Ein Gwaith

Ein Gwaith

Wrth i ni drosglwyddo o’r Comisiynydd cyntaf (Sophie Howe) i un newydd (Derek Walker), rydym yn cymryd amser i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio a’r hyn sydd wedi cael yr effaith fwyaf, ac i ddatblygu rhaglen waith newydd a fydd yn mynd â ni tuag at 2030 a thu hwnt. 

Mae llawer i’w ddathlu yn yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni dros y saith mlynedd diwethaf, a llawer i’w werthfawrogi a pharhau yn y ffordd rydyn ni’n gweithio fel tîm a gydag eraill. 

Rhwng Ebrill a Medi 2023, byddwn yn cynnwys pobl wrth gyd-lunio cyfres o flaenoriaethau – rydym yn galw’r ymarfer hwn yn Ffocws Ein Dyfodol. 

Tra bod hyn yn digwydd, byddwn hefyd yn parhau gyda nifer o brosiectau sydd eisoes ar y gweill: 

  • Diweddu ein Hadolygiad Adran 20 i’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Ddeddf. 
  • Parhau i ddarparu ac adolygu ein cefnogaeth i gyrff cyhoeddus gyda chyngor a chymorth a gwaith parhaus sy’n gysylltiedig ag amcanion llesiant byrddau gwasanaethau cyhoeddus. 
  • Cysylltu gyda Llywodraeth Cymru ar yr wyth corff newydd a fydd yn dod dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o Ebrill 2024, a pharatoi ar gyfer hyn. 
  • Cynllunio ar gyfer Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 3.0 a fydd yn dechrau ym mis Medi 2023, a rheoli’r rhwydwaith cynyddol o gyn-fyfyrwyr o garfannau 2022 a 2022. 
  • Cyflawni ein Cynllun Gweithredu Rhyngwladol 2023/24 mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. 
  • Cyflawni ein cytundeb gyda Busnes Cymru i ddatblygu adnoddau defnyddiol i’r llu o fusnesau sy’n cysoni eu pwrpas a’u gwerthoedd gyda’r Ddeddf. 
  • Byw’r Bregeth – y newid yr ydym am ei weld mewn eraill gan ganolbwyntio’n barhaus ar yr agenda cydraddoldeb. 
  • Gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar feddylfryd y dyfodol a meddwl yn hirdymor, gwella ein gallu ein hunain, cefnogi cyrff cyhoeddus, a dysgu oddi wrth yr hyn y mae gwledydd eraill yn ei wneud. 
  • Parhau i ymateb i wybodaeth a chyfleoedd a ddarperir gan bartneriaid ac eraill ar y materion mawr a’r heriau sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. 

Os hoffech gysylltu, e-bostiwch cysylltwchâni@cenedlaethaurdyfodol.cymru