Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi ymrwymo i weithredu er budd cenedlaethau’r dyfodol, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, drwy gynghori, annog a hybu’r modd y mae cyrff cyhoeddus yn gweithio tuag at nodau llesiant y Ddeddf gan ddefnyddio’r pum dull o weithio. Mae’r Comisiynydd wedi ymrwymo i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, ac fel rhan o’r ymrwymiad hwnnw, ein nod yw:

 • Cyflwyno proses hygyrch, syml a thryloyw ar gyfer ymchwilio i gwynion am y gwasanaeth a roddwn;
 • Ymateb yn gyflym i gwynion;
 • Ymddiheuro a darparu unrhyw iawndal priodol os yr ydym wedi rhoi gwasanaeth gwael.

Rydym yn croesawu eich adborth, gan ei fod yn ein helpu i barhau i wella ein gwasanaeth a sicrhau nad ydynt yn cael eu hailadrodd, felly dywedwch wrthym pan fydd  problem yn cyrraedd.

 • Sut ydw i'n cwyno?
  Sut ydw i'n cwyno?

  Os yr ydych yn anhapus gyda:

  • ein gwasanaeth

  • ymchwiliad i fater a godwyd gennych

  • penderfyniad i beidio ag ymchwilio i fater a godwyd gennych      • canlyniad ymchwiliad

  • ymddygiad amhriodol Ymddygiad a allai achosi pryder yn cynnwys ymddygiad:

  • sy’n anghyfreithlon, yn amhriodol, neu’n anfoesegol;

  • sy’n torri confensiwn cyfansoddiadol neu god proffesiynol;

  • a allai gynnwys camweinyddu posibl, camddefnyddio arian cyhoeddus       neu adnoddau;

  • barn amhroffesiynol, annhegwch, rhagfarn neu ragfarn

  • a allai gynnwys rhoi cyngor sy’n gamarweiniol neu’n annigonol   • sy’n amhriodol neu sy’n aflonyddu neu a allai achosi perygl i eraill;

  • a allai gynnwys gweithredu mewn ffordd sy’n ffafrio heb                    gyfiawnhad neu sy’n gwahaniaethu’n annheg yn erbyn unigolion neu fuddiannau penodol

  gallwch ddefnyddio’r weithdrefn gwyno hon.

  Gallwch hefyd ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno i gwyno am bethau eraill, er enghraifft, efallai y byddwch am gwyno am oedi gormodol wrth ymateb i ohebiaeth; neu eich bod yn teimlo bod aelod o staff wedi bod yn anghwrtais neu ddim yn helpu; neu nad ydym wedi gwneud yr hyn a ddywedasom y dylem fod wedi ei wneud. Os yn bosibl, dylech roi cyfle i’r aelod o staff sydd wedi achosi pryder i chi ddelio, yn y lle cyntaf, â’ch cwyn.

  Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr â phwy i gysylltu, neu os nad ydych yn fodlon â’r ffordd y deliwyd â’ch cwyn gan aelod o staff, cysylltwch â’r Dirprwy Gomisiynydd drwy e-bost: contactus@futuregenerations.wales – gallwch hefyd ofyn am gyfeiriad e-bost y Dirprwy Gomisiynydd os nad ydych am rannu’r wybodaeth am y gŵyn gyda’n tîm gweinyddol.

  Neu gallwch ysgrifennu at:

  Dirprwy Gomisiynydd

  Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

  Tramshed Tech

  Stryd Pendyris

  Caerdydd

  CF11 6BH

   

  Er y gallwch drafod cwynion gyda’n staff, rydym yn argymell eich bod yn eu gwneud yn ysgrifenedig. Gallwch ysgrifennu eich cwyn yn Gymraeg neu Saesneg. Pan fyddwch yn ysgrifennu atom, rhowch eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn i ni; manylion llawn am eich cwyn; ac os oes gennych unrhyw anghenion cyfathrebu neu anghenion ychwanegol megis print bras, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i’w darparu.

  Os yw’r gŵyn yn ymwneud â phryder ymddygiadol y Comisiynydd, defnyddir gweithdrefn Llywodraeth Cymru fel y’i disgrifir yn eu ‘Canllawiau ar gyfer rheoli pryderon a chwynion yn erbyn uwch arweinwyr yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru’ yn ychwanegol at y polisi hwn, unwaith y bydd y canllawiau wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae’r canllawiau hyn ar ffurf drafft ar hyn o bryd (Ionawr 2024) – caiff y ddolen gyfatebol ei mewnosod cyn gynted ag y bydd ar gael. Os dewisoch weithdrefn gwyno Llywodraeth Cymru, dylech gwyno i Uned Gwynion Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol, ac os yn bosibl, rhowch wybod i’n Dirprwy Gomisiynydd am eich cwyn.

 • Pa beth fydd yn digwydd i fy nghwyn?
  Pa beth fydd yn digwydd i fy nghwyn?

  Bydd y Dirprwy Gomisiynydd yn delio ậ’ch cwyn. Unwaith y byddwch wedi gwneud cwyn i’r Dirprwy Gomisiynydd, bydd yn anfon cydnabyddiaeth atoch o fewn pum diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich llythyr neu eich ebost.

  Bydd y Dirprwy Gomisiynydd yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’r materion a godir gennych a bydd yn archwilio fel y bo’n briodol.

  Os ydyw’r gŵyn yn ymwneud ậ’r Dirprwy Gomisiynydd, neu os ydyw’r Dirprwy Gomisiynydd wedi ymgyfrannu yn mater yr ydych yn cwyno amdano, bydd uwch aelod o’r staff yn archwilio yn ei lle. Os ydyw’r Dirprwy Gomisiynydd yn penderfynu bod eich cwyn yn ddilys, byddwn yn anfon ymddiheuriad ysgrifenedig atoch, ynghyd ậ manylion am gamau eraill a fydd yn ein barn yn angenrheidiol o dan yr amgylchiadau, yn cynnwys yr hyn y byddwn yn ei wneud i atal y broblem rhag digwydd eto.

  Os ydyw’r Dirprwy Gomisiynydd yn penderfynu nad yw eich cwyn yn ddilys, byddwn yn ysgrifennu atoch i egluro pam.

  Ein nod yw anfon ateb cyflawn i bob cwyn o fewn 20 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn y gŵyn. Os nad yw hynny’n bosibl, er enghraifft, os ydyw’r materion a godir gennych yn gofyn am waith mwy manwl, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

 • A oes yna derfyn amser ar gyfer cwyno?
  A oes yna derfyn amser ar gyfer cwyno?

  Gall fod yn anodd ymchwilio i faterion a ddigwyddodd beth amser yn ôl. Yn gyffredinol, byddem yn disgwyl i chi wneud unrhyw gŵyn am y gwasanaeth yn weddol fuan ar ôl i chi ddod yn ymwybodol o’r broblem ac yn sicr o fewn deuddeg mis.

 • Beth os nad wyf yn fodlon ậ’r ymateb i fy nghwyn?
  Beth os nad wyf yn fodlon ậ’r ymateb i fy nghwyn?

  Dylech ysgrifennu eto at y Dirprwy Gomisiynydd yn datgan eich bod yn dymuno anfon apêl at y Comisiynydd. Dylech nodi mor glir â phosibl pam yr ydych yn anfodlon â’r ymateb a roddwyd i’ch cwyn.

  Bydd y Dirprwy Gomisiynydd yn cydnabod eich apêl o fewn pum diwrnod gwaith yn dilyn ei derbyn. Bydd y Comisiynydd yn ystyried eich apêl yn bersonol bryd hynny a’i nod fydd anfon ateb llawn atoch o fewn 20 diwrnod gwaith. Eto, os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Mae penderfyniad y Comisiynydd yn derfynol. Byddwn yn cydnabod gohebiaeth bellach oddi wrthych ond, oni bai bod hyn yn codi materion newydd yr ydym yn eu hystyried yn arwyddocaol, ni fyddwn yn anfon atebion sylweddol pellach.

 • A allaf apelio yn erbyn penderfyniad y Comisiynydd?
  A allaf apelio yn erbyn penderfyniad y Comisiynydd?

  Os nad ydych yn hapus â phenderfyniad y Comisiynydd, gallwch ofyn i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg annibynnol adolygu penderfyniad y Comisiynydd. Gall cwynion yr ydych yn teimlo sy’n parhau i fod heb eu datrys gyda ni gael eu huwchgyfeirio at Ombwdsmon y Sector Cyhoeddus – Gwneud Cwyn (ombwdsmon.cymru).