Mae'r adroddiadau hyn yn nodi fy asesiad o'r cynnydd a wnaed wrth weithredu'r Ddeddf o fewn y cyfnod adrodd cyntaf, h.y. y tair blynedd diwethaf.

Mae’n myfyrio ar gynnydd pob corff cyhoeddus drwy ystyried a ydynt wedi croesawu’r newid diwylliannol sy’n ofynnol o dan y Ddeddf ac mae hefyd yn ystyried y cynnydd sy’n cael ei wneud ar bob un o’r saith nod llesiant cenedlaethol. Gan mai adroddiad unwaith mewn pum mlynedd yw hwn a’i fod yn gorfod cwmpasu’r holl feysydd polisi a gwmpesir gan y nodau llesiant, mae’r adroddiad yn un hir ac mae’n cynnwys nifer sylweddol o ganfyddiadau a dros 100 o argymhellion sy’n ymwneud â pholisi a phroses a gyfeiriwyd at y Llywodraeth ac at gyrff eraill a gwmpesir gan y Ddeddf.

Wrth baratoi’r adroddiad hwn rwyf wedi ennyn ymgyfraniad dros 5000 o bobl, o sgyrsiau mewn archfarchnadoedd, arolygon arlein drwy Sensemaker, cyfarfodydd born gron ledled Cymru a gyda sectorau penodol, a gwaith manwl gydag arloeswyr, y sector preifat a phartneriaid y trydydd sector ac academyddion.

Mae’r adroddiad yn amlygu llawer o ymagweddau arloesol ac arfer ardderchog ledled Cymru lle mae cyrff cyhoeddus, unigolion o’u mewn, grwpiau cymunedol a hyd yn oed sefydliadau nad ydynt yn dod o dan ddyletswyddau’r Ddeddf yn croesawu ei gofynion ac yn ei defnyddio i fframio eu gwaith.

Adroddiad Llawn

Dogfennau

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: Crynodebau Gweithredol

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: Yn Fras

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: BSL

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: Hawdd ei ddarllen

Y Gwefan

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Penodau Unigol