Ein Gwaith

Rydym wedi cyhoeddi strategaeth newydd, Cymru Can, sy’n nodi ein gweledigaeth a’n pwrpas, ac yn amlinellu pum cenhadaeth y mae fy nhîm a minnau yn rhoi ein hegni ar ei hôl hi o hyn tan 2030.   

Mae Cymru Can yn crynhoi’r dull rydym yn bwriadu ei gymryd dros y saith mlynedd nesaf tuag at gyflawni gweledigaeth. Mae’n nodi ein pum cenhadaeth:  

Fe wnaethom hefyd nodi pynciau, themâu neu systemau sy’n cysylltu ein holl genadaethau, megis y system fwyd, deallusrwydd artiffisial a digidol, y byddwn yn eu harchwilio’n fanylach.

Drwy gyflawni’r rhain, byddwn yn gallu mynd i’r afael â materion y mae pobl yn pryderu amdanynt fel iechyd ein hafonydd, prinder tai, anghydraddoldeb parhaus, a’r argyfwng costau byw. A byddwn yn defnyddio’r wybodaeth, y mewnwelediadau a’r cysylltiadau yr ydym wedi’u hadeiladu yn ystod 2016-2023. 

Mae Deddf LlCD yn eang ei chwmpas, ac mae dull Cymru Can wedi’i gynllunio i sicrhau y gallwn ganolbwyntio ein gwaith lle gall fod y mwyaf effeithiol. 

Byddwn yn newid adnoddau i gynyddu ein hymgysylltiad a’n cyngor arbenigol i gyrff cyhoeddus, mewn ffordd sy’n cydnabod y pwysau sydd arnynt, er mwyn sicrhau bod gan y rhai y mae’n rhaid iddynt gymhwyso Deddf LlCD yr ymwybyddiaeth, y ddealltwriaeth a’r hyder sydd eu hangen arnynt i wneud hynny. 

Byddwn yn adolygu ac yn mesur ein dull gweithredu wrth i ni fynd, gan gynnwys eraill i sicrhau ein bod bob amser yn cyflawni’r effaith fwyaf y gallwn gyda’n hadnoddau. 

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn ymuno â sefydliadau a phobl a all ein helpu i gyflawni ein cenadaethau. Os hoffech chi fod yn rhan o’r gwaith hwn, anfonwch e-bost atom ar cysylltwchâni@cenedlaethaurdyfodol.cymru.