Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Fel rheol bob pum mlynedd, mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) yn cynnal asesiadau o lesiant ar gyfer eu hardal cyn cynhyrchu cynlluniau llesiant lleol. Yn ogystal â chyrff cyhoeddus unigol sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf, mae’r Comisiynydd yn darparu cyngor i’r BGCau gyda’r bwriad o fod o gymorth yn ogystal â herio. Yn 2016/2017, rhoddodd y Comisiynydd gyngor unigol i bob BGC ar eu hasesiadau llesiant cyntaf a chyhoeddodd ei chanfyddiadau a’i hargymhellion cyffredinol yn ‘Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory. Ar ôl cyhoeddi eu hasesiadau llesiant, rhaid i FGCau ofyn am gyngor y Comisiynydd wrth ddrafftio eu hamcanion llesiant. Yn 2017/2018, mabwysiadodd y Comisiynydd agwedd gydweithredol tuag at ddarparu cyngor gan anfon llythyrau unigol at bob BGC. Gan fod BGCau wedi cychwyn cyflwyno eu cynlluniau llesiant, mae’r Comisiynydd wedi darparu cyngor ac wedi arddangos yr enghreifftiau rhagorol o’u gwaith hyd yn hyn. Mae Labordai Byw wedi cael eu rhedeg mewn BGCau i’w helpu i ddefnyddio’r dulliau o weithio yn y Ddeddf i gyflawni eu hamcanion llesiant, megis yng Ngogledd Cymru, lle aethpwyd i’r afael â chyfraddau gordewdra ac ym MGC Cwm Taf ar helpu pobl a gafodd brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (neu ACEs). Gallwch ddarllen mwy am FGCau a’r cyngor a ddarparwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru isod

Useful Resources