“Mae’r amrywiaeth o fesurau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn herio Llywodraeth Cymru ac eraill i roi eu geiriau ar waith wrth iddynt ddangos eu hymrwymiad i Adferiad Gwyrdd.

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi caniatâd, eglurder a chreadigrwydd i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl yn arloesol am y penderfyniadau a wnawn a’r Gymru yr ydym am eu gweld. 

Mae gweithredu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru yn golygu cymryd camau brys i leihau allyriadau carbon, gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth, mynd i’r afael â’r lefelau anghynaliadwy o gynhyrchu a defnyddio, a chysylltu pobl â natur. 

Rwy’n falch o weld bod yr adroddiad yn rhoi blaenoriaeth i gyflawni rhai o’r canlyniadau rydw i wedi’u nodi fel rhai sy’n hanfodol ar gyfer adferiad gwyrdd – gan gynnwys fy argymhellion ar gefnogi datgarboneiddio cartrefi, buddsoddi mewn ffyrdd gwell i gysylltu a symud pobl (trafnidiaeth cyhoeddus a theithio llesol), ac annog sefydliadau i gofrestru a chymryd ymadawr ysgol fel rhan o raglen sgiliau cyfannol ledled Cymru.

Dylai argymhellion y Tasglu, sy’n cynnig syniadau ymarferol ar gyfer eu gweithredu, gael eu hystyried ar frys gan bob Gweinidog. “