Rwyf eisiau cynnwys ac ymgysylltu â dinasyddion Cymru, felly mae croeso i ysgrifennu ataf. Mae eich barn yn bwysig i mi

Hoffwn glywed os yw dinasyddion neu sefydliadau yn credu nad yw’r Ddeddf wedi cael ei chymhwyso, neu ei bod wedi’u chymhwyso’n anghywir, ond mae’r un mor bwysig i chi ddweud wrthyf os yw’r Ddeddf wedi eich helpu, neu pan fyddwch yn meddwl bod corff cyhoeddus yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n bwysig nodi:

  • Nid wyf yn haen ychwanegol o apêl yn erbyn penderfyniadau gan gyrff cyhoeddus.
  • Ni allaf ofyn i benderfyniadau gael eu newid.
  • Yn wahanol i rai Comisiynwyr, nid oes gennyf bwerau gorfodi penodol ac nid oes gennyf swyddogaethau gwaith achos statudol neu swyddogaethau eiriolaeth.
  • Fy rôl yw hyrwyddo datblygiad cynaliadwy a gweithio gyda chyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar weledigaeth a chamau gweithredu hirdymor.

Dyma sut y byddwn yn trin eich gohebiaeth:

  • Byddwn yn ymdrechu i ateb pob gohebiaeth o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich llythyr neu e-bost
  • Bydd yr ymateb yn anelu at amlinellu fy mhwerau fel Comisiynydd mewn perthynas â’r mater a godwyd, yr hyn yr wyf yn gallu ei wneud neu’n methu ei wneud o dan y Ddeddf, a thynnir sylw at ffyrdd y gallem eich helpu
  • Byddwn yn cofnodi ac yn dadansoddi pob gohebiaeth a dderbynnir i nodi’r materion cyffredin neu them sy’n dod i’r amlwg sydd angen sylw, gan ddefnyddio fy mhwerau o dan y Ddeddf

Siambrau’r Farchnad,  5-7 St Mary’s Street
Caerdydd CF10 1AT

02921 677 400