Hyrwyddo Cymru i’r Byd: Ein Gwaith Rhyngwladol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol yn ymroi i drawsnewid y ffordd y mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Mae’r gwaith yr ydym yn ei wneud yng Nghymru’n parhau i ysbrydoli sefydliadau a llywodraethau’n rhyngwladol.

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol yn parhau i fod yr unig ddeddfwriaeth o’i bath yn y byd ac mae wedi ei hystyried gan y Cenhedloedd Unedig fel rôl-fodel i wledydd eraill ei dilyn. Ers i’r Ddeddf ddod i rym, mae ein swyddfa wedi cynorthwyo llawer o sefydliadau rhyngwladol i fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf. 

Yn ystod ei ymweliad â Chymru yn 2015, dywedodd Nikhil Seth (Cyn Bennaeth Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig):

 “Gobeithiwn y bydd yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw yn cael ei wneud gan y byd yfory. Gweithredu, yn fwy na thrafod, yw’r gobaith ar gyfer cenedlaethau’n presennol a’n dyfodol.”

Dyma rai enghreifftiau o fy ngwaith rhyngwladol:

  • Rydw i’n Gadeirydd Rhwydwaith Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol – corff o gomisiynwyr tebyg neu gyrff â chyfrifoldeb am gynrychioli anghenion cenedlaethau’r dyfodol ar draws y byd.
  • Hyrwyddo’r ddeddfwriaeth mewn cynadleddau rhyngwladol yn cynnwys Fforwm Gwleidyddol Lefel-Uchel y Cenhedloedd Unedig ac Uwch-gynhadledd Llywodraethau’r Byd i annog gwledydd eraill i sicrhau bod cynaliadwyedd, llesiant a chenedlaethau’r dyfodol yn ganolbwynt datblygu polisi a deddfwriaeth. 
  • Ymgysylltu ag uwch-randdeiliaid rhyngwladol yn cynnwys Llysgennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd a Llysgennad Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig. 
  • Hwyluso cyfnewidiadau dirprwyo ieuenctid o Gymru i ymgysylltu mewn deialog ryngwladol, a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rannu eu profiadau o ddefnyddio’r Ddeddf gyda chyfoedion yn fyd-eang.  Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys Un Byd Ifanc, Uwch-gynhadledd Cenedlaethau’r Dyfodol yn Berlin ac amrywiaeth o Wythnosau Cymru. Ar hyn o bryd rwyf yn cynnig y cyfleoedd hyn i’r rhai sy’n ymgyfrannu yn fy Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol.
  • Cynghori Sefydliadau Anllywodraethol rhyngwladol sut i gysylltu polisi, fframweithiau a fforymau trafod â llesiant a meddwl yn yr hirdymor. Rydw i’n rhan o Dasglu Arloesedd Polisi Ewropeaidd COVID-19, sy’n gweithio i ganfod gwahanol ddatrysiadau ar gyfer Adferiad. Yn 2019, gwneuthum annerch cynhadledd y Sefydliad Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ‘Putting Well-being Metrics into Policy Action’ ym Mharis i fyfyrio ar y gwahanol dechnegau a dulliau o fesur llesiant. Yn ddiweddar cyhoeddodd yr OECD eu Hadroddiad Global Trends 2020, gan gyfeirio at y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel enghraifft arloesol i’r byd i’w dilyn.

Gellir darllen crynodeb o effaith fy ngweithgareddau rhyngwladol yma. Caiff fy ymgysylltiadau rhyngwladol eu hadolygu’n gyson. Lle mae hynny’n bosibl, rwy’n gofyn am bresenoldeb rhithwir a digidol ac rwyf wedi cyfranogi’n llwyddiannus mewn ystod o gynadleddau a digwyddiadau yn y modd hwn. Rwyf hefyd yn archwilio dewisiadau trafnidiaeth a llety cynaliadwy pan fyddaf yn teithio. Mae fy allyriadau carbon yn cael eu gwrthbwyso yn flynyddol. 

Yn nhermau effaith ymadawiad y DG â’r UE, tra na fydd yr effaith uniongyrchol ar fy ngweithgareddau i fy hunan yn arwyddocaol, mae ein gwaith yn gysylltiedig â Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru i ddiffinio a hybu a dwyn yr hyn y mae Cymru’n ei wneud i’r Byd. 

Ymunwch â’r mudiad – p’un ai ydych yn cynrychioli llywodraeth ryngwladol, NGO neu’n gweithio o fewn prifysgol ac yn awyddus i gysylltu â ni, os gwelwch yn dda ebostiwch: contactus@futuregenerations.wales

Gwaith Rhyngwladol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.

Copy link
Powered by Social Snap