“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi dyletswydd ar Gymru i ddefnyddio meddylfryd hirdymor, cysylltiedig i gadw pobl yn iach, gydag atebion blaengar.

Fel y person sy’n gyfrifol am amlinellu polisïau sy’n canolbwyntio ar y dyfodol gerbron Llywodraeth Cymru, rwyf wrth fy modd fod y Prif Weinidog yn gwrando ar y pynciau a godwyd gennyf ynghylch yr angen am ffyrdd newydd o fynd i’r afael â thlodi, yr angen i leihau effeithiau gwaethaf natur gynyddol ansicr gwaith, a’r manteision i lesiant cyffredinol a allai ddod yn sgil incwm sylfaenol.

Mae arwyddo fod incwm sylfaenol yn flaenoriaeth i’r llywodraeth newydd yn ymrwymiad arbennig o arwyddocaol gan y Prif Weinidog er mwyn taclo anghydraddoldeb tlodi ac iechyd Cymru – sy’n peri niwed parhaol i iechyd a rhagolygon unigolion, teuluoedd a chymunedau. Mae’n foment fawr i’r ymgyrch, yr ydw i wedi bod yn falch o fod yn rhan ohoni, a’r gefnogaeth gynyddol o blaid cael ffordd decach o alluogi pobl i ateb eu gofynion sylfaenol.

Mae gen i adroddiad cyffrous sy’n cael ei gyhoeddi eleni a fydd yn darparu mwy o ddadansoddi ynghylch sut y gallai ffurf ar incwm sylfaenol wella bywydau pobl yng Nghymru am genedlaethau i ddod. Dangosodd ein pôl piniwn ynghynt eleni ar y cyd ag Autonomy fod 69% o bobl yng Nghymru’n cefnogi cynnal peilot incwm sylfaenol.

Dyw’r system bresennol ddim yn gweithio – unwaith eto, mae ymrwymiad Cymru i archwilio incwm sylfaenol yn profi mai’r gwledydd bach yn aml all arwain y byd a gwneud y newidiadau mwyaf.

Gobeithio mai dyma ddechrau ar fwy fyth o gyhoeddiadau polisi arloesol oddi wrth lywodraeth Mark Drakeford.”

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru