Mae rhai ohonom yn fewnblyg a rhai ohonom yn allblyg.

Mae rhai ohonom yn hynod greadigol ac mae eraill yn anhygoel am adeiladu perthynas.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r cyfan yn llwyr ac yn croesawu amrywiaeth!

Bob dydd, rydym yn gweithio tuag at ein gweledigaeth, wedi’i hategu gan set o werthoedd craidd a rennir. 

Rydym yn Gynhwysol 

  • Rydym yn cynnwys pobl o bob cymuned a chefndir, ac rydym yn croesawu ein gwahaniaethau, gan gydnabod ein bod yn gryfach oherwydd ein profiad a’n safbwyntiau amrywiol. Rydym yn cymryd safiad yn erbyn gwahaniaethu ac yn ymdrechu i fod yn sefydliad gwrth-hiliol gweithredol
  • Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cysylltu a chydweithio â phobl ledled Cymru a mynd ble bynnag y maent, ar y daith i gyflawni’r Gymru a Garem.

Rydym yn Feiddgar 

  • Rydym yn annibynnol; rydym yn defnyddio tystiolaeth i archwilio a hyrwyddo dulliau newydd ac arloesol i fynd i’r afael â’r materion cymhleth sy’n ein hwynebu.
  • Rydym yn adolygu ein gwaith a’n heffaith yn gyson, gan ymestyn ein hunain i wneud mwy ac i wneud yn well.

Rydym yn Agored 

  • Rydym yn meithrin diwylliant o onestrwydd, yn siarad ein meddyliau ac yn annog her
  • Rydym yn gweithio yn yr awyr agored, gan ddangos ein cynnydd, rhannu ein dysgu yn ogystal â’n camgymeriadau

Rydym yn Gefnogol 

  • Rydym yn ymddwyn gyda charedigrwydd, derbyniad a diddordeb gwirioneddol yn ein gilydd a’r rhai rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn parchu anghenion a dewisiadau pobl, yn dysgu beth sy’n gwneud i ni dicio a chredwn ym mhotensial ein gilydd.
  • Rydym yn barod i helpu. Rydyn ni’n rhoi ein hamser a’n harbenigedd i wneud i newid ddigwydd.

Rydym yn Optimistaidd 

  • Rydym yn hyrwyddo bod gobaith a photensial bob amser i greu gwell yfory a chefnogi eraill i fod y newid y mae angen i ni i gyd ei weld. Rydyn ni’n wynebu gwirioneddau anodd ac yn dyfalbarhau.
  • Rydym yn taflu goleuni ar waith da a gweithredu cadarnhaol, fel y gallwn ni i gyd gael ein symud i wneud yn well a gwireddu ein dyfodol mwy disglair.

 

Ymuno â’n tîm

Gallai hyn fod trwy recriwtio i swydd barhaol neu dros dro gyda’n tîm, gweithio mewn partneriaeth rhwng ein sefydliad ni a sefydliad arall, rhan o raglen o brofiad gwaith neu astudiaeth.

Rhestrir yr holl gyfleoedd presennol i weithio gyda ni isod.

There are curently no vacancies