Rydyn ni’n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #proudtobe gyda straeon gan bobl Ddu ledled Cymru ar wersi gall hanes pobl dduon ein dysgu ni am y dyfodol.

Yma, mae Kimberley Mamhende, 23, cyn-fyfyrwyr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, actifydd hinsawdd, eiriolwr ieuenctid a rheolwr datblygu busnes o Abertawe, yn siarad am bwysigrwydd cefnogi ac adeiladu ei gilydd, a pham nad yw hi eisiau gweithredu dros yr hinsawdd yn unig – mae hi eisiau cyfiawnder hinsawdd.

“Ar hyd fy oes, rydw i wedi bod eisiau bod yn feddyg, fodd bynnag, yn fy ail flwyddyn o astudiaethau, pan ddechreuais blygio fy hun i mewn i wahanol gymunedau a chwrdd â gwahanol bobl trwy rwydweithio, sylweddolais fod cymaint i'w wneud. Ac effeithiau i'w gwneud mewn cymaint o ffyrdd."

Graddiais y llynedd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Biocemeg Feddygol o Brifysgol Abertawe.

Mae fy angerdd yn unrhyw beth sy’n ymwneud â grymuso pobl – rwyf am i bobl fod y bobl orau, y fersiynau gorau y gallant fod, a chredaf y dylid helpu pobl i gyflawni hynny. Roeddwn yn eithaf swil pan oeddwn yn iau. Roeddwn yn y cyrion, yn academaidd iawn ac yn ei chael yn anodd agor fyny a rhoi cynnig ar bethau newydd, felly i mi, hoffwn helpu pobl a allai fod â hunanhyder isel, neu efallai ddim yn gwybod beth i’w wneud neu ble i fynd.

Yn ddiweddar deuthum yn rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd, a leolir yn Abertawe.

Rwy’n gweithio i ddatblygu strategaethau i’r sefydliad ddiwallu anghenion y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu trwy chwilio am gyfleoedd newydd ar gyfer twf, sicrhau cyllid a gweithredu prosiectau newydd.

Rwyf hefyd yn gallu cefnogi entrepreneuriaid ifanc, uchelgeisiol o gefndiroedd ethnig amrywiol trwy greu rhwydweithiau bywiog a chynhwysol, eu cysylltu ag unigolion o’r un anian a’u cefnogi ar eu teithiau.

Mae fy ngwaith gweithredu yn yr hinsawdd yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ac annog gweithredu gan unigolion sydd fel arfer wedi ymddieithrio, ac sydd eisoes neu a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Nid oes unrhyw gyfraniad yn rhy fach. Os ydyn ni’n parhau i wneud pethau fel rydyn ni’n eu gwneud nawr, bydd y ddaear gyfan, pob rhywogaeth ynddo, popeth, mewn perygl, felly mae angen i bethau newid.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwledydd ar hyn o bryd sy’n dioddef effeithiau newid yn yr hinsawdd eisoes yn ardaloedd ymylol.

Mae rhannau o Affrica, rhannau o Malawi – ochr fy nhad o’r teulu yn Malawia – mae pobl yn dioddef effeithiau newid yn yr hinsawdd yno oherwydd sychder, a heb fod â chnydau. Mae rhannau o Zimbabwe yn profi llifogydd, sy’n rhywbeth na arferai ddigwydd. Rwy’n actifydd hinsawdd – rydw i eisiau cyfiawnder hinsawdd.

Mae’r camau a gymerwn yma yn effeithio ar bobl ledled y byd. Efallai bod hyn oherwydd nad ydym ‘ddim yno eto’, ac efallai na fydd pobl yn ei gymryd mor ddifrifol, ond mae bywydau’n cael eu newid ledled y byd. Dyna pam rydw i’n ymladd dros gyfiawnder hinsawdd ac atebolrwydd gan bawb.

Dylai pob un ohonom fod yn gweithredu fel y dinasyddion byd-eang yr ydym.

Er mwyn cefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, mae angen i newidiadau radical ddigwydd, ac mae angen dull cydweithredol arnom – mae angen i’r llywodraeth fod yn gweithio gyda’n gilydd, gyda chymunedau, gan na allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain.

Mae cynlluniau uchelgeisiol wedi’u cynllunio i ddelio â’r argyfwng hwn, fodd bynnag, mae angen strategaethau ar waith i’w cefnogi.

Trwy ganolbwyntio ar allyriadau a dod yn fwy effeithlon o ran ynni fel nod cyffredinol, byddai hyn yn cael effaith gadarnhaol ar weithgynhyrchu, tai, trafnidiaeth – pob un o sectorau cymdeithas, a byddai gennym siawns o fod yn sero net erbyn 2050, os gweithredir newidiadau yn araf.

Wrth i Fis Hanes Pobl Dduon gael ei gydnabod ledled Cymru, credaf ei bod yn bwysig cofio nad oes angen i ni, fel pobl Ddu, aros am fis allan o’r flwyddyn – gallwn fod yn dathlu ein gilydd ar unrhyw adeg.

I mi, gobeithiaf nad yw Mis Hanes Pobl Dduon eleni yn pylu i’r rhai sydd wedi dod o’r blaen, a’n bod yn parhau i dynnu sylw ac arddangos unigolion – eu straeon, eu profiadau a’u cyflawniadau y tu hwnt i fis Hydref, fel rhan o dirwedd helaeth Cymru. .

Weithiau gall deimlo bod Mis Hanes Pobl Dduon yn adrodd un agwedd ar stori amlochrog, a chredir bod un agwedd yr un peth i bob person Du. Er bod y gorffennol yn ein siapio, rwyf am ganolbwyntio ar y presennol a’r dyfodol.

“Gyda faint o bethau rydyn ni’n eu cyflawni yn ein holl alluoedd gwahanol, rydyn ni’n mynd ati i greu ein hanes ein hunain.”

Fel y dywedwyd wrth Emma Evans.

Credwn y dylid dathlu hanes pobl dduon trwy gydol y flwyddyn. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gosod rhwymedigaeth gyfreithiol ar Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus i weithredu i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu Cymru a Chymru mwy cyfartal sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant a threftadaeth.

Am wybodaeth, adnoddau a digwyddiadau, ewch i blackhistorymonth.org.uk a bhmwales.co.uk 

Gallwch ddarllen mwy o straeon Mis Hanes Pobl Dduon yma trwy’r mis ac ar Twitter @futuregencymru ac ar Instagram @futuregencymru 

DIWEDD