Gydag £1bn o fuddsoddiadau Cronfeydd Pensiwn yng Nghymru’n cael ei wario ar gwmnïau sy’n seiliedig ar ynni ffosil, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn galw ar Awdurdodau Lleol i ddangos sut mae risg yn sgil yr hinsawdd yn cael ei ymgorffori yn strategaeth fuddsoddi eu cronfeydd yn y presennol a’r dyfodol. 


Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“O dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mae angen i gyrff cyhoeddus ddangos sut y maent yn meddwl am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn awr ac yn y dyfodol.

“Caiff y newid yn yr hinsawdd ei nodi fel un o’r risgiau mwyaf i’r DU ac mae angen dybryd i ni leihau ein hallyriadau carbon er mwyn cadw tymheredd byd-eang o dan y 2 radd y gwnaethom ymrwymo iddo yng Nghytundeb Paris. Bydd hyn yn golygu defnyddio’r holl liferi sydd ar gael i ni yn cynnwys penderfyniadau cynlluniau pensiwn.

“Yn unol â Chytundeb Paris, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, dylai cronfeydd pensiwn yng Nghymru fod yn dangos sut y maent yn ystyried risg yn sgil yr hinsawdd yn eu penderfyniadau buddsoddi. Rwy’n awyddus i wybod sut y maent wedi gwneud hyn a pha gamau sydd wedi eu cymryd; yn arbennig a aethpwyd ati i chwilio am unrhyw gyngor ffurfiol ac a oes strategaeth fuddsoddi parthed risg yn sgil yr hinsawdd wedi ei datblygu a’i gweithredu?

“Hoffwn wybod hefyd a fu unrhyw drafodaethau rhwng Partneriaethau Pensiynau Cymru a’r Link Asset Services ac/neu Russell Investment ar strategaeth fuddsoddi ar y risg yn sgil yr hinsawdd.

“Mae mwy o gyfle i Gronfeydd Llywodraeth Leol yng Nghymru gael eu defnyddio mewn ffordd a fedr gynorthwyo buddsoddi mewn seilwaith lleol neu brosiectau tebyg sy’n ymroi i wella amgylchedd lleol, economaidd a chymdeithasol a llesiant diwylliannol pobl mewn cymunedau yng Nghymru.

“Rwy’n croesawu datganiad diweddar Cyngor Sir Fynwy sy’n galw ar Gronfa Gwent Fwyaf (Torfaen) i dynnu’n ôl £245m sydd ar hyn o bryd yn cael ei fuddsoddi mewn tanwydd ffosil. Gobeithio bydd cynghorau eraill yn ystyried gwneud yr un peth.”