Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae gan y byrddau’r gallu i gydweithio neu asio. Ar hyn o bryd mae yna 19 BGC yng Nghymru.

Rhaid i Aelodau pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynnwys:

  Yr awdurdod lleol;

  Y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer unrhyw ardal neu ran o ardal sy’n dod o fewn ardal yr awdurdod lleol;

  Awdurdod Tân ac Achub Cymru ar gyfer ardal ag unrhyw ran ohono’n bodoli o fewn ardal yr awdurdod;

  Corff Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwneud asesiadau o lesiant ar gyfer eu hardal cyn cynhyrchu cynlluniau llesiant lleol. Mae’r Comisiynydd yn rhoi cyngor i’r Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda’r bwriad o fod yn ddefnyddiol yn ogystal â heriol.

Gallwch ddarllen mwy am y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r cyngor a roddir gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru isod. 

Useful Resources