd y polisi newydd yma’n ein helpu ni i leihau allyriannau carbon er mwyn cyflawni’r targedau a bennodd Llywodraeth Cymru’r wythnos hon. Bydd yn cefnogi ac yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygiadau ynni adnewyddadwy hefyd fel ynni solar ac ynni’r gwynt, ac yn gosod cyfyngiadau pellach ar godi a defnyddio tanwydd ffosil, gan gynnwys ffracio.

“Mae’r polisi’n gyson â’r Ddeddf Teithio Llesol yn ogystal, wrth greu gwasanaethau sy’n hyrwyddo ffordd fwy iach o fyw trwy ein hannog ni i gyd i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, cerdded neu seiclo, a rhoi’r gorau i’n dibyniaeth ar geir.

“Byddaf i’n disgwyl gweld pob penderfyniad cynllunio o hyn ymlaen yn dangos sut y mae’n cyfrannu at y saith nod llesiant ac yn defnyddio’r pum dull o weithio wrth gynllunio tai, trafnidiaeth a seilwaith yn eu cymunedau.”

Polisi Cynllunio Cymru: Argraffiad 10