Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru yn ymateb i adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru: Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn.

“Rwy’n croesawu’r adroddiad hwn sy’n adleisio fy marn bod gweithredu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n arwain y byd yn gofyn am newid diwylliant. Cymru yw’r unig wlad i ddeddfu fel hyn, gan ddefnyddio dull tymor hir i edrych ar achosion sylfaenol problemau trwy gyfraith sy’n cael ei hedmygu yn fyd-eang, gan amddiffyn cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Mae’r Ddeddf yn sbarduno newid ac mae’n bwysig myfyrio ar y dulliau newydd o lywodraethu Cymru sydd wedi dod ohoni – o gwricwlwm ysgol newydd gyda mwy o bwyslais ar lesiant plant i strategaeth economaidd sy’n canolbwyntio ar lesiant a chynnydd mewn cyllid ar yr argyfwng hinsawdd. Mae’r Ddeddf hefyd wedi darparu fframwaith ar gyfer sut mae ein gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb i heriau Covid-19 trwy gydweithio ag eraill – er enghraifft, Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn gweithio mewn ffyrdd newydd gyda byrddau iechyd lleol a chynnydd mewn gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithio i gadw pobl iach yn ogystal â’u trin pan fyddant yn sâl a ffocws ar greu swyddi gwyrdd ar gyfer y dyfodol.

Ond mae angen i ni gyflymu cyflymder y newid a chefnogi’r newid i ddigwydd. Dangosodd Llywodraeth Cymru ddull blaengar wrth basio’r gyfraith hon – ond mae wedi tanamcangyfrif maint y ffocws, y gefnogaeth a’r diwygiad sydd ei angen i’w gyflawni ym mhob haen o lywodraethu a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Bellach mae angen i’r Llywodraeth sicrhau bod y dull uchelgeisiol wrth basio deddfwriaeth ar lawr y Senedd yn cyd-fynd â gweithredu uchelgeisiol ar ei weithredu ar lawr gwlad.”