Ers canrifoedd rydym ni wedi dysgu am y byd o’n cwmpas a’i ddeall drwy arfer yr hen grefft o adrodd straeon.

Llwyfan y Bobl
Llwyfan y Bobl

Heddiw, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi lansio Llwyfan y Bobl (a weithredir gan SenseMaker®) – llwyfan adrodd straeon digidol er mwyn casglu a churadu cronfa genedlaethol o brofiadau a syniadau i’n helpu ni wrth i ni weithio tuag at gyflawni’r Gymru rydym ni eisiau’i chael.

Mae’r llwyfan casglu straeon hwn yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru rannu’u profiadau ar chwe maes blaenoriaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: Trafnidiaeth, Sgiliau ar gyfer y Dyfodol, Rhagnodi Cymdeithasol, Cyflenwad Tai, Cynllunio, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Bydd hefyd yn cefnogi cyrff cyhoeddus wrth iddyn nhw ddarparu ar y pum dull o weithio, gan brofi dulliau newydd o wneud pethau, a darparu mynediad i ddata a hidlo straeon yn ôl lleoliad, thema a nod llesiant.

Meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Mae rhannu straeon gyda’n gilydd yn un arall o’r ffyrdd mwyaf grymus a chraff o gael dealltwriaeth ddyfnach o’r bywydau rydym ni’n eu byw, yr heriau a wynebir gennym, a’n gobeithion a’n breuddwydion.

“Rydw i eisiau clywed oddi wrth bobl o bob cefndir a galwedigaeth, waeth beth fo eich stori, er mwyn i ni allu ddechrau adeiladu ar y cyd fudiad o blaid newid sy’n adlewyrchu uchelgais a dyhead Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Mae Llwyfan y Bobl yn llwyfan mynediad agored, rhad ac am ddim, digidol. I ddysgu mwy, ewch i’n gwefan www.futuregenerations.wales.