Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r newid yn yr hinsawdd i anghydraddoldebau addysg, dyfodol gwaith a rhyddid y cyfryngau.

Yn awr ar ei ddegfed penblwydd, bydd One Young World yn crynhoi talent ddisgleiriaf pob gwlad a sector, gan weithio i gyflymu effaith cymdeithasol. Mae cynrychiolwyr o 190+ o wledydd yn derbyn cyngor oddi wrth arweinwyr dylanwadol o fyd gwleidyddiaeth, busnes a sefydliadau dyngarol, megis Justin Trudeau, Paul Polman a Meghan Markle, ymhlith llawer o ffigurau eraill sy’n bwysig yn fyd-eang.

Bydd Uwchgynhadledd One Young World 2019 yn cael ei chynnal yn Llundain, y Deyrnas Unedig, o 22 hyd 25 Hydref. Eleni bydd y siaradwyr yn cynnwys Ban Ki Moon, Bob Geldof, Mary Robinson, Ellie Goulding a Syr Richard Branson.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi casglu at ei gilydd 10 o arweinyddion ifanc i gynrychioli Cymru yn Uwchgynhadledd Flynyddol Young One World. Dyma’r tro cyntaf i gynrychiolaeth o Gymru ei mynychu.

Eu henwau yw;

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rwy’n teimlo’n gyffrous wrth ddatgan enwau’r rhai a fydd yn cynrychioli Cymru yn Un Byd Ifanc. Yng Nghymru, mae gennym neges i’w rhannu gyda’r byd, sef mai ni yw’r unig wlad yn y byd sydd wedi deddfu ar ran cenedlaethau’r dyfodol a bod Cymru’n gwerthfawrogi barn a syniadau ein harweinwyr ifanc. Mae One Young World yn rhoi cyfle i ni gyfrannu tuag at yr heriau byd-eang sy’n ein hwynebu, i rannu syniadau ac adeiladu mudiad cryfach ar gyfer newid.

“Mae’r cynrychiolwyr wedi cael eu dewis o bob sector yng Nghymru, mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau. Rwy’n gwerthfawrogi eu cymorth wrth ddatblygu Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, y byddaf yn ei lansio nes ymlaen eleni.”

Dywedodd Jane Hutt, Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru:

“Mae Young One World yn gyfle gwych i ni ddangos Cymru, a’n pobl ifanc ymroddgar, i’r byd. Yn ystod y mis diwethaf cyfarfûm a dirprwyaeth Cymru a fydd yn gweithredu ystod o faterion pwysig ar ran cenedlaethau ein presennol a’n dyfodol.

“Rydyn ni’n falch o’n deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ond mae angen i ni sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu arweinwyr newydd â’r sgiliau cywir i ddwyn y ddeddfwriaeth rhagddi a chreu gwell dyfodol i bawb. Rhaid i lais Cymru gael ei glywed ar y llwyfan rhyngwladol hwn; rhannu gyda’r byd ein taith ar arweinyddiaeth, datblygu cynaliadwy a llesiant.”

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol Canolfan Mileniwm Cymru:

“Fel canolfan gelfyddydol genedlaethol ac fel elusen, rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi yn nyfodol Cymru drwy ein pobl ifanc. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cyfleoedd creadigol ac ymarferol –  megis ein gorsaf radio a rhaglen hyfforddiant a arweinir gan bobl ifanc, Radio Platfform. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gydag ystod o sefydliadau â’r un dyheadau â ni, ac felly rydyn ni’n falch iawn i fod yn rhan o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol.

“Rwyf wrth fy modd fod un o aelodau tîm Radio Platfform, Molly, yn ein cynrychioli yn uwchgynhadledd Un Byd Ifanc yn Llundain y mis hwn. Rwy’n siŵr y bydd yn croesawu’r cyfle hwn, gan wneud cyfraniad gwerthfawr i’r drafodaeth ac ennill profiad, ysbrydoliaeth a syniadau, rhai y gall eu dwyn yn ôl i’w rhannu gyda ni i gyd”.

Am y tro cyntaf, bydd baner Gymreig yn chwifio fel rhan o’r Seremoni Agoriadol. Helen Atkinson fydd cludwr baner Cymru.

Dywedodd Helen Atkinson o Scouts Cymru;

“Rwyf wedi cynhyrfu’n lân i gael y cyfle i gynrychioli Cymru yn Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc eleni, a hyd yn oed yn fwy cynhyrfus fy mod wedi cael fy newis i gludo baner Cymru yn y seremoni agoriadol. Prin fedrwn ni aros i fynd yno i ddangos i bawb yr hyn y gall Cymru ei ddwyn i’r bwrdd yn rhyngwladol.

Yn Scouts Cymru rydyn ni’n hyrwyddo’n egnïol sgiliau arweinyddiaeth, ac yn arbennig y modd yr ydym yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer y dyfodol. Mae’r profiad hwn yn mynd i fod o fudd i fudiad y Sgowtiaid, a hefyd, fe fydd fy sgiliau personol yn cael eu cyfoethogi.”

Mae sicrhau bod gennym y sgiliau arweinyddiaeth cywir yn hanfodol os yr ydym i lwyddo i wireddu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gan adeiladu ar waith gwych sefydliadau ieuenctid yn cynnwys yr Urdd, Scouts Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru, bydd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i arweinwyr ifanc Cymru i wynebu heriau’r dyfodol yn ein gwasanaethau cyhoeddus a thu hwnt.