Mae eich barn yn bwysig i mi a hoffwn glywed gennych

Gallwch ysgrifennu ataf i dynnu sylw at faterion neu bryderon ynghylch lle nad yw’r Ddeddf yn cael ei chymhwyso’n iawn ac yr un mor bwysig, lle mae’r Ddeddf wedi eich helpu chi neu pan fyddwch chi’n meddwl bod corff cyhoeddus yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n bwysig nodi:

  • Nid wyf yn haen ychwanegol o apêl yn erbyn penderfyniadau gan gyrff cyhoeddus
  • Ni allaf ofyn i benderfyniadau gael eu newid
  • Yn wahanol i rai Comisiynwyr, nid oes gennyf bwerau gorfodi penodol ac nid oes gennyf swyddogaethau gwaith achos statudol neu swyddogaethau eiriolaeth
  • Fy rôl yw hyrwyddo datblygiad cynaliadwy a gweithio gyda chyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar weledigaeth a chamau gweithredu hirdymor

Dyma sut y byddwn yn trin eich gohebiaeth:

  • Bydd fy nhîm yn ymdrechu i ateb pob gohebiaeth o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich llythyr neu e-bost
  • Bydd yr ymateb yn anelu at amlinellu fy mhwerau fel Comisiynydd mewn perthynas â’r mater a godwyd, yr hyn yr wyf yn gallu ei wneud neu’n methu ei wneud o dan y Ddeddf, a thynnir sylw at ffyrdd y gallem eich helpu
  • Byddwn yn cofnodi ac yn dadansoddi pob gohebiaeth a dderbynnir i nodi’r materion cyffredin neu themau sy’n dod i’r amlwg sydd angen sylw, gan ddefnyddio fy mhwerau o dan y Ddeddf

Gohebiaeth Gyhoeddus

Mae fy nghylch gwaith yn eang iawn gan fod unrhyw beth a all effeithio ar genedlaethau’r dyfodol a’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn rhan ohono.

Dyna paham mae llawer o bobl yn ysgrifennu at y swyddfa am bynciau amrywiol sydd o ddidddordeb iddynt neu’n peri pryder iddynt. Mae’r rhain yn amrywio’n fawr o ran cwmpas a phwnc – o broblemau’n ymwneud â cheisiadau tai penodol, i bryderon ynghylch seilwaith digidol ac effeithiau safleoedd llosgi gwastraff ar iechyd. 

Er nad oes gennyf y pŵer na’r gallu i ymgyfrannu mewn materion penodol, rwy’n defnyddio gohebiaeth fel rhan o’r wybodaeth sy’n fy helpu i ganfod materion systematig trosfwaol.

Pryd bynnag y canfyddir mater o’r fath, bydd fy nhîm a minnau’n asesu hyn yn erbyn set o feini prawf ac, os yw’r mater yn cwrdd â’r rhain, yn penderfynu pa weithredoedd a pha gamau y gallaf eu cymryd i helpu i ddatrys y mater systemig. Mae rhai o’r ffyrdd rydw i wedi ymrwymo i ymgyfrannu mewn materion systemig yn y gorffennol yn cynnwys ymchwil ac adroddiadau, cyngor i gyrff cyhoeddus, a chodi cwestiynau a phryderon gyda swyddogion y llywodraeth.

Enghreifftiau o adegau pan rwyf wedi ymwneud â materion o ganlyniad iddynt gael eu codi mewn gohebiaeth yw:

  • Fy ngwaith ar Gynllunio. Dewisais Gynllunio fel un o fy meysydd ffocws oherwydd mae’n tueddu i fod y thema fwyaf cyffredin y mae aelodau’r cyhoedd yn ysgrifennu ataf amdani.
  • Caniatáu Amgylcheddol – yn dilyn cynnydd mawr mewn llythyrau yn ymwneud â’r ffordd y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried y Ddeddf yn eu gwaith caniatáu amgylcheddol, cyfarfu fy nhîm a minnau â swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu cyngor a syniadau ar gamau y gall cyrff cyhoeddus eu cymryd i sicrhau bod y Ddeddf wedi’i hymgorffori yn eu penderfyniadau.
  • Llythyrau at Weinidogion – dros y blynyddoedd rwyf wedi ysgrifennu at wahanol Weinidogion Cymru i godi pryderon amrywiol y mae pobl yn eu rhannu â mi. Mae rhai o’r pynciau yr wyf wedi ysgrifennu atynt yn Weinidogion yn cynnwys pryderon am yr ymchwil a ddefnyddir mewn perthynas â 5G, effeithiau cau ysgolion ar iechyd meddwl plant, a materion yn ymwneud â gweithredu’r Canllawiau Gwerthuso Trafnidiaeth Cymreig.

Rhennir y materion lluosog y mae pobl yn cysylltu â ni yn eu cylch gyda’r tîm cyfan trwy adolygiadau gohebiaeth rheolaidd a chedwir y rhain mewn cof yn fy holl waith, gan gynnwys fy nyletswydd i fonitro ac asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu hamcanion llesiant.

Ymholiadau Cyfryngau a’r Wasg

Os oes gennych ymholiad cyfryngau neu’r wasg, cysylltwch â ni ar comms@futuregenerations.wales neu e-bostiwch Claire, Arweinydd y Cyfryngau ar claire.rees@cenedlaethaurdyfodol.cymru

 

Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

02921 677 400