Rhyngwladol

Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw trawsnewid y ffordd y bydd cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae’r gwaith a wnawn ni yng Nghymru’n parhau i ysbrydoli sefydliadau a llywodraethau ledled y byd. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw’r unig ddeddfwriaeth o’i bath yn y Byd i gyd o hyd, ac fe’i hystyrir gan y Cenhedloedd Unedig fel esiampl y dylai gwledydd eraill ei dilyn. Ers pasio’r Ddeddf, mae ein swyddfa wedi cefnogi sawl sefydliad rhyngwladol i fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf.

Mae’r heriau byd-eang sy’n wynebu ein gwlad yn gymhleth, ac fe’u rhennir gan lawer ymhob cwr o’r byd. Seilir gwaith y Comisiynydd ar enghreifftiau ac astudiaethau achos rhyngwladol. Rydym ni’n mynd ati’n fwriadus i geisio dysgu gan eraill, ac i rannu ein gwaith er mwyn cynorthwyo cyrff cyhoeddus yma yng Nghymru yn well.

Mae’r adran hon yn amlinellu’r gwaith rydym ni’n ei wneud i hyrwyddo’r Ddeddf gerbron y byd a sut rydym ni’n sicrhau ein bod ni’n dod â’r Byd i Gymru. Ymunwch â’r mudiad – os ydych chi’n cynrychioli llywodraeth ryngwladol, NGO, neu os ydych chi’n gweithio mewn prifysgol, ac yn dymuno cysylltu, e-bostiwch contactus@futuregenerations.wales os gwelwch yn dda.

Yn ystod ei ymweliad â Chymru yn 2015, dyma oedd gan Nikhil Seth (Cyn-bennaeth Datblygu Cynaliadwy yn y Cenhedloedd Unedig) i’w ddweud:

“Ein gobaith yw bod yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw’n mynd i gael ei wneud gan y byd yfory. Gweithredu, rhagor na geiriau, yw’r gobaith ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.”

Y Byd i Gymru

Gwaith Rhyngwladol