Mae meithrin coeden yn meithrin eich synnwyr chi eich hunan o gyfrifoldeb amgylcheddol, tra’n ein hailgysylltu â’n hamgylchedd naturiol cynefin, bywyd gwyllt, natur, ac â holl genedlaethau’r dyfodol.

Meithrinfeydd coed cymunedol

Petaent yn cael eu sefydlu ledled ysgolion a chymunedau Cymru gyda’r arweiniad cywir gallem i gyd ymgysylltu llawer mwy â’r angen dybryd i blannu coed. Gallwn ddysgu sut i adnabod a chasglu hadau, sut i dyfu, meithrin a phlannu’r coed cywir yn y lle cywir ac am y rhesymau cywir.

Mae rhai meithrinfeydd coed cymunedol wedi cael eu sefydlu gan y Goedwig Hir ac eraill hefyd mewn safleoedd coetiroedd cymunedol ledled Cymru, er hyd yn hyn ar raddfa fechan.

Tanio ailgysylltiad â natur

Os nad ydych yn deall sut mae eich amgylchedd cynefin yn gweithredu mewn dull iach, sut fedrwch chi ei adfer, ei werthfawrogi a’i barchu? Cymuned yn tyfu gyda choed, cysylltiadau’n cael eu meithrin tu hwnt i raddfeydd bywyd dynol arferol, etifeddiaeth y gall cenedlaethau’r dyfodol ailgysylltu â hi dro ar ôl tro, gan greu cwlwm clos rhyngddynt â Siarter Coed’ Coed Cadw. Drwy sefydlu meithrinfeydd coed cymunedol ledled Cymru, buasem yn meithrin gwell dealltwriaeth o’r modd yr ydym ‘ni’ ac ecosystemau’n rhyng-gysylltu, er lles pawb, tra’n creu, gyda’n gilydd, gydnerthedd hinsawdd cymunedol.

Uchelgeisiau plannu coed

Bwriad targedau plannu coed yng Nghymru yw darparu i fyny at 4000ha y flwyddyn hyd 2050; oddeutu 4000 maes rygbi’r flwyddyn! Mae gennym hefyd ddymuniad gwleidyddol i gael coedwig genedlaethol newydd; ystyriaeth o ble fydd y coed yma’n dod, a dylid cynllunio’r ffordd orau o gyflawni hyn. Ar hyn o bryd prin yw’r meithrinfeydd coed yng Nghymru sy’n stocio coed o ffynonellau lleol, neu nid ydynt ar gael.

Mae stoc goed o ffynonellau lleol yn bwysig ar gyfer:

  • Peidio mewnforio clefydau coed
  • Sicrhau amrywiaeth enetig
  • Lleihau milltiroedd cludiant, ôl-troed carbon rhaglenni plannu
  • Cwrdd â phrinder coed a fagwyd ac a dyfwyd o ffynonellau lleol

Ein llesiant

Sut fedr meithrinfeydd coed cymunedol wella’n bywydau? Ystyriwch nhw fel ‘dosbarth awyr agored’ sy’n cynyddu’n dealltwriaeth o’r hyn a olygir mewn gwirionedd gan blannu’r goeden iawn yn y lle iawn a chyflawni ‘Cymru Gydnerth, gan leihau’r methiant hwn yn yr hinsawdd. Sut fedrwn ni adfer ein hamgylchedd ledled Cymru? Byddai plannu coed cymunedol yn cysylltu â chymdogion, mewn dull cyd-gysylltiedig, ledled Cymru gyfan. Mae hyn yn caniatáu i fywyd gwyllt deithio’n fwy diogel ar draws ein tirweddau, gan greu coridorau bywyd gwyllt a helpu i wyrdroi cwymp natur. Dyma sut y gellir, i ryw raddau, adfer ein llesiant, tra’n cyflawni ‘Cymru o Gymunedau Cydlynus’ a ‘Chymru Iachach tra’n cyfrannu at ‘Gymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang’.