Polisi Preifatrwydd a Chwcis

At ddibenion y Ddeddf Diogelu Data, y rheolydd data yw Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Drwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen y telerau a’r amodau hyn, a’ch bod yn caniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu, ei defnyddio a’i datgelu fel y nodir yn y polisi hwn.

Gwybodaeth a gesglir gennym

Nid yw Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n casglu unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n defnyddio’r wefan hon, ac eithrio lle rydych yn dewis o’ch gwirfodd roi eich manylion personol i ni drwy gyfrwng e-bost neu ffurflen ar-lein i wneud ymholiad neu gais am unrhyw un o’n gwasanaethau.

Yr hyn a wnawn gyda gwybodaeth bersonol

 • Defnyddir gwybodaeth a ddarperir i ni ar gyfer yr hyn y cafodd ei gasglu yn y lle cyntaf
 • Gall y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i’n his-gontractwyr sy’n ymgyfrannu yng ngweithrediad y wefan. Byddwn hefyd yn datgelu gwybodaeth lle mae hynny’n angenrheidiol a lle bydd fel arall yn ofynnol ac/neu yn cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith neu gorff rheoleiddiol
 • Gall y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth agregedig am dueddiadau defnydd a phatrymau’r wefan a thueddiadau cyffredin mewn mentrau cynaliadwyedd i drydydd parti, ond bydd yr wybodaeth hon yn ddienw  ac ni fydd yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod
 • Ni fyddwn:
 • Yn gwerthu neu rentu eich data i drydydd parti
 • Yn rhannu eich data gyda thrydydd parti at bwrpas marchnata

Sut rydyn ni’n diogelu eich data

Mae gennym fesurau diogelwch yn eu lle sydd wedi eu dylunio i warchod eich gwybodaeth bersonol. Byddwn yn defnyddio mesurau rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei datgelu heb awdurdod, ei newid, ei niweidio, ei cholli, ei dinistrio’n ddamweiniol neu ei chamddefynddio.

Am ba hyd ydyn ni’n cadw eich data

Byddwn yn cadw eich data personol yn unig:

 • Tra bo’i angen at y diben y cafodd ei gasglu yn y lle cyntaf
 • Tra bo’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud hynny

Eich hawliau

Mae gennych hawl i ofyn: 

 • am wybodaeth am y modd y mae eich data personol yn cael ei brosesu
 • am gopi o’r data personol hwnnw
 • i unrhyw beth sy’n anghywir yn eich data personol gael ei gywiro ar unwaith

Gallwch hefyd:

 • wneud unrhyw wrthwynebiad am y modd y prosesir eich data personol
 • ofyn i’ch data personol gael ei ddileu
 • ofyn i brosesu eich data personol gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau

Os oes gennych unrhyw un o’r ceisiadau hyn, cysylltwch â’n swyddog Diogelu Data.

Dolenni i wefannau eraill

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd wedi eu marcio’n glir. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw drydydd parti nad oes gennym unrhyw reolaeth drosto, yn cynnwys, ond nid wedi ei gyfyngu i, wefannau eraill. Argymhellwn eich bod yn adolygu unrhyw bolisïau preifat sy’n eiddo i unrhyw wefannau trydydd parti o’r fath cyn eu defnyddio.

Cysylltu neu wneud cwyn

Cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw beth yn y polisi hwn neu’n credu bod eich data personol wedi cael ei gamddefnyddio neu ei gam-drin.

Swyddog Diogelu Data

cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Siambrau’r Farchnad, 5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd,

CF10 1AT

Gallwch hefyd gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n rheolydd annibynnol

casework@ico.org.uk

Ffon: 0303 123 1113

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House,  Water Lane, Wilmslow, Cheshire, S9 5AF

Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio Cwcis; ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur sy’n caniatáu i ni sicrhau ymarferoldeb hanfodol y safle, darparu cynnwys fideo, a hefyd ganiatáu i ni olrhain ymweliadau â’n gwefan.

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i gasglu adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn dull anhysbys, yn cynnwys y nifer o ymwelwyr i’r safle, o ble mae ymwelwyr wedi dod i’r safle, a’r tudalennau a ymwelasant â hwynt.

Cliciwch yma am drosolwg o breifatrwydd ar Google

Rydym yn defnyddio Cwcis at y dibenion canlynol:

Google Analytics: rydym yn defnyddio GoogleAnalytics i olrhain ymweliadau â’r safle, ac i wella ymarferoldeb yn seiliedig ar ymddygiad defnyddwyr. Tra bo Google Analytics yn olrhain gwybodaeth megis eich ymweliad, lleoliad, dyfais a ddefnyddir, a’r cynnwys a welwyd, nid yw’n olrhain nac yn nodi unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi.

Youtube: Mae Youtube yn gosod cwcis er mwyn caniatáu i ni ddarparu cynnwys fideo.