Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol.

At ddibenion y Ddeddf Diogelu Data, rheolwr y data yw Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Drwy gofrestru ar ein rhestr bostio rydych yn cydsynio i dderbyn gwybodaeth bellach oddi wrthym drwy gyfrwng e-bost, gallwch ddadgofrestru ar unrhyw adeg os yr ydych eisiau rhoi’r gorau i dderbyn gwybodaeth oddi wrthym.

Ni fydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n rhannu eich data personol gydag unrhyw barti arall heb eich caniatâd.

Bydd yr holl wybodaeth a gedwir gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn cynnwys eich sylwadau yn cael eu prosesu a’u rheoli gennym ni yn unol â rhwymedigaethau a dyletswyddau o dan:

  • Ddeddf Diogelu Gwybodaeth 1998
  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
  • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004
  • Pob deddf arall sy’n ymwneud â mynediad i wybodaeth

Mae’r ddeddfwriaeth yn cydnabod nad yw’n briodol i’r holl wybodaeth a gedwir gan y Comisiynydd gael ei wneud yn gyhoeddus. Felly, mae peth gwybodaeth benodol yn cael ei heithrio rhag cael ei datgelu o dan y ddeddfwriaeth. Mae’r fath eithriadau’n cynnwys gwybodaeth y gofynnwyd amdani ac a gafwyd gan y Comisiynydd wrth gyflawni unrhyw un o’i swyddogaethau; gwybodaeth bersonol; a gwybodaeth a gafwyd yn gyfrinachol.

Drwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen y termau a’r amodau defnyddio hyn a’ch bod yn cydsynio i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu ei defnyddio a’i datgelu, fel y’i pennir yn y polisi hwn.

Defnyddio gwybodaeth bersonol

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol amdanoch i’r dibenion canlynol:

a)  unrhyw ddiben sy’n rhesymol yn codi allan o ac/neu mewn cysylltiad â’ch defnydd o’r wefan.

b)  i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau pwysig neu ddatblygiadau i’r wefan.

c)  weithiau, i wirio’r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu. Rydym yn cadw’r hawl i ofyn am wybodaeth bersonol ychwanegol oddi wrthych ac i ymgymryd â gwiriadau gyda thrydydd parti priodol at y diben hwn.

d)  i’n galluogi i anfon gwybodaeth atoch am ein gwasanaethau drwy gyfrwng ffacs, post neu deleffon. Gallwch ddewis peidio derbyn deunyddiau marchnata oddi wrthym drwy ein hysbysu ar: contactus@futuregenerations.wales

e)  ble yr ydych wedi cydsynio, i adael i chi wybod drwy gyfrwng e-bost neu ddull electronig arall am wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi. Os byddwch yn newid eich meddwl ac yn dymuno i ni roi’r gorau i gysylltu â chi yn y dyfodol os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod drwy ein e-bostio: contactus@futuregenerationsw.wales.

f)  weithiau, i gysylltu â chi, naill ai drwy gyfrwng e-bost, teleffon (yn cynnwys neges bost llais) neu ddulliau eraill, i ofyn am eich adborth parthed gwahanol agweddau o’n gwasanaeth. Gall y bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i ddibenion mewnol ac i ddarparu adborth i’n partneriaid a chydweithwyr.

g)  lle rydych yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â ni yn gyhoeddus, gallai’r wybodaeth yr ydych yn ei phostio ymddangos ar ein gwefan.

Datgelu gwybodaeth bersonol

Rydym yn cadw’r hawl i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i’n his-gontractwyr sy’n cymryd rhan mewn rhedeg y wefan. Byddwn hefyd yn datgelu gwybodaeth lle mae hynny’n angenrheidiol neu’n ofynnol fel arall a/neu lle caniateir hynny gan y gyfraith neu gorff rheoledig.

Gall y byddwn hefyd yn pasio gwybodaeth gyfanredol parthed tueddiadau a phatrymau defnyddio’r wefan a thueddiadau cyffredin mewn mentrau cynaliadwyedd i drydydd parti, ond bydd yr wybodaeth hon yn ddienw ac ni fydd yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei defnyddio i ddatgelu pwy ydych chi.

Diogelwch a chywirdeb gwybodaeth a chadw data

a)  Mae gennym fesurau diogelwch yn eu lle wedi eu dylunio i warchod eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag nid yw’r rhyngrwyd yn gyfrwng cwbl ddiogel ac ni allwn warantu diogelwch y fath wybodaeth ar-lein. Byddwn yn defnyddio mesurau rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei datgelu heb awdurdod, ei newid, ei niweidio, ei cholli, ei difrodi’n ddamweiniol neu ei chamddefnyddio. Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth am gyhyd ag y mae’n angenrheidiol.

b)  Mae gennych hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch – os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os yr ydych yn dymuno gwneud hyn. Mae gennym hawl gyfreithiol i godi ffi o £10 i gwrdd â’n costau gweinyddu wrth ddarparu manylion i chi am y fath wybodaeth. Os gwelwch yn dda helpwch ni i gadw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir, a rhowch wybod i ni am unrhyw ddiweddariad neu anghywirdebau ar: contactus@futuregenerations.wales Byddwn yn cywiro unrhyw anghywirdebau ar unwaith.

Casglu ac olrhain

a)  Gall y byddwn yn defnyddio technoleg i gasglu gwybodaeth am batrwm ymddygiad ymwelwyr i’n gwefan. Gall y bydd hyn yn cynnwys defnyddio “cwci” a fyddai’n cael ei storio ar eich porwr. Ffeil ddata fach yw “cwci” sy’n cynnwys gwybodaeth a ysgrifennir i yriant caled defnyddiwr gan weinydd gwe a’i ddefnyddio i olrhain y tudalennau a ymwelwyd â hwynt. Caiff unrhyw wybodaeth a gesglir yn y modd hwn ei defnyddio:

i)   i wella eich defnydd o’r Wefan, ac

ii)  i olrhain patrymau traffig ar y Wefan a darparu adroddiadau ar gyfer ein defnydd mewnol a’n cyrff ariannu

b)  Gallwch reoli eich porwr rhyngrwyd parthed “cwcis” drwy ddethol yr opsiwn priodol sydd ar gael ar eich porwr rhyngrwyd. Bydd yn caniatáu i chi naill ai

(i)  atal eich porwr rhag derbyn “cwcis” newydd,

(ii)  gael eich porwr i roi gwybod i chi pan fyddwch yn derbyn “cwci” newydd, neu

(iii) analluogi “cwcis” yn gyfan gwbl. Gallai hyn fodd bynnag, amharu ar eich defnydd o’r wefan drwy beri anargaeledd rhai nodweddion

Gall y bydd eich porwr gwefan yn darparu’r gallu i reoli a blocio cwcis. Gan fod pob porwr fel arfer yn ymddwyn mewn dull ychydig yn wahanol, os gwelwch yn dda gweler y system gymorth neu’r llyfryn sy’n gysylltiedig â’r porwr neu ddyfais ar gyfer gwybodaeth benodol. Os gwelwch yn dda byddwch yn ymwybodol bod blocio cwcis yn gallu golygu nad ydych yn medru gwneud defnydd llawn o ymarferoldeb a nodweddion y wefan hon a gwefannau eraill.

I ddysgu mwy am cwcis, sut i’w rheoli a sut i’w blocio, os gwelwch yn dda gweler: AboutCookies.org <http://www.aboutcookies.org/>.

Dolenni i safleoedd eraill

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd wedi eu marcio’n amlwg. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw drydydd parti nad oes gennym unrhyw reolaeth drosto, yn cynnwys, ond nid wedi eu cyfyngu i, wefannau eraill. Rydym yn argymell eich bod yn adolygu unrhyw bolisïau preifat sy’n berchen i wefannau unrhyw drydydd parti o’r fath cyn eu defnyddio.

Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein polisi preifatrwydd, neu os yr ydych yn dymuno dadgofrestru rhag derbyn manylion am gynnyrch a fyddai yn ein barn o ddiddordeb i chi, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni drwy gyfrwng e-bost ar: contactus@futuregenerations.wales neu ysgrifennwch atom yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, 5-7 Heol y Santes Fair, Caerdydd, CF10 1AT Ffôn 02921 677400

Gwybodaeth bellach

Yn olaf, os oes gennych unrhyw gwestiynau am wefan Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, os gwelwch yn dda e-bostiwch ni ar: contactus@futuregenerations.wales