Mae iechyd da yn un o brif gonglfeini lles a chyfle.

Mae galluogi pobl i fyw bywyd o’r ansawdd gorau posibl yn cynnwys eu cynorthwyo i brofi ffordd o fyw sy’n cynnal eu hiechyd corfforol a meddyliol, drwy greu lleoedd ac amgylcheddau sy’n cynorthwyo ffyrdd iach o fyw a sicrhau bod yna wasanaethau effeithiol i gynorthwyo pobl pan fyddant angen gofal. Gyda chyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol yn teimlo’r wasgfa tra bo’r galw ar wasanaethau cyhoeddus eraill yn cynyddu, un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yw’r angen i ddarganfod dulliau o wella llesiant pobl sy’n fforddiadwy ac effeithiol. Mae busnes-fel-arfer yn methu darparu gofal iechyd ataliol sy’n galluogi pobl i wella eu hechyd a’u llesiant eu hunain. Er gwaethaf gwelliannau, rydyn ni eto i weld y newid graddfa-eang tuag at atal o fewn gofal iechyd, sy’n ofynnol ar gyfer lleihau’r galw ar ein gwasanaethau cyhoeddus sydd dan y fath bwysau wrth i’n poblogaeth barhau i gynyddu yn ogystal â byw am amser hwy. 

Gellir gweld fy ngwaith ar y pwnc hwn mewn manylder yn yr adran ‘Cymru Iachach’ yn ein gwefan adroddiadau cenedlaethau’r dyfodol ddynodedig, sy’n egluro sut mae angen i ni newid y system fel ei bod yn rhoi blaenoriaeth i gadw pobl o bob oed yn iach yn feddyliol a chorfforol, i’w galluogi i fyw bywydau iach a boddhaus. I gyflawni hyn, mae angen i ni ddatblygu system les genedlaethol sy’n sicrhau fod pobl yn ffocysu ar benderfynyddion ehangach iechyd. Mae’r bennod hefyd yn rhestru ystod o ganfyddiadau ac argymhellion allweddol sy’n berthnasol i iechyd meddwl, gweithgaredd corfforol a’r angen am ymagweddau tuag at iechyd sy’n seiliedig ar leoedd. 

Mae yna hefyd orgyffwrdd arwyddocaol gyda fy ngwaith monitro ac asesu proses gyllidebu Llywodraeth Cymru, gyda ffocws ar atal. 

Useful Resources