Blog gwadd

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae cymaint o hanes pobl Ddu nad yw pobl ddim yn ei wybod – mae’n bryd dechrau dysgu.”

17/10/21

Rydyn ni'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #proudtobe gyda straeon gan bobl Ddu ledled Cymru ar wersi Gall hanes pobl dduon ein dysgu ni am y dyfodol. Yma, mae Jessica...

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu.”

8/10/21

“Mae gen i gariad at natur erioed, ac roeddwn i’n disgyrchu tuag ato. Dysgodd natur i mi yr hyn nad oedd cymdeithas yn fodlon ei wneud."

Os ydyw 2020 wedi dangos y gallwn fyw ein bywydau yn agosach at adref, sut fedrwn ni gloi’r manteision i mewn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

16/12/20

Bu’r cyhoeddiad nôl ym mis Mawrth eleni bod y DG yn mynd i brofi cyfyngiadau symud yn sioc i ni i gyd a gwnaethant greu heriau sylweddol wrth i ni...

Caredigrwydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

5/8/20

Yn ddiweddar galwodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar Lywodraeth Cymru i feithrin gwerth ‘caredigrwydd’ ar bob lefel o lywodraeth a pholisi cyhoeddus er mwyn cwrdd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

#Sgiliau – Daearyddiaeth: Mae’n bwysig yn ein Byd ni Heddiw – Maddie Emery

21/8/19

Wrth i ni barhau i archwilio’r sgiliau sydd eu hangen arnom ar gyfer y dyfodol, gwnaethom ofyn i fyfyrwraig yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Maddie Emery, am ei hoff...

Sgôr ar gyfer y nodau llesiant

1/8/19 Sophie Howe

Yn ystod wythnos Cwpan y Byd i’r Digartref yng Nghaerdydd, rydyn ni’n dathlu sut y gall chwaraeon ddwyn pobl o bob oed at ei gilydd, o bob cefndir.

Tyfu gyda Choed – ailgysylltu â natur gan Nigel Pugh, Coed Cadw

29/6/19

Mae meithrin coeden yn meithrin eich synnwyr chi eich hunan o gyfrifoldeb amgylcheddol, tra’n ein hailgysylltu â’n hamgylchedd naturiol cynefin, bywyd gwyllt, natur, ac â holl genedlaethau’r dyfodol.

Cwrdd a Nimrod Wambette yn ystod Pythefnos Masnach Deg gan Megan Jones-Evans, Dirprwy Brif Ferch, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Maldwyn

6/6/19

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg, cawsom ni, disgyblion chweched dosbarth Llanfyllin, wasanaeth Masnach Deg wedi’i gynnal gan Ffion Storer Jones o CFFI Maldwyn a Nimrod Wambette; ffermwr coffi o Uganda.

Mae lefelau’r môr yn codi ac felly hefyd hwythau – streiciau ysgol a sut y gallem eu croesawu a’u cynnwys yn ein seilweithiau meddal – Lorena Axinte (ymchwilydd Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd

27/3/19

“Pa rôl fedrai pobl ifanc yn eich barn chi ei chwarae yng nghynllunio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?” – dyna’r cwestiwn a ofynnais i ddeuddeg o arweinwyr y ddinas-ranbarth a phrif weithredwyr yn...

Mae angen i ni weithredu nawr i osgoi trychineb yn yr hinsawdd – Sion Sleep, UpRising Cymru

26/3/19

11 mlynedd…. Dyna faint o amser sydd gennym, yn ôl amcangyfrif y panel rhynglywodraethol ar newid hinsawdd, i newid ein ffyrdd er mwyn atal cynnydd a allai fod yn gatastroffig...

Pwysigrwydd iechyd meddwl i genedlaethau’n dyfodol

10/10/18

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, gofynasom i Victoria English roi mewnwelediad i ni o baham mae iechyd meddwl mor bwysig i bobl ifanc, heddiw a bob dydd.