Mae dulliau newydd o gynllunio trafnidiaeth a symudedd yng Nghymru’n hanfodol ar gyfer cyflawni’r nodau llesiant. Mae symudedd yn rhan bwysig o fywyd pawb. Os llwyddwn i wneud hyn yn iawn ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed, byddwn yn gwneud y peth iawn i bawb, gan gael effaith cadarnhaol ar ein gallu i leihau llygredd aer a chwrdd â thargedau lleihau carbon.

Bydd cyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dewisiadau teithio sy’n garbon isel neu’n ddi-garbon, gan leihau llygredd aer a hybu cydnerthedd amgylcheddol. Bydd hefyd yn helpu i greu cyfleoedd cyfartal i bawb a chwarae rôl mewn cynorthwyo ffyrdd iach o fyw, gwella cydlyniad cymundol a chreu Cymru â chysylltiadau da. 

Yn fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, mae’r meysydd yr wyf yn argymell y dylai pob corff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru ffocysu arnynt, yn cynnwys:

  • Rhaid i benderfyniadau ar drafnidiaeth adlewyrchu’r argyfwng hinsawdd
  • Cyflawni newid moddol a lleihau ein dibyniaeth ar geir.
  • Croesawu technoleg
  • Ystyried symudedd fel llwybr tuag at lesiant ehangach

I weld fy holl dystiolaeth, asesiad, casgliadau allweddol a chyngor, os gwelwch yn dda gweler yr adran ar Drafnidiaeth yn ein gwefan adroddiadau cenedlaethau’r dyfodol ddynodedig.

Yn dilyn cyhoeddiad ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2020, rydym wedi datblygu cynhyrchion wedi’u targedu i helpu cefnogi gweithrediad y Ddeddf a’r argymhellion a amlinellir yn yr adroddiad gan gynnwys:

 

 “Mae o ddiddordeb i ni i gyd ac yn ddyletswydd arnom i sicrhau nad yw manteision symudedd yr ydyn ni bellach yn eu cymryd yn ganiataol, yn rhoi baich annioddefol ar ein hamgylchedd.” Elliot Morley |

Mae trafnidiaeth wedi bod yn faes ffocws ers 2017. Dyma rai o’r prosiectau yr ydyn ni wedi bod yn gweithio arnynt sy’n ymwneud â thrafnidiaeth.

Useful Resources