Ein Gwaith

Bydd ein rhaglen waith

Bydd ein rhaglen waith ar gyfer 2021 mewn 4 rhan. Yn gyntaf, byddwn yn rhoi cyngor ac yn rhannu enghreifftiau o arfer da a gwael a ddaeth yn sgil y pandemig. Mae hyn er mwyn sicrhau bod Cymru’n parhau i symud tuag at y weledigaeth a osodwyd gan y Ddeddf yn hytrach na symud tuag yn ôl yn dilyn ei ddyfodiad. Byddwn yn manteisio ar yr argymhellion yn Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, gyda’r nod o sicrhau cefnogaeth oddi wrth y Llywodraeth a rhanddeiliaid eraill ar argymhellion sy’n arbennig o berthnasol i’r adferiad yn dilyn COVID-19. Yn ail, byddwn yn parhau i gefnogi a herio cyrff cyhoeddus i ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan ddefnyddio ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, a’r argymhellion o’i fewn fel meincnod ar gyfer ein dyletswydd i fonitro ac asesu. Yn drydydd, trwy'r gweithgareddau y manylir arnynt yn yr adran hon, byddwn yn creu mudiad ar gyfer newid trwy barhau i ennyn ymgyfraniad ac ymgysylltiad partneriaid a'r cyhoedd. Yn olaf, rwyf wedi ymrwymo i weithredu yn ogystal â thrafod, gan greu diwylliant sy'n cael effaith gadarnhaol arnom fel tîm, yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae manylion ein gwaith i'w gweld isod. Os oes gennych fewnwelediad, arbenigedd, syniadau, pryderon neu brofiad bywyd ar unrhyw un o'r materion y manylir arnynt isod. Cysylltwch â ni!