Cychwynnodd Sophie Howe ar ei swydd fel y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru cyntaf yn gynnar yn 2016

Cyn hynny, roedd y Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru cyntaf, lle bu’n arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddau treisgar a thrais yn erbyn menywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gwaith partneriaeth.

Diwygiodd Sophie raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr a bu’n negodi’r rhaglen waith a rennir gyntaf rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

Hefyd bu Sophie yn gwasanaethu fel Cynghorydd Arbennig y Llywodraeth, yn darparu polisi a chyngor gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywio a chydraddoldeb.

Bu hefyd yn gweithio i’r Comisiwn Cyfle Cyfartal a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Sophie oedd Cynghorydd ieuengaf Cymru, wedi ei hethol yn 21 oed, a bu’n gwasanaethu fel aelod o bwyllgorau Craffu Plant a Phobl Ifanc a Chynllunio.

Hi yw Cadeirydd y Rhwydwaith Rhyngwladol Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’n byw yn ne Cymru gyda’i gŵr a phump o blant.