n/a

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn arweinyddiaeth ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed sy’n rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith. 

Mae ceisiadau am recriwtio agored ar gyfer yr academi eleni yn cau ddydd Sul, Mehefin 16, 2024. 

Dyma Yusra Chaudhary, a raddiodd yn ddiweddar yn rhannu sut y gwnaeth yr Academi, ynghyd â’i gwaith i leihau stigma mislif, ei helpu i sylweddoli bod mwy nag un ffordd i fod yn arweinydd… 

“Roeddwn bob amser yn cael ei ddweud yn yr ysgol i godi llais. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn fy nheulu yn allblyg iawn, felly fe wnes i sefyll allan. 

“Rwy’n fewnblyg ond rwy’n angerddol, ac eto pan ddychmygais arweinwyr, meddyliais am bobl a oedd yn allblyg ac yn ddi-flewyn-ar-dafod.” 

Pan raddiodd Yusra , 26, o Grangetown, Caerdydd, o Radd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2023, daeth i wybod am Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n cael ei rhedeg gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker. 

Mae’r cwrs wyth mis, sy’n cynnig hyfforddiant arweinyddiaeth ar-lein ac yn bersonol i arweinwyr ifanc, yn rhedeg bob mis Medi i fis Mawrth, gan hyfforddi ar sut i ddeall Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol Cymru, a’i defnyddio i ddod â newid yng Nghymru. 

“Pan wnes i raddio, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau ennill profiad mewn unrhyw ffordd y gallwn. Roeddwn i eisiau adeiladu ar fy setiau sgiliau eraill fel arweinyddiaeth, rhwydweithio, ond hefyd adeiladu ar fy sgiliau hyder. Cefais fy nenu at yr hyn yr oedd yr Academi yn sefyll amdano a gwnes gais yn syth. 

“Roedd y broses yn syml iawn ac roedd y cyfweliad yn hamddenol. Teimlais fy mod yn deall pwy oeddwn a beth allwn ei gynnig i’r genhadaeth i wneud Cymru a’r byd yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.” 

Roedd Yusra yn gallu siarad yn y cyfweliad am sut roedd hi wedi defnyddio ei llais yn ystod y pandemig, pan gynhaliodd ymgyrch i leihau stigma misglwyf i bobl mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig. Gyda phum ffrind, sefydlodd PSA (Public Service Announcement, and Positive, Sustainable and Accessible) – Periods, gan gynnig lle diogel i bobl rannu eu straeon a chael gwybodaeth a mynediad at gynhyrchion misglwyf. 

“Mae misglwyf yn cael eu stigmateiddio mewn rhai cymunedau Asiaidd. Yn fy nheulu, roedd yn fater tawel. Gall distawrwydd o amgylch misglwyf effeithio ar eich iechyd, hylendid, pob agwedd ar eich bywyd o’r gweithle i’ch bywyd cymdeithasol. 

“Nid oes gan ferched, menywod a phobl traws bob amser fynediad at gynnyrch mislif felly gallant droi at ddefnyddio pethau fel papur newydd, hen grysau T. Roeddwn i eisiau helpu i newid hynny a chefais lawenydd wrth godi ymwybyddiaeth a chreu’r gymuned fach hon ar Instagram.” 

Enillodd yr ymgyrch Wobr Plan International’s Young Changemakers ac ailadroddodd y profiad hyn i Yusra y gallai ei llais gael effaith.  

A dysgodd Yusra ar yr Academi, wrth rwydweithio â gwneuthurwyr newid o sefydliadau fel WWF Cymru, i Brif Weithredwyr, fod arweinwyr yn dod o bob math o bersonoliaeth. 

Mae’r rhai ar y cwrs yn cael mentora arweinwyr Cymru, llywio gwaith y comisiynydd, a chreu cynlluniau gweithredu i ysgogi newid mewn gweithleoedd yn y dyfodol. 

Datblygodd Yusra ei hymgyrch stigma mislif ar gyfer ei chynllun gweithredu ei hun, gan ddefnyddio Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol i greu hyb yn y gymuned lle roedd pobl yn teimlo’n gyfforddus ac yn agored, gan chwalu rhwystrau diwylliannol trwy addysg. 

“Fe wnaeth yr Academi fy helpu i sylweddoli bod pwy ydw i yn wych a fy mod yn ddigon. 

“Dysgais ei fod yn iawn i fod yn berson tawel a bod gen i hyder tawel. Nid oes angen i chi newid i ffitio i mewn unrhyw le. 

“Dysgais sut i ryngweithio gyda phobl mewnblyg eraill, gyda phobl allblyg a gyda phob math o bobl a allai fod â gwahanol agweddau ataf. 

“Mae cymdeithas yn gwerthfawrogi pobl allblyg ac o oedran ifanc, roedd fy nhawelwch bob amser yn cael ei weld fel rhwystr gan bobl eraill. Roedd hyn yn ddigalon, yn enwedig fel merch ifanc yn tyfu i fyny. Ond dysgais y gallaf gyflawni’r hyn yr wyf am ei gyflawni, trwy fod yn fi o hyd, a bod lle mewn cymdeithas i arweinwyr tawel. 

“Rwy’n dawel ond rwyf bob amser yn gwneud ymdrech i gwrdd â phobl newydd a siarad â nhw. Nid yw’n dod yn hawdd, ond rydw i bob amser yn ceisio.” 

Ers graddio o’r Academi eleni, mae Yusra bellach yn gweithio fel swyddog cymorth pwyllgor yn y Senedd , gan roi cymorth diduedd i bwyllgorau senedd Cymru. 

“Yn y dyfodol, hoffwn weithio ym maes polisi a pharhau i ddefnyddio fy angerdd dros iechyd mislif neu faterion menywod, trais ar sail rhywedd, i greu newid. 

“Rydyn ni wedi dod yn bell, ac yn bersonol, yn fy nheulu i, rydyn ni’n siarad am misglwyf, nawr. 

“Roedd yr Academi yn brofiad anhygoel a’r peth gorau yw’r bobl rydych chi’n cwrdd â nhw a’r ffaith eich bod chi’n ymuno â rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. Mae gennym ni grŵp sgwrsio enfawr y gallaf fanteisio arni unrhyw bryd y bydd angen cymorth arnaf. 

“Ni welais bobl fel fi pan oeddwn yn tyfu i fyny. Roedd bod ar yr Academi, cyfarfod ag arweinwyr anhygoel fel Uzo Iwobi MBE, Prif Swyddog Gweithredol Race Council Cymru, yn dangos i mi beth sy’n bosibl.  

“Rwyf wrth fy modd yn meddwl yn fawr ac fe wnaeth yr Academi fy helpu i ddefnyddio fy sgiliau i feddwl yn hirdymor a sut y gall yr hyn yr ydym yn ei wneud bob dydd newid y dyfodol er gwell.”  

ceisiadau am recriwtio agored (ar gyfer unigolion nad ydynt yn gwneud cais trwy sefydliad ), ar agor tan y dydd Sul hwn, Mehefin 16, 2024. 

I wneud cais am Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/leadership-academy-2/