Yr wythnos gyntaf ym mis Ionawr ac mae’r rhai hynny ohonom sydd yn ôl yn y gwaith ar dân dros gychwyn a bwrw ati unwaith eto. Wythnos yn ddiweddarach a bydd diflastod Ionawr yn dod ar ein gwarthaf - nid yn unig yr oerfel a’r lleithder, ond y blys am siwgr (ie, rheswm arall dros beidio bwyta gormod ohono yn y lle cyntaf).

Mae peswch ac annwyd ym mhob man ac er bod y dyddiau, credwch neu beidio, yn dechrau goleuo,  mae haul yr haf mewn gwirionedd yn teimlo’n rhy bell o’n golwg.

Ac wedyn…. dyma Rebecca, aelod o’n tîm sy’n 24ain mlwydd oed, yn ein cyfarch ar Yammer, ein sianel gyfathrebu fewnol , ac yn ein hatgoffa o phenomenom gydnabyddedig diflastod mis Ionawr gan gynnig rhai atebion ymarferol.

Mae’n trefnu rhaglen sydd, mewn dull addfwyn iawn, yn annog yr holl dîm i gymryd rhan mewn rhyw weithgaredd bob dydd, megis yoga neu fynd am dro o gwmpas y parc yn ystod yr awr ginio; gweithgareddau effeithiol y gallwn ni gyd gymryd rhan ynddynt.

Wrth ddod at y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gweithredu yn ogystal â thrafod yn hollbwysig. Mae pobl sy’n gweithio yma wedi bod yn ymgyfrannu’n weithgar yn y gwaith o sefydlu ein rhaglen lesiant, gan ffurfio côr, cyflwyno beic i’w rannu, ymhlith gweithgareddau eraill.

Ac mae’r ffaith bod un aelod o’n tîm wedi dewis taclo diflastod Ionawr ar ei ben, a hynny  heb anogaeth, eisoes wedi codi’n hysbryd a’n lefelau ynni. Mae arweinyddiaeth dda yn dod o bob rhan o sefydliad ac o bob lefel. Ni fedrwch orfodi llesiant neu ddewisiadau da ond gallwch barhau i weithio i greu’r amodau iawn sy’n medru galluogi pobl i ffynnu.

Dyma bost Rebecca i’r staff.  Buasem wrth ein bodd i glywed beth mae eich sefydliad chi’n ei wneud.

Wythnos llesiant 15fed – 19eg Ionawr  – Rebecca Brown

Wrth i firi’r ŵyl bylu ac wrth i addewidion i newid ein ffordd o fyw er gwell yn y Flwyddyn Newydd gael eu torri, nid yw’n gyfrinach bod llawer o bobl yn profi Ionawr fel mis hir a thywyll. Mae ‘Diflastod Ionawr’ neu anhwylder cyffredinol y gaeaf wedi cael sylw gan lawer o bobl broffesiynol o faes iechyd meddwl a llesiant ac maent wedi ysgrifennu am y cynnydd yn y risg o iselder ysbryd a hunanladdiad drwy gydol mis Ionawr. Mae llawer hefyd wedi ymchwilio canlyniadau ‘Diflastod Dydd Llun’ – y 3ydd Dydd Llun ym mhob mis Ionawr, pan fydd pawb yn teimlo ar eu gwaethaf.

Felly, meddyliais y byddai’n syniad da i gyflwyno wythnos llesiant anffurfiol iawn o fewn y swyddfa. Mae’n opsiynol, a byddai’n cymryd dim mwy na hanner awr bob dydd. Y syniad yw i fod yn agored a thosturiol tuag at eich gilydd am realiti iechyd meddwl, a threulio peth amser yn ymarfer rhai o’r technegau y cychwynasom eu dysgu a’u harchwilio llynedd. Os gwelwch yn dda dowch ag unrhyw adnoddau a llyfrau hunan-help/positifiaeth a allai fod gennych gartref, i rannu gyda chydweithwyr.

Dydd Llun 15fed Ionawr ‘Diflastod Dydd Llun’
8.00 y.b. – Fika

Cyfle i dreulio hanner awr yn son am weithgareddau’r penwythnos dros ddanteithion melys. Dowch â siocledi’r ŵyl sy’n dal yn eich meddiant, unrhyw ddanteithion a baratowyd gennych dros y penwythnos, neu efallai eich hoff rysáit ‘smoothie’ – sy’n siŵr o roi egni o’r newydd i chi yn dilyn y penwythnos, a rhoi nerth i chi ar gyfer ymdopi â’r wythnos sydd i ddod. Mewn gair – unrhyw fwyd sy’n gwneud i chi, ac eraill, deimlo’n dda.

Dydd Mawrth 16eg Ionawr
3.00 y.p. – ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’

30 munud o sganio-corff mewn sesiwn ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ mewn gofod ar y cyd. Cyfle i fod ‘yn y foment’ yn ystod diwrnod sydd fel arfer y mwyaf prysur a hectig o holl ddyddiau’r wythnos.

Dydd Mercher 17eg Ionawr
11.30 y.b. – Diolchgarwch

Mae cymaint o ffocws yr addewidion a wneir ar gyfer eu cyflawni yn y Flwyddyn Newydd yn ymwneud ag edrych i’r dyfodol a gweithio ar eich gwendidau presennol. Tra nad yw hunan-fyfyrio a gwelliant byth yn bethau gwael, gall yn aml iawn ein gadael yn teimlo bod yr hyn yr ydych ar hyn o bryd ddim yn ddigon. Mae’r sesiwn 30 munud hwn yn cynnig cyfle i feddwl am yr hyn yr ydych yn ddiolchgar amdano yn awr, a’r hyn sydd yn eich gwneud yn hapus pan fyddwch yn meddwl am eich hunan y funud hon.

Dydd Iau 18fed Ionawr
8.00 y.b. – Yoga

Ein sesiwn yoga wythnosol – bydd hyn heb ffael yn cysylltu eich meddwl a’ch corff wrth i chi gychwyn ar eich diwrnod.

Amser cinio – rhannu syniadau am lesiant
Cyfle anffurfiol i rannu syniadau am yr hyn sy’n helpu eich llesiant ar ddiwrnod tywyll glawog. Gall hyn gynnwys mynd i redeg, bath swigod hir, mynd i’r sinema neu wylio eich hoff sioe unwaith eto – cyfle i gynnig eich doethineb anwyddonol i gydweithwyr dros ginio!

Dydd Gwener 19eg Ionawr
2.00 y.p. – Cerdded o gwmpas Parc Bute

Mae cymaint o’r hyn yr ydym yn son amdano yn ein gwaith yn ymwneud â manteision natur a ‘phresgreibio gwyrdd’. Cyfle i weithredu yn ogystal â thrafod a defnyddio un o asedau prydferthaf ein dinas drwy fynd am dro cyflym o gwmpas y parc. Mae pobl Japan yn son am ‘shinrin-yoku’,  yr arfer o ‘ymdrochi yn y goedwig’, ac mae ganddynt lawer o ddogfennau sy’n son am fanteision corfforol a meddyliol sy’n deillio o fynd allan i fyd natur.

Wrth gwrs, mae iechyd meddwl yn rhywbeth yr ydym i gyd yn delio ag ef, 365 diwrnod y flwyddyn. Isod wele nifer o adnoddau y gellir cysylltu â hwynt ar unrhyw adeg:

Samariaid Cymru: 116 123
Mind Cymru: 0808 164 0123