Llwyfan y Bobl

Mae’r llwyfan hwn wedi ei ddylunio i gasglu storïau, ystadegau ac awgrymiadau oddi wrth bobl Cymru. Mae cyrff cyhoeddus ac eraill yn medru cyrchu’r set ddata a hidlo’r storïau yn ôl lleoliad, thema a nod llesiant. Golyga hyn ein bod yn medru creu archif o brofiadau bywyd a banc o syniadau cenedlaethol, i’n helpu i ddeall yn well beth mae cymunedau’n meddwl ac yn profi ac amlygu cyfleoedd a heriau sydd ag angen i swyddfa’r Comisiynydd a chyrff cyhoeddus ledled Cymru wrando arnynt. Hyd yn hyn rydyn ni wedi cynnal cyfres o weithdai gyda sefydliadau ledled Cymru i gyd-gynhyrchu’r ymagwedd, ac rydyn ni’n awyddus i weld sefydliadau eraill yn ymddiddori mewn defnyddio’r llwyfan.

Sut fedra i ymgyfrannu?

  • Casglu storïau – yn bersonol neu ar-lein drwy rannu dolen i’r llwyfan
  • Rhannu eich stori ac annog eraill i rannu eu rhai hwythau.
  • Defnyddio’r storïau a’r data a gasglwyd i drwytho eich gwaith
  • Ymgyfrannu yn, neu redeg gweithdai seiliedig ar yr hyn y byddwn yn ei ddarganfod

I ddod i wybod mwy neu i gofrestru eich diddordeb os gwelwch yn dda e-bostiwch contactus@futuregenerations.wales NEU cyflwynwch Ffurflen yn Mynegi Diddordeb

Pum dull o weithio

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ddefnyddio’r 5 dull o weithio:

Hirdymor

Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd

Atal

Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion

Integreiddio

Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff chyoeddus eraill

Cydweithio

Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff ei hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion llesiant

Cynnwys

Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei gwasanaethu

Mae cynorthwyo a herio sut mae cyrff cyhoeddus yn ennyn ymgyfraniad pobl yn eu prosesau cynllunio a phenderfynu’n flaenoriaeth fawr i swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

I gynorthwyo cyrff cyhoeddus i gyflawni’r pum dull o weithio a rhoi prawf ar ddulliau newydd o wneud pethau, rydyn ni wedi creu Llwyfan y Bobl (wedi ei bweru gan SenseMaker®). Mae’r llwyfan hwn sy’n casglu storïau’n rhoi cyfle i bobl ledled Cymru i rannu eu profiadau, meddyliau, heriau a datrysiadau ar chwe maes blaenoriaeth y Comisiynydd: