Mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn falch i ddatgan eu bod yn chwilio am Fardd Preswyl Cenedlaethau’r Dyfodol; cyfle newydd a chyffrous i fardd sy’n datblygu yng Nghymru ddod â’r Ddeddf yn fyw.

Moving image of pen writing on paper

Beth yw’r materion hanfodol sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt? Ai’r newid yn yr hinsawdd, sgiliau’r dyfodol, goroesiad ein diwylliant a’n hiaith? Beth yw eich gobeithion a’ch dymuniadau ar gyfer eich dyfodol a dyfodol cenedlaethau’r dyfodol, beth ddylai ein hetifeddiaeth hirdymor fod?

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn unigryw i Gymru ac yn denu diddordeb o wledydd ledled y byd gan ei bod yn cynnig cyfle hollbwysig i greu newid parhaol, cadarnhaol i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Yn ystod eich cyfnod preswyl byddwch yn cael y cyfle i ymgysylltu â thîm Cenedlaethau’r Dyfodol, cyrff cyhoeddus a phobl ledled Cymru i gynorthwyo datblygiad a themâu eich gwaith. Byddwn hefyd yn cynorthwyo eich gwaith drwy berfformiadau byw, ffilm fechan neu gyfres o bodlediadau.

Dywed Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

“Mae’r celfyddydau’n chwarae rôl hollbwysig yn ein llesiant ac yn cynnig dull gwahanol o gyfathrebu a deall y byd o’n cwmpas.

“Rydyn ni eisoes yn gweld enghreifftiau o gyrff cyhoeddus eraill yn gwneud y celfyddydau’n rhan o wasanaethau cyhoeddus megis Mererid Hopwood, bardd preswyl uned gofal lliniarol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Patrick Jones, bardd preswyl Coleg Brenhinol Seiciatreg yng Nghymru.

“Rydw i wrth fy modd ein bod, ynghyd â Llenyddiaeth Cymru’n cyfrannu at ein nod llesiant ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’, ac yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y bardd yn medru ail-ddychmygu mewn geiriau ddyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Dywed Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Rydyn ni’n falch iawn i fod yn cydweithio ar y prosiect hwn, nid yn unig er mwyn cynnig cyfle i fardd Cymreig sy’n datblygu i ennill profiadau newydd a datblygu eu crefft, ond hefyd i hwyluso ffordd arall o alluogi’r genhedlaeth iau i godi eu lleisiau mewn dull creadigol. Mae barddoniaeth yn tyfu’n fwy a mwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc fel dull o fynegiant a ffordd o rannu eu syniadau a’u pryderon am y byd.”

Pwy fedr wneud cais?

Unrhyw fardd sy’n ymarfer a gweithio yng Nghymru gyda’r gallu neu beth gallu i siarad Cymraeg.

Am ragor o fanylion am y swydd breswyl dilynwch y ddolen neu cysylltwch â:

 Julie Richards, Swyddog Cyfathrebu

ffôn: 029 21677 400 

e: julie.richards@futuregenerations.wales 

 Dyddiad cau: 5pm, Dydd Llun, 3ydd Rhagfyr 2018