Canlyniadau Chwilio

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn lansio astudiaeth o bwys i incwm sylfaenol ac wythnos waith fyrrach

Gallai Cymru fod y lleoliad ar gyfer arbrofi menter arloesol i roi incwm sylfaenol i ddinasyddion oddi wrth y llywodraeth ac wythnos waith fyrrach.

Darllen Mwy

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch dros gyfraith ledled y DU sy’n amddiffyn yfory rhag gweithredoedd heddiw.

Darllen Mwy

Rhaid i gyllideb Llywodraeth Cymru nodi newid cyfeiriad i ailosod ein heconomi

Mae’r pandemig Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, yn cynnwys tlodi cyflog, anghydraddoldebau iechyd, gwahaniaethau hiliol, tlodi bwyd, ansicrwydd swyddi ac anghydbwysedd yn ansawdd tai. Ar yr un pryd mae dirywiad yn ein hinsawdd a’n hecoleg yn cynyddu, ac rydyn ni mewn perygl o ddwysáu’r heriau hyn i gyd os wnawn ni ddychwelyd i’r hen ffordd o fyw.

Darllen Mwy

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

Mae'r adroddiadau hyn yn nodi fy asesiad o'r cynnydd a wnaed wrth weithredu'r Ddeddf o fewn y cyfnod adrodd cyntaf, h.y. y tair blynedd diwethaf.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf

Wrth i wyliau’r haf ddechrau, ac i lawer ohonom edrych ymlaen at dreulio amser gyda’n cenedlaethau’r dyfodol ein hunain, cawn ein hatgoffa’n union o wir ystyr llesiant – treulio amser yng nghwmni anwyliaid, mynd am dro ar feic yn yr haul, neu fynd am wyliau haeddiannol; mae’n bwysig ystyried beth sydd eisoes wedi digwydd yn ystod 2019 prysur.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Cylchlythyr Mehefin

Mae’r digwyddiadau a gynhaliwyd drwy gydol mis Mehefin wedi tynnu fy sylw i’r hyn sy’n gallu digwydd pan fydd lleisiau pobl yn cael eu clywed o ran yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Peidiwch â cholli’r cyfle i godi eich llais dros genedlaethau’r dyfodol.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny o weithio, yn aml iawn, a greodd y materion byd eang yr ydym yn eu hwynebu yn y lle cyntaf.

Darllen Mwy