Ydych chi wedi colli unrhyw beth oedd yn ein cylchlythyr? Dyma ddetholiad llawn o’r hyn yr ydym wedi ei gyhoeddi.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein hadroddiad blynyddol, #MediMedrus ac Uchel Fforwm Gwleidyddol y Cenhedloedd Unedig 2018.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Adroddiad Trafnidiaeth Addas ar gyfer y Dyfodol, #TrafnidiaethHydref, ein hymagwedd at fonitro ac asesu a sut yr ydym yn gweithredu’r geiriau.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Y Gallu i Greu, cyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20 a #TaiTachwedd.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein gweithdai monitro ac asesu, cynadledda cynaliadwy a #PresgreibioCymdeithasolIonawr.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Llwyfan y Bobl, Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu a’n Huwchgynadleddau Nodau Datblygu Cynaliadwy gyda Llywodraeth Cymru.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cynllunio defnydd tir, Cynllun Cyflawni Carbon Isel Llywodraethau Cymru a #CynllunioMawrth.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Adolygiad Tai Fforddiadwy, Taith tuag at Gymru Gydnerth a’n Cynllun 10 Pwynt ar yr Argyfwng Hinsawdd.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cymru Ein Dyfodol, Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 a’n taith tuag at Gymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Syniadau Mawr, Cymru Ein Dyfodol a Thaith tuag at Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Adroddiad Blynyddol, Taith tuag at Gymru Lewyrchus a’r Streic Hinsawdd.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Diogelwyr Taith, Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc ac Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru: Papur Gwyn.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Taith tuag at Gymru Iachach, Taith tuag at Gymru Gyfartal, atal a chaffael.

  Darllenwch ef yma! 

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ymateb y Comisiynydd i gyllideb Llywodraeth Cymru, lansiad ein Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol a diweddariad ar ein hadolygiad caffael.
 • Yn y rhifyn hwn…

  Dadansoddiad y Comisiynydd o gyllideb Llywodraeth Cymru, blog ar ein her Tenner4Good ac atgoffa ein hadroddiadau a ryddhawyd yn fwyaf diweddar.

  Darllewnch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Pecyn Cymorth y Tri Gorwel, trosolwg o Labordy Byw Dyfodol Tai Llywodraeth Cymru ac atgoffa dadansoddiad y Comisiynydd o’r gyllideb.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Diweddariad y Comisiynydd ynghylch COVID-19.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, datganiad ynghylch cyllideb atodol Llywodraeth Cymru ac enghreifftiau ysbrydoledig o arferion da wrth gloi.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad ein gwefan newydd, cyflwynedig i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020; sut mae pobl wedi bod yn ymateb yn gadarnhaol i COVID-19 ac enghreifftiau o’r hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud i gadw’n iach yn ystod y cyfyngiadau symud.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn….

  Diweddariad ar ein gwaith diweddaraf, incwm sylfaenol creadigol ac edrych ar ein gweledigaeth ar gyfer Cymru yn 2050.

  Darllenwch ef yma! 

 • Yn y rhifyn hwn…

  Diweddariad y Comisiynydd ar ein cynllun 5 pwynt, enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn ymateb yn greadigol i covid-19 a chyhoeddiadau cyffrous sydd i ddod.

  Darllenwch ef yma! 

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein Maniffesto y Dyfodol, nodwedd ar Siarter a Chanllaw Creu Lleoedd Cymru ac atgoffa o ddigwyddiadau i ddod gan gynnwys #WythnosHinsawddCymru.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein polisi cymorth ariannol newydd ar gam-drin domestig, nodwedd ar Academi Arweinyddiaeth Graddio Cenedlaethau’r Dyfodol ac arolwg ar ein gwaith ynghylch incwm sylfaenol ac wythnos waith fyrrach.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Crynodeb o 2020 a phroffiliau ein staff newydd ac atgoffa o’n polisi staff diweddaraf ac adroddiad Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru.

  Darllencwch ef yma! 

 • Yn y rhifyn hwn…

  Rhyddhau ein fersiwn byr Cynllunio a Chreu Lleoedd, trosolwg o’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru a’n dadansoddiad o’r gyllideb ddrafft.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Caffael Llesiant yng Nghymru, nodwedd ar bwysigrwydd diwylliant yn adferiad Cymru a digwyddiadau i ddod.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a bylchau sgiliau yn adferiad gwyrdd Cymru, Mudiad dros Newid a diweddariadau ar ein gwaith diweddaraf.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein cefnogaeth i gyrff cyhoeddus ledled Cymru, Mudiad dros Newid a’n Bardd Preswyl.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Lansio ein Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol, Mudiad dros Newid a’n hadran newydd ‘Cymru i’r Byd – Byd i Gymru’.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein dadansoddiad o Raglen Llywodraeth Llywodraeth Cymru, Mudiad dros Newid yn cynnwys o Give Your Best, CGGC a’r Gymuned Garbon a’r gerdd ddiweddaraf o’n Bardd Preswyl, ‘My Magnolia Tree’.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Lansiad ein hadroddiad, ‘Cartrefi sy’n addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod’, nodweddion Mudiad dros Newid o CGGC a 4theRegion a’n cefnogaeth i Fil Cenedlaethau’r Dyfodol y DU.

  Darllenwch ef yma!

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein gwaith yn cefnogi cyrff cyhoeddus gyda’n dull Pwyntiau Cyswllt newydd, Mudiad dros Newid – Llais Ieuenctid gyda nodweddion o’r Y7 a Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, myfyrdodau o One Young World and Ysgol Haf a’n cyhoeddiadau diweddaraf.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Llysgennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol a pharatoi ar gyfer COP26, nodweddion Mudiad dros Newid o Community Leisure UK a Ffilm Cymru Cymru ac atgoffa ein bod ni’n recriwtio!

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein galwadau cyn COP26, nodweddion Mudiad dros Newid gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, ein straeon o Fis Hanes Pobl Dduon a myfyrdodau o waith rhyngwladol.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein huchafbwyntiau COP26, ein cyhoeddiadau diweddaraf ar gydraddoldeb ac Incwm Sylfaenol Cyffredinol, a diweddariad ar ein gweithdai a’n cydweithredu diweddar.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Sut y gallai Incwm Sylfaenol Cyffredinol haneru tlodi a thrawsnewid Cymru, ein cefnogaeth i alwad People’s Vaccine Alliance am ecwiti brechlyn a’n gwaith o amgylch yr argyfwng tai fforddiadwy.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Lansio ein hadolygiad adran 20 o sut mae peirianwaith Llywodraeth Cymru yn rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith, hatgoffiad o’n gwaith yn 2021 a Sbotolau ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Trosolwg o’n hadroddiad diweddaraf ar wythnos waith fyrrach, sesiwn holi-ac-ateb gyda’n Ysgogwr Newid Eurgain ar ei phrofiad yn FGC a chyfweliad ag Elliot King, Hyrwyddwr Cynghorwyr LHDT Cyngor Abertawe ar ei waith yn eiriol dros faterion LGBTQ+.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Trosolwg o daith Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i Ogledd Cymru, Sbotolau ar Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a sesiwn holi-ac-ateb gyda’n Harwr Corfforaethol, Helen Nelson.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ail-wampio ein hadroddiad Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol, Sbotolau ar Glwb Blodau’r Haul Cyngor Caerdydd, erthygl Mudiad dros Newid gan WCVA a Nesta, a sesiwn holi-ac-ateb gyda Jacob Ellis, Prif Wneuthurwr Newid.

  Darllenwch ef yma!
  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddi ein dadansoddiad llesiant BGC, trosolwg o Raddio ein Hacademi, Golwg ar waith Bro Morgannwg gyda The Big Fresh Catering Company a sesiwn holi-ac-ateb gyda Najma Hashi, Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Syniadau ar sgiliau ar gyfer y dyfodol, nodwedd Mudiad dros Newid gan Felindre a Ray of Light Cancer Support ar bresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd, Golwg ar Gyrff Cyhoeddus a’u gwobrau Baner Werdd 2022 a sesiwn holi-ac-ateb gyda Colleen Cluett, Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.

 • Yn y rhifyn hwn…

  Ein cyhoeddiad diweddaraf gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Gymunedau a Newid Hinsawdd yng Nghymru’r Dyfodol, crynodeb o’n digwyddiadau cyrff cyhoeddus rhanbarthol, Holi ac Ateb gyda’n Ysgogwr Newid Rhiannon Hardiman a chrynodeb o sut rydym yn cynrychioli ac yn dathlu Cymru yn rhyngwladol.

  Darllenwch ef yma!

  Fersiwn PDF ar gael yma.