Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau rownd gyntaf fy ymarfer monitro ac asesu, gan edrych yn ôl ar y cynnydd a wnaed yn 2017/18 gan gyrff cyhoeddus, a dangos rhai o’r mentrau cyffrous sydd ar y gweill. Mae’n cyflwyno rhai syniadau ar y camau sydd angen eu cymryd i gynyddu cyflymder a chynyddu’r newid sydd ei angen ar genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Rydym wedi gweithio’n agos gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru, i ategu’r archwiliadau a’r astudiaethau a gyflawnir gan Swyddfa Archwilio Cymru, a hefyd wedi manteisio ar wybodaeth a enillir o’n rhyngweithio o ddydd i ddydd gyda chyrff cyhoeddus, y sector gwirfoddol a phreifat, ac aelodau’r cyhoedd sy’n ysgrifennu ataf i amlygu arfer da a gwael.