Mae’r ‘Gallu i Greu’ yn un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Mae’n ymagwedd bartneriaeth tuag at daflu goleuni ar waith gwych sy’n gwella llesiant mewn cymunedau ledled Cymru.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y rhaglen yma. 

Ym mis Tachwedd cyhoeddasom set o newidiadau syml y gall cyrff cyhoeddus eu gwneud ar gychwyn eu taith tuag at gyflawni’r nodau llesiant – gellir eu gweld yma.

Rydyn ni’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus i ddeall sut mae’r newidiadau hyn yn cael eu gweithredu a pha effaith y maent yn ei gael.  

Yn ychwanegol at y newidiadau syml, dros y flwyddyn ddiwethaf mae ein tîm wedi bod yn datblygu diogelwyr taith ar gyfer pob un o’r saith nod llesiant ac ymgyfraniad, sy’n amlinellu’r camau y dylai cyrff cyhoeddus eu cymryd ar eu taith o newidiadau syml i newid trawsffurfiol.

Mae pob diogelwr taith yn cynnwys nifer o bynciau sy’n berthnasol i’r nod hwnnw, llawer ohonynt hefyd yn cysylltu â nodau eraill. O dan bob pwnc amlinellir ‘camau’ tuag at newid: gweithrediadau yw’r rhain y dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill eu cyflawni ar eu taith tuag at wireddu’r nodau llesiant. Mae’n bosib i’n Diogelwyr Taith gynnwys camau sydd eisoes yn bodoli mewn gofynion deddfwriaethol. Rydym wedi eu cynnwys er mwyn pwysleisio eu pwysigrwydd mewn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Mae ein hymagwedd tuag at ddatblygu’r diogelwyr taith hyn wedi bod yn gydweithredol ac ymgyfrannol, gyda phob cynullydd nod yn gweithio gyda rhwydwaith o randdeiliaid i ddatblygu a rhoi prawf ar gynnwys  pob diogelwr taith. 

Rydyn ni nawr yn rhoi prawf ar wyth diogelwr taith drafft ar gyfer cyfnod o dair wythnos (28ain Ionawr hyd 15fed Chwefror 2019) er y bydd y sgwrs yn parhau ar ôl hyn, wrth i’r diogelwyr taith barhau i esblygu.

Rydym wrthi’n cyfieithu’r dogfennau hyn.

Cymru lewyrchus

Cymru gydnerth

Cymru iachach

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang   

Cynnwys 

 

Sut fedrwch chi fewnbynnu eich barn? 

  1. Cwblhewch ein harolwg byr – Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr eich bod wedi edrych drwy rai o’r diogelwyr taith cyn cychwyn yr arolwg.
  2. Rhannwch eich barn ar Twitter fel rhan o’n sgwrs Twitter 11-15 Chwefror
    1. Mae pob cynullydd yn mabwysiadu eu hymagwedd eu hunain tuag at weithio gyda rhanddeiliaid, yn cynnwys: 
    • Defnyddio Loomio i drafod cynnwys y diogelwyr taith. 
    • Cynnal digwyddiadau rhyngweithiol i drafod cynnwys y diogelwyr taith

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgyfrannu, os gwelwch yn dda 

e-bostiwch contactus@futuregenerations.wales