Eich cyfle i weithio gyda ni a Iechyd Cyhoeddus Cymru!

Mae swyddfa’r Comisiynydd a Iechyd Cyhoeddus Cymru eisiau eich help i benderfynu effaith tueddiadau’r dyfodol ar anghydraddoldebau cyfredol yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda ni lle gallai eich canfyddiadau lunio polisi’r dyfodol. Rydyn ni eisiau i’r gwaith hwn ddylanwadu ar gyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ymateb i dueddiadau’r dyfodol yn awr, gyda’r nod o fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yng Nghymru dros y tymor hwy.

Mae coronafeirws wedi amlygu anghydraddoldebau cyfredol; fodd bynnag mae’r Comisiynydd a Iechyd Cyhoeddus Cymru’n gweld adferiad Cymru’n dilyn y pandemig fel cyfle ar gyfer newid. Mae gennym gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth i wneud penderfyniadau sy’n herio anghydraddoldebau strwythurol a gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol i bawb yng Nghymru. Credwn y gallai’r ffordd y mae Cymru’n ymateb i dueddiadau’r dyfodol gael effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar anghydraddoldeb.

Rydyn ni’n chwilio am ymchwil sy’n canfod tueddiadau’r dyfodol sy’n cael yr effaith mwyaf ar anghydraddoldebau cyfredol mewn cymdeithas ac rydyn ni’n ymgymryd â’r prosiect hwn mewn dau gyfnod. Mae cyfnod 1 yn ymwneud â thueddiadau’r dyfodol – canfod y tueddiadau sy’n debygol o gael yr effaith mwyaf ar anghydraddoldeb, gan amlygu’r cyfleoedd a’r heriau penodol i nodweddion gwarchodedig a grwpiau mewn cymdeithas. Yr agwedd  hon ar ein gwaith yw ein ffocws ar hyn o bryd.

Ein bwriad yw defnyddio’r canfyddiadau o gyfnod 1 i weithio ar y cyd â sefydliadau cydraddoleb a rhanddeiliaid. Bydd hyn yn ein helpu i ddangos bod ystyried profiadau bywyd pobl yn medru gwella’r broses o lunio polisi; rhoi llais ffres i’r mwyaf bregus yn ein cymdeithas a helpu i ddatblygu glasbrint newydd a fydd yn galluogi’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i fabwysiadu’r ymagwedd hon yn y dyfodol.

 

Oes diddordeb gennych?

Edrychwch ar y fanyleb gyflawn ac os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch ag Eleri Williams ar: Eleri.williams@futuregenerations.wales

Dylid anfon ceisiadau at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru ‘at sylw Eleri Williams’ erbyn 5pm ar Chwefror 8fed 2021. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer byddwch yn cael gwahoddiad i gwrdd â ni i drafod eich syniadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar Chwefror 22ain 2021, a disgwylir i chi gychwyn y gwaith yn mis Mawrth 2021. Ein disgwyliad yw i’ch canfyddiadau cychwynnol gael eu rhannu gyda ni erbyn diwedd Ebrill 2021.