Canlyniadau Chwilio

Comisiynydd yn herio cynlluniau ffordd liniaru’r M4 gwerth £1.1bn

Proposals to build a £1.1bn road to ease congestion on the M4 fail to set out how it will meet the needs of our future generations who will be burdened with paying for it,” says Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales.

Darllen Mwy

Cydweithio i adeiladu ein Cymru ddelfrydol

Yn fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, rwyf wedi canfod bod diddordeb cynyddol dros y 6 mis diwethaf, o wahanol sectorau, ac yn wir, o wahanol wledydd, yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith ein Swyddfa.

Darllen Mwy

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod

Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.

Darllen Mwy

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch dros gyfraith ledled y DU sy’n amddiffyn yfory rhag gweithredoedd heddiw.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf

Wrth i wyliau’r haf ddechrau, ac i lawer ohonom edrych ymlaen at dreulio amser gyda’n cenedlaethau’r dyfodol ein hunain, cawn ein hatgoffa’n union o wir ystyr llesiant – treulio amser yng nghwmni anwyliaid, mynd am dro ar feic yn yr haul, neu fynd am wyliau haeddiannol; mae’n bwysig ystyried beth sydd eisoes wedi digwydd yn ystod 2019 prysur.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny o weithio, yn aml iawn, a greodd y materion byd eang yr ydym yn eu hwynebu yn y lle cyntaf.

Darllen Mwy