Blog gwadd

“Ar ôl Mis Hanes Pobl Dduon – gadewch i ni sicrhau mai 2021 yw’r flwyddyn y mae’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu wirioneddol yn glynu”

18/11/21

Rwyf wedi gweld Mis Hanes Pobl Dduon yn mynd a dod ar hyd y blynyddoedd. Ac er bod llawer o bethau wedi newid ers tyfu i fyny fel plentyn hil...

Mis Hanes Pobl Dduon: “Dylai plant gael eu dysgu am eu hanes fel ei fod yn dod yn beth arferol, nid rhywbeth annormal ac anhysbys.”

29/10/21

“Pan fyddaf yn edrych ar fy mywyd mae'n teimlo fy mod i wir yn cymryd ar ôl fy mam."

Mis Hanes Pobl Dduon: “Rwy’n credu ei bod yn bwysig cofio nad oes angen i ni, fel pobl Ddu, aros am fis allan o’r flwyddyn – gallwn fod yn dathlu ein gilydd ar unrhyw adeg.”

28/10/21

“Ar hyd fy oes, rydw i wedi bod eisiau bod yn feddyg, fodd bynnag, yn fy ail flwyddyn o astudiaethau, pan ddechreuais blygio fy hun i mewn i wahanol gymunedau...

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae cymaint o hanes pobl Ddu nad yw pobl ddim yn ei wybod – mae’n bryd dechrau dysgu.”

17/10/21

Rydyn ni'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #proudtobe gyda straeon gan bobl Ddu ledled Cymru ar wersi Gall hanes pobl dduon ein dysgu ni am y dyfodol. Yma, mae Jessica...

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu.”

8/10/21

“Mae gen i gariad at natur erioed, ac roeddwn i’n disgyrchu tuag ato. Dysgodd natur i mi yr hyn nad oedd cymdeithas yn fodlon ei wneud."

Os ydyw 2020 wedi dangos y gallwn fyw ein bywydau yn agosach at adref, sut fedrwn ni gloi’r manteision i mewn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

16/12/20

Bu’r cyhoeddiad nôl ym mis Mawrth eleni bod y DG yn mynd i brofi cyfyngiadau symud yn sioc i ni i gyd a gwnaethant greu heriau sylweddol wrth i ni...

Sgiliau gwyrdd a’r sector tai – gweledigaeth ar gyfer y dyfodol gan Wyn Prichard

22/9/20

Fel un sydd wedi bod yn ymwneud â’r agenda sgiliau am dros 20 mlynedd, drwy weithio gyda’r Cynghorau Hyfforddi a Menter, Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu, ac ar hyn o bryd...

Caredigrwydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

5/8/20

Yn ddiweddar galwodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar Lywodraeth Cymru i feithrin gwerth ‘caredigrwydd’ ar bob lefel o lywodraeth a pholisi cyhoeddus er mwyn cwrdd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

#Sgiliau – Daearyddiaeth: Mae’n bwysig yn ein Byd ni Heddiw – Maddie Emery

21/8/19

Wrth i ni barhau i archwilio’r sgiliau sydd eu hangen arnom ar gyfer y dyfodol, gwnaethom ofyn i fyfyrwraig yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Maddie Emery, am ei hoff...

Sgôr ar gyfer y nodau llesiant

1/8/19 Sophie Howe

Yn ystod wythnos Cwpan y Byd i’r Digartref yng Nghaerdydd, rydyn ni’n dathlu sut y gall chwaraeon ddwyn pobl o bob oed at ei gilydd, o bob cefndir.

Tyfu gyda Choed – ailgysylltu â natur gan Nigel Pugh, Coed Cadw

29/6/19

Mae meithrin coeden yn meithrin eich synnwyr chi eich hunan o gyfrifoldeb amgylcheddol, tra’n ein hailgysylltu â’n hamgylchedd naturiol cynefin, bywyd gwyllt, natur, ac â holl genedlaethau’r dyfodol.