Adnoddau

Rhaid i gyllideb Llywodraeth Cymru nodi newid cyfeiriad i ailosod ein heconomi

Mae’r pandemig Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, yn cynnwys tlodi cyflog, anghydraddoldebau iechyd, gwahaniaethau hiliol, tlodi bwyd, ansicrwydd swyddi ac anghydbwysedd yn ansawdd tai. Ar yr un pryd mae dirywiad yn ein hinsawdd a’n hecoleg yn cynyddu, ac rydyn ni mewn perygl o ddwysáu’r heriau hyn i gyd os wnawn ni ddychwelyd i’r hen ffordd o fyw.

Darllen Mwy

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Mae'r adroddiadau hyn yn nodi fy asesiad o'r cynnydd a wnaed wrth weithredu'r Ddeddf o fewn y cyfnod adrodd cyntaf, h.y. y tair blynedd diwethaf.

Darllen Mwy

Pecyn Cymorth Tri Gorwel

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.

Darllen Mwy

Cynnydd tuag at Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Canfyddiadau Cyffredinol

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau rownd gyntaf fy ymarfer monitro ac asesu, gan edrych yn ôl ar y cynnydd a wnaed yn 2017/18 gan gyrff cyhoeddus, a dangos rhai o’r mentrau cyffrous sydd ar y gweill.

Darllen Mwy

Adroddiad Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru

Mae'r adroddiad Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru, gan yr Athro Calvin Jones (Ysgol Fusnes Caerdydd) mewn cyd-weithrediad a Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn Papur Gwyn i'w drafod sy'n galw i ni cydweddu sgiliau sydd angen ar gyfer y dyfodol gyda ein system addysg a cymwysterau yng Nghymru.

Darllen Mwy

Offeryn hunan-fyfyrio 2019

Yn 2018-19, treialodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ddull o fonitro ac asesu cynnydd tuag at yr amcanion llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus – un o’i dyletswyddau yn ôl y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Darllen Mwy

Ein logos

Gallwch lawrlwytho unrhyw un o'n logos i'w defnyddio yn eich cyhoeddiad. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi gredydu ‘Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'

Darllen Mwy