Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rydym i gyd wedi ein syfrdanu gan y digwyddiadau trasig sy’n datblygu yn yr Wcráin ac mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r rhai sydd wedi’u rhoi mewn sefyllfa mor beryglus a thorcalonnus. 

“Rwy’n llwyr gefnogi pecyn cymorth ariannol a dyngarol Llywodraeth Cymru gwerth £4 miliwn i’r Wcráin. Rwy’n annog Llywodraeth y DU i sicrhau bod pobl Wcráin sy’n ffoi yn gweld y Deyrnas Unedig fel hafan ddiogel lle cânt eu croesawu, ni waeth a oes ganddynt deulu yma yn y DU eisoes ai peidio. 

“Rwy’n adleisio galwad Filippo Grandi, Uchel Gomisiynydd Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig, am fynediad at ddiogelwch i bawb, waeth beth fo’u statws cyfreithiol, cenedligrwydd a hil yn ogystal â mynediad i loches i’r rhai sydd am geisio lloches. 

“Fel Cenedl Noddfa, mae angen i Gymru sicrhau bod ffoaduriaid sy’n cyrraedd yma o bob cwr o’r byd yn dod o hyd i ni yn genedl groesawgar ac yn un sy’n eu helpu yn ymarferol i ailadeiladu bywyd yma. 

“Mae gan Gymru ran bwysig i’w chwarae, fel y mae’r byd i gyd, wrth gydnabod pobl sydd wedi’u dadleoli fel ffoaduriaid ac eiriol dros gynnig yr un amddiffyniadau iddynt. 

“Mae gennym ni nod i fod yn genedl sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a thra bod polisi lloches yn perthyn i Lywodraeth y DU, gall ein cenedl ddangos ein hymrwymiad i’r nod hwnnw.” 

 

DIWEDD 

 

Rhai o’r nifer o ffyrdd o gefnogi pobl yn yr Wcrain: 

Argyfwng Wcráin: cyfrannwch nawr i amddiffyn plant – Unicef UK

Cyfrannu i Wcráin | Achub y Plant

Apêl Argyfwng Wcráin | Y Groes Goch Brydeinig

Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR)

Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch

Meddygon Heb Ffiniau

Pwyllgor Achub Rhyngwladol

Cefnogi Pobl Ddu sy’n Ffoi o’r Wcráin – cronfa rhwng y DU a’r Wcráin i gefnogi myfyrwyr Affricanaidd a Charibïaidd sy’n sownd yn y wlad. 

Outright International: Mae’r sefydliad anllywodraethol yn mynd i’r afael â throseddau hawliau dynol yn erbyn y gymuned LGBTIQ. 

  

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich cyngor lleol am fanylion ar sut i gefnogi’r ymdrech/cyrchu cymorth. Dim ond rhai o’r cynghorau sydd wedi rhannu adnoddau defnyddiol yw Cyngor Casnewydd a Chyngor Sir Ddinbych, yma ac yma. 

  

Bydd gwylnos gyhoeddus yn cael ei chynnal yn Dunraven Place yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 4 Mawrth am 6pm.