Mewn ymateb i’r Gyllideb Atodol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, rwy’n cydnabod bod yna her enfawr i’w hwynebu wrth ddelio â’r COVID-19 sydd ar ein gwarthaf.

“Rwy’n croesawu ymatebion megis cymorth i fusnesau, cartrefi gofal a’r sector gwirfoddol, sydd i gyd yn bwysig iawn ac anghenion uniongyrchol.

Yn awr mae angen i ni archwilio cyfleoedd ar gyfer gwneud pethau’n wahanol, a mabwysiadu ymagwedd mwy hirdymor wrth i ni symud o’r argyfwng tuag at adferiad a gwell Cymru’n dilyn COVID-19.

Dylai Llywodraeth Cymru archwilio ymhellach sut y mae’n macsimeiddio’r cyfleoedd a gyflwynir gan yr argyfwng, gan ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac awydd y cyhoedd am newid.

Nid ydym yn mynd yn ôl i fusnes fel arfer ac mae angen i ni weld ymrwymiad i ffordd well o fyw, wedi’i ategu gan ymagwedd economi llesiant tuag at ymdrin â phob penderfyniad ariannol, gan gynnwys ariannu’r argyfwng hinsawdd a natur a ddatganwyd y llynedd.

Bydd newid yn yr hinsawdd yn cael effaith mwy sylweddol hyd yn oed ar yr economi yn yr hirdymor, ac mae angen ysgogiad economaidd gwyrdd ar gyfer yr economi sy’n cynnwys ôl-osod tai, datrysiadau seiliedig ar natur a gwella cysylltedd.

Buaswn yn annog y Llywodraeth i weithio gyda fy swyddfa ac eraill i ganfod cynigion ac ymrwymiadau mwy arloesol sy’n caniatáu i ni ddod allan o’r argyfwng mor gryf ag y gallwn fod.

Mae hynny’n golygu gwella llesiant yn yr hirdymor a chael sgyrsiau difrifol am bethau fel Incwm Sylfaenol Cyffredinol ac wythnos waith 4 diwrnod a allai fynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd.

Byddaf yn herio’r Llywodraeth i sicrhau ein bod yn croesawu’r cyfleoedd i ailadeiladu gwell Cymru – gan roi anghenion cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol wrth galon penderfyniadau.”