“Rwy’n croesawu cyhoeddi Cynllun Net Net Cymru sy’n tynnu sylw at lawer o’r argymhellion a roddais i’r Llywodraeth ond mae angen gweithredu ar unwaith a radical."

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Os ydym am gyrraedd y nod o ddod yn sero net, mae angen i ni weithredu ar y cyd a newid ein hymddygiadau er mwyn osgoi’r effaith drychinebus ar genedlaethau’r dyfodol. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chyrff cyhoeddus, cymunedau, prifysgolion, y sector gwirfoddol, busnesau, undebau llafur a sefydliadau diwylliannol i sicrhau cefnogaeth i drosi’r cynigion hyn yn gamau gweithredu.

Bydd angen gwneud penderfyniadau anodd yn ein gwasanaethau cyhoeddus a thu hwnt i sicrhau dyfodol cynaliadwy. Cyn COP26, rhaid i Lywodraethau Cymru a’r DU weithio gyda’i gilydd i hyrwyddo ymrwymiadau polisi gan gynnwys sicrhau buddsoddiad tymor hir i ôl-ffitio cartrefi Cymru ’a sicrhau bod ymrwymiad ariannol digonol i gefnogi ein trafnidiaeth sero net ac uchelgeisiau eraill.

Rwy’n croesawu ffocws Llywodraeth Cymru ar sgiliau a swyddi ar gyfer adferiad gwyrdd. Mae’n hanfodol nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl wrth sicrhau trosglwyddiad cyfiawn. Ymhlith y grwpiau poblogaeth sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg a hyfforddiant ar hyn o bryd mae menywod, Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Cymunedau ethnig, a phobl anabl. Rhaid i fuddsoddiad a chymorth swydd yn y dyfodol fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau hyn.”