Fel Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid, mae Colleen, yn rhan o’r tîm sy’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus i sicrhau bod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol wrth wraidd popeth a wnânt. Hi yw Pwynt Cyswllt sawl corff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus lleol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Yn ei hamser hamdden mae Colleen wrth ei bodd yn yr awyr agored, gwylio adar a gwneud pethau gyda’i dwylo – garddio, gwnïo, crochenwaith, pobi. Yn frodor o Dde Affrica, mae hi’n mwynhau dysgu am Gymru ac archwilio ac mae’n dysgu Cymraeg.