Mae ymgyfrannu’n rhan ganolog o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ers fy mhenodiad yn 2016 rydyn ni wedi siarad â llawer o bobl i gasglu gwybodaeth i’w fwydo i mewn i’n gwaith. Rydym wedi cysylltu â ac yn cymryd ar farn dros 5,000 o bobl. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i arbenigwyr, sefydliadau, grwpiau ac unigolion ar draws pob sector yng Nghymru i ymgyfrannu yn fy ngwaith a thrafod y materion sydd o bwys iddynt hwy.

Rwyf wedi chwilio am farn gwahanol gymunedau sy’n llunio ffabrig ein cymdeithas yng Nghymru, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda llawer o bobl yn y dyfodol i gyflawni’r hyn yr ydym yn dymuno ei gael i Gymru Ein Dyfodol.

Mae ymgyfrannu’n ei gwneud yn ofynnol i ni fod yn agored i gael ein dylanwadu, nid yn unig ein trwytho, gan farn pobl a rhanddeiliaid.

Mae ennyn ymgyfraniad pobl ar ei fwyaf effeithiol yn ystod cyfnodau cynnar dylunio polisi neu wneud penderfyniadau, megis drwy helpu i adnabod materion a datrysiadau posibl.

Mae’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yn ffurfio sail i fy rhaglen waith wrth symud ymlaen. Rwy’n edrych ymlaen at barhau i ennyn ymgysylltiad a manteisio ar farn pobl ledled Cymru fel y gallwn, gyda’n gilydd, wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Drwy fersiwn arlein ryngweithiol Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, gallwch deithio drwy ddinas Gymreig y dyfodol a’r ardal o’i chwmpas. Mae hon yn weledigaeth lle mae llesiant yn ganolbwynt y broses o wneud penderfyniadau, yn cynnwys sut mae polisïau’n cael eu gwneud a sut mae arian yn cael ei wario. Mae’n dod â bywyd i’r 168 argymhelliad i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus. – Gallwch ddod o hyd i’r 20 prif argymhelliad yma.

Ac er mwyn iddo fod yn realiti, mae arnom angen i’r rhai hynny sydd mewn grym fod yn fwy eofn ac yn ddewrach. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol eisoes wedi cyflawni llawer, o newid ymagwedd y Llywodraeth tuag at Ffordd Liniaru’r M4 i sicrhau mwy o wariant i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur sy’n mynd i newid ein bywydau ni i gyd.

Mae eiriolwyr rhwystredig, sydd wedi alaru ar yr hen ffyrdd o wneud pethau, yn dweud wrthyf fod y Ddeddf wedi rhoi cymorth a’r caniatâd iddynt herio’r system – annog gweithio ar y cyd, gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud, cefnogi newid lle bo modd, rhannu astudiaethau achos a helpu arferion da i deithio ar draws sectorau; mae’r holl bethau hyn yn ein helpu i gadw’r pwysau ymlaen.

Os oes gennych brofiad o ddefnyddio’r adnoddau neu’r argymhellion i sicrhau newid, cysylltwch â’m swyddfa i roi gwybod i ni beth rydych chi’n ei wneud trwy Twitter #CymruEinDyfodol

Ymunwch â’r sgwrs a’r mudiad dros newid.

Prosiectau ymgyfraniad yr ydym wedi'u cynnal hyd yn hyn

Dyna paham, yn 2017, yr ymgymerais â darn mawr o waith, gan ymgysylltu ag academyddion, rhanddeiliaid, arbenigwyr, a’r cyhoedd i ganfod fy meysydd ffocws. Meysydd yw’r rhain lle rwyf wedi canolbwyntio adnoddau fy swyddfa.

Yn 2019 a 2020, er mwyn cynhyrchu’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, defnyddiais y dulliau penodol ac ychwanegol isod o ennyn ymgyfraniad:

Llwyfan y Bobl

Offeryn arlein yw Llwyfan y Bobl sy’n defnyddio rhaglen o’r enw ‘Sensemaker’ a gafodd ei dylulnio gan Cognitive Edge. Mae wedi cael ei disgrifio fel yr enghraifft gyntaf o ethnograffeg ddosbarthedig gan anthropolegydd blaenllaw yn Llywodraeth Prydain, ac mae’r meddalwedd yn cynrychioli ymagwedd newydd radical tuag at ymchwil naratif. Mae defnyddio Sensemaker wedi ei addasu ar gyfer y cyfnod hwn o ymgyfraniad yn ein hadroddiad wedi ein galluogi i gasglu straeon pobl mewn dull meintiol ac ansoddol.

 

Ymgyrch Syniadau Arloesol

Gwneuthum lansio ymgyrch arlein yn galw am syniadau arloesol neu enghreifftiau yr oedd pobl eisiau eu cynnig fel rhai i’w cynnwys yn yr adroddiad. Anfonwyd chwe deg chwech o syniadau mawr ataf a chawsant eu rhoi ar brawf yn ystod digwyddiadau a chyfarfodydd bord gron wrth iddynt ein cyrraedd. Hefyd, cynhaliais sesiynau o’r enw ‘partïon syniadau’ gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru a Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched yng Nghymru, a roddodd gyd-destun gwledig, cryf.

 

Digwyddiadau Cymru Ein Dyfodol rhanddeiliaid rhanbarthol

Mynychodd cyfanswm o 168 o bobl yn ystod 2017, a 174 yn 2019, o’n cymunedau lleol yn cynnwys cynghorau tref a chymuned, cyrff cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector preifat.

 

Cyfarfodydd Bord Gron a chyfarfodydd eraill

Rwyf wedi cynnal cyfarfodydd bord gron yn gyson a chyfarfodydd gydag arbenigwyr a phartneriaid allweddol i lunio’r adroddiad a rhoi prawf ar ganfyddiadau ac argymhellion gyda sefydliadau ambarél ac mewn rhannau penodol o’r adroddiad – er enghraifft ar gaffael, iechyd, a sgiliau. Hefyd, cynhaliais gyfarfodydd bord gron penodol gydag 87 cynrychiolydd o wahanol grwpiau a sectorau.

 

Sgyrsiau Naid

Mynd i fannau lle mae pobl eisoes wedi ymgasglu, yn cynnwys cynadleddau, mannau cyhoeddus a gweithleoedd, i alluogi pobl na fyddent fel arall wedi ein cyrraedd i gyfrannu i’r sgwrs.

 

Cyflwyniadau Ysgrifenedig i Gymru Ein Dyfodol

Defnyddiwyd dulliau mwy traddodiadol hefyd yn fy ngwaith o ennyn ymgyfraniad, ac ynghyd â defnyddio fy ngohebiaeth gyhoeddus arferol rwyf wedi derbyn cyflwyniadau ysgrifenedig i Gymru Ein Dyfodol i helpu i ganfod teimladau cyffredinol a materion sydd o bwys iddynt hwy yn awr, ac yn y dyfodol

 

Arolwg am fy argymhellion drafft

Penderfynais y dylai fy nghanfyddiadau drafft a’m hargymhellion fod ar gael i’r cyhoedd fel y gallai pobl wneud sylwadau arnynt mewn ymagwedd ‘dywedoch chi, gwnaethom ni’. Y prif argymhelliad a ddewiswyd oedd ‘Newid trefniadau cyllido ar draws sectorau a gwasanaethau i annog cydweithredu i gadw pobl yn iach a lleihau’r galw.’ (94%) megis yn yr adran Cymru Iachach ym Mhennod 3.

 

Mae ymgyfraniad yn rhan allweddol o’n gwaith ac mae’n bwysig ei fod yn arfer parhaus, nid yn unig ar gyfer prosiectau. Fel swyddfa rydyn ni bob amser yn chwilio am gyfleoedd ac yn herio ein hunain i gynnwys pobl yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud a dysgu o brofiadau byw pobl yng Nghymru, ac ar draws y byd. Os oes gennych unrhyw ddulliau ymgyfrannu neu brofiadau yr hoffech eu rhannu gyda ni, os gwelwch yn dda cysylltwch â fy swyddfa.