Mewn ymateb i arolwg Cymdeithas Feddygol Prydain a ddatgelodd bod chwarter o Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru’n ystyried gadael y proffesiwn

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Mae’r arolwg hwn yn amlygu pam yr ydym angen ymagwedd newydd tuag at iechyd a llesiant. Rydym yn gwybod yn iawn am y pwysau sydd ar ein gwasanaeth iechyd a’r bobl sy’n gweithio o’i fewn ac ni allwn barhau i gyflwyno gwasanaethau yn y dull arferol. Mae angen rhai newidiadau sylfaenol i ddarparu ymyriadau tu allan i’r model triniaeth feddygol draddodiadol sy’n defnyddio gwasanaethau tu allan i’r GIG i ddelio â materion megis gordewdra ac iechyd meddwl.”

“Mae gan Gymru rai enghreifftiau rhyfeddol o brosiectau a fedr helpu pobl i aros yn iach heb yr angen am ymyriadau meddygol drud – yn amrywio o wasanaethau ymgyfeillio sy’n cynnig paned o de a chydymdeimlad i gael pobl i fynd allan i ardaloedd hyfryd cefn gwlad. Mae’r ymagwedd hon yn rhatach a hefyd yn darparu manteision i’n hiechyd a’n llesiant cyffredinol”.

“Yr wythnos nesaf byddaf yn cynnal trafodaeth bord gron gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol i siarad am bresgripsiynu cymdeithasol a gwasanaethau llesiant gan edrych pa fath beth fydd model presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru a sut y gallwn gynorthwyo’n gilydd i gyflawni hyn”.

“Dyma’r union fath o newid mewn agwedd a chyflwyniad gwasanaeth y mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ei gyflawni.”