Fel un sydd wedi bod yn ymwneud â’r agenda sgiliau am dros 20 mlynedd, drwy weithio gyda’r Cynghorau Hyfforddi a Menter, Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu, ac ar hyn o bryd gyda’r Grŵp Colegau NPTC, mae cyfleoedd yn ymddangos, ond prin yw’r rhai sy’n sylweddoli eu gwir botensial.

Yn awr mae gennym gyfle arall i herio’r statws quo a gwneud pethau mewn dull sydd ychydig bach yn wahanol, gan ddysgu o’r gorffennol ond cyflawni ar gyfer y dyfodol ddatrysiad sy’n ffocysu ar Gymru, a gaiff ei ddilyn a’i efelychu gan eraill. Mae’r datganiad gan Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, mewn perthynas â lleihau ôl-troed carbon tai, yn cyflwyno’r apwyntiad hwn, i ddatblygu rhaglen sgiliau arloesol.

Mae sgiliau gwyrdd i mi yn golygu gwybodaeth, galluoedd, gwerthoedd ac agweddau sydd eu hangen ar gyfer datblygu a chynorthwyo a byw mewn cymdeithas sy’n gynaliadwy ac yn effeithiol o ran adnoddau.

Fel Cadeirydd Ysgol y Gadwyn Gyflenwi yng Nghymru, rwy’n gweld gwaith gwych mewn datblygu sgiliau cynaliadwyedd a gwybodaeth am y gadwyn gyflenwi adeiladu yng Nghymru. Rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cynnal y gwelliant yn y maes hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf gan osgoi gadael i gynaliadwyedd lithro i lawr yr ysgol flaenoriaethau.

Mae cynaliadwyedd, os ydyw’n unrhyw beth, yn ymwneud â lleihau gwastraff a gwella effeithlonrwydd ac mae’r rhain yn ddau faes y bydd angen i’r diwydiant adeiladu eang ffocysu arnynt yn y blynyddoedd sy’n dod. Mae’r Ysgol yn gweithio’n galed i amlygu sut y gall cyflwyno prosiectau, yn uniol â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, helpu diwydiant i ddod yn fwy effeithlon ynghyd â chyfrannu i ffyniant cyffredinol a llesiant Cymru.

Ond mae’n rhaid i ni edrych i’r dyfodol, ac ar feysydd newydd, megis dulliau modern o adeiladu, sgiliau gwyrdd/cynaliadwyedd ac oddi ar y safle, gan ymgorffori’r sgiliau newydd gofynnol hyn, i fanteisio ar y newidiadau sy’n dod mewn adeiladu a thechnegau. Ni allwn fforddio cael ein gadael ar ôl, neu’n waeth fyth ymgymryd â’r gwaith hwn mewn dull gwael o safon isel.

Nid yw’r sgiliau sydd angen eu hesblygu, yn amrywio o brentisiaethau i’r lefel uwch, wedi cael eu datblygu i gwrdd â lefel cyflogi cynaliadwy, a dyma’r cyfle, drwy glientiaid, diwydiant, a Cholegau i greu y llwybr hwn. Gallwn edrych ar sgiliau gwyrdd, yn yr un modd ag yr ydym yn edrych ar Dreftadaeth, gan ddefnyddio’r hyfforddiant, i addysgu o’r ysgol a drwy sgiliau seiliedig-ar-waith, fel unedau dysgu, ar draws holl gymwysterau amgylchedd adeiledig, gan ymgorffori’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth hynny.

Bydd hyn yn caniatáu dealltwriaeth ehangach o ddulliau modern o adeiladu, a sut y mae pob elfen yn berthansol i rolau unigol, yng nghyfnodau dylunio ac adeiladu. I gyflawni hyn, rhaid i ni beidio canolbwynio’n fewnol, ond edrych ar y Byd yn ei gyfanrwydd am arfer gorau a sut mae hyn yn addas i Gymru. Rydyn ni yn y Grŵp Colegau NPTB, yn gweld hyn fel allwedd i greu rhaglenni sgiliau, drwy ystod eang o bartneriaethau, a gyda’n gilydd, byddwn yn creu sgiliau o Safon Byd-eang, a chartrefi carbon isel a fydd yn arwain yr agenda sgiliau gwyrdd.