Fel yr amlinellir gan y Prif Weinidog, mae hwn yn gyfle i fabwysiadu ymagwedd newydd. Mae’n galonogol bod Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddulliau newydd o weithio i fanteisio i’r eithaf ar ei chyfraniad tuag at wella llesiant pobl - heddiw ac yn y tymor hwy

Mae Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi ymateb i’r cyhoeddiad “Symud Cymru Ymlaen” y Rhaglen Lywodraethu Cymru.
Wrth siarad heddiw, dywedodd:

“Fel yr amlinellir gan y Prif Weinidog, mae hwn yn gyfle i fabwysiadu ymagwedd newydd. Mae’n galonogol bod Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddulliau newydd o weithio i fanteisio i’r eithaf ar ei chyfraniad tuag at wella llesiant pobl – heddiw ac yn y tymor hwy.

“I ddatgloi potential Cymru yn y dyfodol mae’n allweddol bwysig bod dinasyddion yn ymgyfrannu yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt a sicrhau bod y polisïau a’u cyflawniad yn rhan annatod o’u bywyd bob dydd mewn dull sy’n eu cynorthwyo hwy a chenedlaethau’r dyfodol.
“Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda hwynt a’n holl gyrff cyhoeddus yng Nghymru ac at gynorthwyo eu gweithrediad o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth iddynt gyflawni’r addewidion hyn i’r cyhoedd. Fel y corff a gyflwynodd y ddeddfwriaeth, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru fod yn esiampl i’r sector cyhoeddus ar weithredu’r Ddeddf.

Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru wrth iddo archwilio’r Rhaglen Lywodraethu.
“Mae Dwyn Cymru yn ei Blaen yn darparu cyfle i:
• Fanteisio i’r eithaf ar yr addewidion a wnaed mewn ffordd sy’n atal problemau rhag gwaethygu neu hyd yn oed yn eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.
• Ffocysu ar y modd y gall gwella economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol.
• Llunio dyfodol Cymru yng nghyd-destun yr heriau a gyflwynir gan Brexit.
• Sicrhau ymagwedd newydd tuag at gyllidebu, sy’n delio â gwirioneddau hinsawdd ariannol lem, tra’n amddiffyn llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

“Mae mabwysiadu’r ymagwedd hon yn hanfodol, nid yn unig oherwydd y pwysau sydd arnom, ond oherwydd mai dyma’r peth call i wneud.

Nodiadau i’r golygydd
Mae’r Comisiynydd wedi ysgrifennu cyn hyn at y Prif Weinidog yn nodi rhai o’r blaenoriaethau sydd angen eu cyflawni ar unwaith

Darganfyddwch fwy am rôl y Comisiynydd ar www.cenedlaethaurdyfodol.cymru a dilynwch ni ar @futuregencymru
Cysylltwch â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar 02921 677 400