Blog

A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

16/8/18 Sophie Howe

Roedd yn bleser mawr i gynnal fy nigwyddiad cyntaf yn Eisteddfod 2018 yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

Dr Who newydd benywaidd – dyma’r union fath o feddwl am y dyfodol sydd arnom ei angen y funud hon…

4/8/17 Sophie Howe

Yn ddiweddar cawsom ddatganiad gan y BBC yn enwi’r 13eg Doctor Who, i gael ei chwarae gan yr actor Jodie Whittaker. O fewn eiliadau o’r datganiad, cychwynnodd myrdd o bobl...

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrawma: gwneud polisi’n realiti

23/11/17 Sophie Howe

I’n cenhedlaeth ieuengach, tai heb amheuaeth yw un o’r heriau mwyaf anodd a wynebir ganddynt.

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

14/7/18

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr...

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn fframwaith ar gyfer trawsnewid nid blwch ticio

6/2/17 Sophie Howe

Gall deddfwriaeth newydd arwain at fwrlwm o weithgaredd a biwrocratiaeth. Os mai chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich sefydliad yn cael ei ddiogelu, yna mae diwylliannau sefydliadol...

Barn y Comisiynydd ar yr Refferendwm yr UE

30/6/16 Sophie Howe

Petai Llywodraeth y DU wedi ei rhwymo gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a fyddai Refferendwm yr UE wedi digwydd?

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

21/9/18 Sophie Howe

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Galw pob Arwr Sero

13/4/17 Eurgain Powell

Ddeng mlynedd yn ôl lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) adroddiad arloesol – Prydain ddi-garbon – oedd yn dangos bod gennym y dechnoleg a’r datrysiadau i leihau allyriadau carbon i...

Fy siwrnai innau dros y flwyddyn diwethaf

19/4/17

Nododd Ebrill 1af ben-blwydd cyntaf Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Newid Hinsawdd – ein rhwymedigaethau i genedlaethau’r dyfodol

10/11/16 Sophie Howe

Mae’r hyn rwyf wedi ei ddysgu am y newid yn yr hinsawdd ers i mi ddod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gynharach eleni wedi codi ofn gwirioneddol arnaf.