Bydd Comisiynydd cynta’r byd i gael y rôl o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) yn amlygu’r modd y mae Cymru’n arwain y ffordd ar ddiogelu buddiannau cenedaethau’r dyfodol pan fydd yn annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon.

“Mae fy rôl, a grëwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – sy’n torri tir newydd – yn unigryw yn fy mod yn gweithredu bron fel un sy’n amharu ar y ffordd y mae llywodraeth a llunwyr polisi’n gwneud penderfyniadau. Yng Nghymru rhaid i’n llywodraeth a’r sector cyhoeddus feddwl yn awr yn yr hirdymor ac am y modd y maent yn sicrhau llesiant ein plant a’n hwyrion.

“Byddaf yn rhannu gyda llywodraethau, arweinyddion a dylanwadwyr yr hyn yr wyf wedi ei ddysgu mor belled, a’r modd yr ydym yn cychwyn creu crychdonnau o newid sy’n adlewyrchu egwyddor cynaliadwy’r Ddeddf; mae newidiadau’n cynnwys ein hymagweddau arloesol tuag at iechyd a pholisi trafnidiaeth a sicrhau bod diwylliant yn rhan anhepgor o bolisi a meddwl.

Ledled y byd mae arweinyddion a llunwyr polisi’n ymdrechu i ddarganfod fframwaith i weithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy ac mae’r ymagwedd yng Nghymru’n darparu glasbrint ar gyfer gwneud hyn. Mae’n ymagwedd sy’n ennill cydnabyddiaeth ryngwladol gan ddangos bod Cymru, er ei bod yn wlad fach, yn medru darparu arweinyddiaeth ar lwyfan y byd.

“Yr wythnos hon rydyn ni wedi cyhoeddi ‘Taith tuag at Gymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang’, sef ail gyfnod rhaglen waith arwyddocaol sy’n egluro ac archwilio sut y gall cyrff cyhoeddus facsimeiddio’u cyfraniad i’r saith nod llesiant. Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys amrywiaeth o gamau megis annog cyrff cyhoeddus i gaffael cotwm masnach deg ar gyfer gwisgoedd gwaith a chael deunydd masnach deg ar safleoedd adeiladu. Mae hefyd yn galw ar gyrff cyhoeddus i gynorthwyo staff drwy gymryd rhan mewn gwirfoddoli byd-eang a sicrhau bod ffoaduriaid yn integreiddio i gymunedau fel a gyflawnwyd gan Gyngor Sir Gwynedd drwy’r Raglen Adsefydlu Syria.

“Fel y dywedodd Martin Luther King yr Ieuaf ‘ Cyn i chi orffen bwyta’ch brecwast yn y bore, rydych chi wedi dibynnu ar hanner y byd.” Mae pethau’n newid ond mae angen i ni efelychu cyflymder a graddfa materion megis y newid yn yr hinsawdd. Yng Nghymru a thu hwnt mae cenedlaethau’n dyfodol yn codi eu llais ac mae angen i ni wrando a gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory.”

Amserlen y Comisiynydd:

(Noder mai amserau Efrog Newydd a nodir isod)

Mercher, 17eg Gorffennaf

Cyfarfod â Gweinidog y Wladwriaeth dros Lesiant a Hapusrwydd Ei Hardderchowgrwydd Ohood bint Khalfan Al Roumi.

15:10 – 17:00 – Panel rhyngwladol Regions 4. Bydd y Comisiynydd yn rhannu ein profiadau yng Nghymru wrth gyfrannu tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ochr yn ochr â dinasoedd a rhanbarthau rhyngwladol sy’n ddiweddar wedi cynhyrchu Adolygiadau Lleol Gwirfoddol. Mae labordy newydd wedi cael ei greu i gynorthwyo dinasoedd a darparu gofod agored lle gall cymheiriaid ddysgu.

Cyfarfod ag Anna Gadegaard, Cyfarwyddwr Cyswllt (Y Cyngor Cyfrifoldeb Cymdeithasol Danaidd a Nodau Datblygu Cynaliadwy Denmarc) – mae Anna ar hyn o bryd yn gweithio ar wneud Meincnod Busnes Future Fit, offeryn sylfaenol ar gyfer Norvo Nordisk.

Dydd Gwener, 19eg Gorffennaf

Cyfarfod â Lopa Banerjee – Cyfarwyddwr Adran Cymdeithas Sifil y Cenhedloedd Unedig, Menywod y Cenhedloedd Unedig.

15:00 – 17:30 – Bydd y Comisiynydd yn annerch Segment Lefel Uchel ECOSOC y Cenhedloedd Unedig – ar y thema “Grymuso pobl a sicrhau cynwysoldeb a chydraddoldeb”. Bydd y sesiwn yn mynd i’r afael â thueddiadau’r dyfodol sy’n berthnasol i rymuso pobl, yn cynnwys y tlotaf a’r mwyaf agored i niwed, a’u hymgysylltiad â llunio penderfyniadau.

Nodiadau i Olygyddion

Credwn mai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw’r person cyntaf o Gymru i annerch y Cenhedloedd Unedig ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Menter ryngwladol yw’r Adolygiad Lleol Gwirfoddol lle mae llywodraeth leol yn adolygu’n wirfoddol statws eu hymdrechion ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac yn cyhoeddi’r canlyniadau fel adroddiad y gellir ei gymharu â llywodraethau lleol eraill.

Mae llywodraeth leol wedi bod yn rhagweithiol eisoes yn y gwaith o gasglu a rhannu gwybodaeth ymhlith ei gilydd am weithgareddau sy’n berthnasol i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Yn awr, mae’r Labordy Adolygiad Lleol Gwirfoddol yn gwella’u gallu i ledaenu gwybodaeth a chasgliadau’n fyd-eang, ac i wneud hynny’n fwy didrafferth. Mae’n gwneud hynny drwy weithredu fel hwb gwybodaeth ganoledig ar-lein ar gyfer adrodd ar Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig gan lywodraethau cenedlaethol a lleol, wrth ddarparu manylion megis lleoliad, maint, a nodau pwysig, yn ychwanegol at achosion go iawn ac adroddiadau o’r llywodraethau lleol enghreifftiol.

Labordy Adolygiad Lleol Gwirfoddol

https://www.iges.or.jp/en/sdgs/vlr/index.html

Nodau Datblygu Cynaliadwy IGES : Labordy Adolygiad Lleol Gwirfoddol Arlein

www.iges.or.jp

Dinas Kitakyushu, Fukuoka, JAPAN. Dinas Kitakyushu City – Adroddiadau Nodau Datblygu Cynaliadwy-Meithrin Dinas Twf Gwyrdd y gellir ymddiried ynddi gyda chyfoeth a ffyniant, sy’n cyfrannu i’r byd

Pecyn cyfryngau Y Gallu i Greu  ‘Taith tuag at Gymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang’

Cymru a’r Nodau Datbygu Cynaliadwy