Sesiynau dysgu a datblygu i ddod

Gweminar Gwybodaeth: Gwasanaeth Natur Cymru

Ymunwch â ni yn ystod Wythnos Natur Cymru i ddarganfod mwy am y Gwasanaeth Natur Cymru newydd – ffocws newydd ar ddatblygu’r bobl y tu ôl i adferiad byd natur yng Nghymru. 

Bydd y sesiwn 1 awr ar-lein hon, a gynhelir ar y cyd gan Wasanaeth Natur Cymru a Chenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn darparu gwybodaeth am: 

 • Beth yw Gwasanaeth Natur Cymru, 
 • Pam mae ei angen arnom (ar gyfer sgiliau, swyddi ac adfer natur), 
 • Beth sydd nesaf i Wasanaeth Natur Cymru 
 • Gwneud y cysylltiad â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Pryd: 2:30pm, dydd Mawrth 2 Gorffennaf 

Cofrestrwch yma erbyn canol dydd ar y 1af i dderbyn y cyfarwyddiadau ymuno 

Cynulleidfa: Mae’r digwyddiad hwn ar agor i bawb ond wedi’i anelu at gydweithwyr awdurdodau lleol ym maes datblygu ac adfywio cymunedol; datblygu sgiliau a chymwysterau; rhaglenni cyflogadwyedd; rheoli parciau a chefn gwlad; bioamrywiaeth, hinsawdd a natur; cyfathrebu, felly a fyddech cystal â rhannu ag unrhyw gydweithwyr addas. 

Gweithredu heddiw er gwell yfory: Deall Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn newid y ffordd rydym yn gwneud pethau yma yng Nghymru, o sut rydym yn cynllunio gwasanaethau, i sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd, i sut rydym yn prynu pethau. Mae’r Ddeddf wedi ysgogi ein huchelgais i fod yn wlad sy’n cefnogi llesiant amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol pobl heddiw a’r rhai sydd eto i’w geni. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Ddeddf yn hanfodol i bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus a chydag ef wrth i ni gydweithio i wireddu ein nodau. 

Nod y sesiwn hon fydd eich cyflwyno i’r Ddeddf neu roi adnewyddiad i chi o’i huchelgeisiau (nodau llesiant), sut mae’r rhain yn cael eu gwireddu (y ffyrdd o weithio) ac egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Trwy’r sesiwn hon byddwch yn: 

 • Cynyddu eich gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r hyn y mae’n ei olygu i gyrff cyhoeddus. 
 • Dyfnhau eich dealltwriaeth o sut mae egwyddor datblygu cynaliadwy yn siapio ac yn dylanwadu ar sut mae cyrff cyhoeddus yn gweithio. 
 • Datblygu sgiliau gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy (yn seiliedig ar y pum ffordd o weithio). 
 • Defnyddio’r adnoddau ac offer a fwriedir i’ch helpu i dynnu’r dysgu oddi arno a’i gymhwyso i’ch gwaith eich hun. 

Ar ddiwedd y sesiwn byddwch yn gallu: 

 • Siarad am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a pham ei bod yn ddarn mor bwysig o ddeddfwriaeth. 
 • Eglurwch rôl eich sefydliad o dan y ddeddfwriaeth. 
 • Rhoi enghraifft o pryd a sut i ddefnyddio’r ffyrdd o weithio. 

Gallai’r sesiwn hon fod o ddiddordeb arbennig i bobl a hoffai gael cyflwyniad neu adfywiad i’r Ddeddf – efallai aelodau newydd o staff, y rhai sy’n dychwelyd i’r gwaith, y rhai sy’n gweithio mewn adrannau o gyrff cyhoeddus sy’n llai agored i hyfforddiant corfforaethol ar y Ddeddf, Swyddogion Etholedig newydd ac ati.  

Dyddiadau sesiynau i ddod, ar-lein: 

 • 12.30yp – 3yp Dydd Mawrth, 24ain Medi 2024. 

Cofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru, gan gyfeirio eich e-bost at Heledd Morgan. 

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.