Ein Tîm

Swyddfa'r Comisiynydd

Zuzana Kalinova, Cynorthwyydd Academi Arweinyddiaeth y Dyfodol

Zuzana Kalinova

Cynorthwyydd Academi Arweinyddiaeth y Dyfodol

Zuzana yw ein cymhorthydd newydd ar gyfer Academi Arweinwyr y Dyfodol. Bydd hi’n helpu gyda threfnu'r Digwyddiad Graddio ar gyfer ein carfan 3.0 sydd bron â gorffen a gydag unrhyw beth o olygu fideos i unrhyw beth gweinyddol. Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn recriwtio ac yn cefnogi pobl ifanc o bob rhan o Gymru. Mae’n helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sydd wedi’u hailgysylltu â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ogystal â datblygu ei sgiliau arwain. Mae gan Zuzana ddiddordeb mawr mewn ymgysylltu â phobl ifanc yn y sgwrs a’r penderfyniadau a wneir. Mae Zuzana wrth ei bodd yn chwarae’r gitâr a chanu yn ei hamser rhydd, ac mae hi hefyd wrth ei bodd yn darllen a gwrando ar nifer lawer o bodlediadau. Ar hyn o bryd mae hi hefyd yn gweithio fel Cydlynydd Gorsaf ar gyfer Radio Platfform, sef gorsaf gymunedol elusennol, wedi’i leoli ym Mhorth yng Nghymoedd y Rhondda, gyda chefnogaeth Canolfan Mileniwm Cymru. Mae’n dwli ar deithiau cerdded yn y byd natur, dawnsio a myn i gigs byw a threulio amser gyda’i theulu.  
Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Derek Walker

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.  Cyn hynny, bu Prif Swyddog Gweithredol Cwmpas, asiantaeth datblygu gydweithredol mwyaf y DU, yn gweithio i gefnogi pobl a chymunedau i greu swyddi a chryfhau cymunedau, ac fe newidiodd ffocws y sefydliad i ddatblygiad sy'n diwallu anghenion y cenedlaethau presennol heb beryglu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.   Mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth Materion Allanol Cronfa Gymunedol Loteri (Cymru), fel Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd TUC Cymru ac yn weithiwr cyntaf Stonewall Cymru. 
Sandy Clubb, Ymgynghorydd Polisi: Cynnwys, Cydweithredu, Diwylliant

Sandy Clubb

Ymgynghorydd Polisi: Cynnwys, Cydweithredu, Diwylliant

Mae Sandy’n gweithio gyda’r tîm cyfan i sicrhau bod ein gwaith wedi ei drwytho gan sgyrsiau ystyrlon a’n bod yn ymgysylltu â phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ar draws Cymru. Tu allan i’w gwaith mae Sandy’n weithgar gyda nifer o grwpiau cymunedol ac amgylcheddol, ac yn gwirfoddoli fel cyfaill. Mae Sandy’n caru bod allan yn yr awyr agored ac yn agos at natur, beicio, rhedeg neu gerdded gyda ffrindiau a theulu ac mae’n ysgogwraig gyfresol clybiau llyfrau.  
Colleen Cluett, Cynghorydd Datblygu Cynaliadwy

Colleen Cluett

Cynghorydd Datblygu Cynaliadwy

Mae Colleen yn Ddadansoddwr Newid sy'n canolbwyntio ar gyngor a chymorth yn Swyddfa'r Comisiynydd. Yn ei rôl hi mae'n rheoli rhaglen y Swyddfa ar gyfer rhoi cyngor a chymorth i gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, gan gynnwys gweithio gyda sefydliadau eraill i sicrhau bod ein cefnogaeth yn gydweithredol ac yn integredig. Mae hi hefyd yn rhan o Dîm Corff Cyhoeddus a Thîm BGC fel Arweinydd Cyrff Cyhoeddus i nifer o gyrff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus rhanbarthol a BGC yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae Colleen yn hoffi chwilio am, a gweithredu, ffyrdd gwell o wneud pethau ac wrth ei bodd yn dysgu amdanynt a datblygu hynny drwy bob maes o'i gwaith a'i bywyd. Cyn ymuno â'r Swyddfa, bu Colleen yn gweithio'n bennaf yn y sector amgylcheddol mewn ymchwil, addysg, ymgynghori ac archwilio. Mae hi'n dod o Johannesburg, De Affrica. A hithau bellach yn byw yng Nghaerdydd, mae hi'n mwynhau dysgu Cymraeg a dysgu am ddiwylliant Cymru.
Jacob Ellis, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Diwylliant

Jacob Ellis

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Diwylliant

Jacob yw Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Diwylliant. Mae ei brif gyfrifoldebau’n cynnwys cynghori uwch randdeiliaid gan gynnwys Gweinidogion y Llywodraeth i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith. Yn 2019 sefydlodd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae wedi gweithio’n rhyngwladol i hyrwyddo deddfwriaeth sy’n arwain y byd. Ef yw Cyfarwyddwr Anweithredol Llenyddiaeth Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n gyn-newyddiadurwr gyda BBC Cymru ac yn ‘Next Generation Fellow for Future Generations’ Sefydliad y Cenhedloedd Unedig. 
Marie Brousseau-Navarro, Dirprwy Gomisiynydd a Cyfarwyddwr Iechyd

Marie Brousseau-Navarro

Dirprwy Gomisiynydd a Cyfarwyddwr Iechyd

Mae Marie, o Ffrainc yn wreiddiol wedi ‘mabwysiadu gan Gymru’. Mae hi'n Ddirprwy Gomisiynydd ers 2021 ac mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Iechyd, gan arwain ar ddylunio a chyflawni ein cenhadaeth iechyd. Mae hi’n sicrhau ein bod ni’n gweithio drwy esiampl ac yn gweithredu mor effeithlon a chynaliadwy ag y gallwn ni. Hi yw ein guru ar gymhwyso'r Ddeddf yn gyfreithiol, ac mae hi wedi helpu i sefydlu swyddfa'r Comisiynydd. Mae'n arbenigwr ym maes cyfraith cyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Ac mae hi wrth ei bodd. Cyn hynny, bu’n Gyfarwyddwr ar gyfer Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi pan oedd yn gyfrifol am oruchwylio gwaith ar fonitro ac asesu amcanion, gohebiaeth, trafnidiaeth a chynllunio llesiant cyrff cyhoeddus. Marie hefyd oedd Conswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru ac yn aelod o bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae'n gwirfoddoli ac yn ymddiriedolwr nifer o elusennau.
Najma Hashi, Cydlynydd Rhaglen Ryngwladol

Najma Hashi

Cydlynydd Rhaglen Ryngwladol

Mae Najma yn gweithio ar raglen ryngwladol ein swyddfa sy'n anelu at hyrwyddo Cymru fel cenedl gyfrifol yn fyd-eang ac yn rheoli Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Najma yn angerddol am wneud Cymru'n fwy cyfartal ac roedd yn rhan o Dasglu Cydraddoldeb Hiliol Cyngor Caerdydd a mentoriaid myfyrwyr ifanc du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o Dde Caerdydd.
Alice Horn, Cynghorwyr Datblygu Cynaliadwy (i gynnwys BGC, integreiddio)

Alice Horn

Cynghorwyr Datblygu Cynaliadwy (i gynnwys BGC, integreiddio)

Mae Alice yn cefnogi aelodau o'r tîm gydag ymchwil a dadansoddi, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarparu a gwneud dilyniant i Adolygiad Caffael Adran 20 cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Alice hefyd yn gweithio gyda thîm Cymorth Ysgogi Newid y Swyddfa, gan adeiladu perthnasoedd â chyrff cyhoeddus er mwyn sicrhau bod buddiannau cenedlaethau'r dyfodol yn cael eu gosod yn gadarn wrth wraidd popeth a wnânt. Mae Alice yn Bwynt Cyswllt i sawl corff cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. Yn ei hamser hamdden, mae Alice yn mwynhau heicio, dysgu coginio ryseitiau newydd, a theithio.  
Natalie Jenkins, Cynorthwy-ydd Pobl

Natalie Jenkins

Cynorthwy-ydd Pobl

Mae gan Natalie gefndir eang o waith tîm a rheoli swyddfa; cynorthwyo pobl eraill i wireddu eu rolau a chyrraedd eu potensial yw’r hyn y mae’n hoffi ei wneud yn anad dim. Mae gan Natalie ddiploma mewn Seicotherapi a Hypnotherapi ac mae’n caru cwrdd â phobl o bob cefndir. Mae Natalie’n byw gyda’i theulu ifanc a dwy gath sy’n cael eu sbwylio’n rhacs, ac mae’n mwynhau mynd allan i fwynhau’r awyr agored ar bob cyfle, neu ddarllen pa bryd bynnag y mae’n cael peth amser tawel (nad yw’n digwydd mor aml â hynny!).
Hollie Leslie, Cydlynydd Cyfathrebu (gohebiaeth, briffiau a chyhoeddiadau)

Hollie Leslie

Cydlynydd Cyfathrebu (gohebiaeth, briffiau a chyhoeddiadau)

Hollie sy'n gyfrifol am ddelio â'r e-byst a anfonir i'n swyddfa gan aelodau'r cyhoedd. Mae hi hefyd yn cynhyrchu ein cylchlythyr misol ac yn cefnogi unrhyw a phob cyhoeddiad. Y tu allan i'r gwaith, mae Hollie'n mwynhau darllen, cofnodi ei bywyd cyfan mewn dyddlyfr ac ail-wylio Gilmore Girls am y milfed tro. 
Petranka Malcheva, Arweinydd Polisi: Iechyd, meddwl hirdymor, atal

Petranka Malcheva

Arweinydd Polisi: Iechyd, meddwl hirdymor, atal

Pep yw ein harweinydd ar gyfer ein gwaith ar feddwl hirdymor a rhagwelediad, iechyd ac atal. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi gweithrediad y pum ffordd o weithio trwy ddatblygu hyfforddiant, offer ac adnoddau fel y Gwiriwr Taith Ffyrdd o Weithio. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys gweithio gyda’r Dirprwy Gomisiynydd ym mhob agwedd ar waith cyngor cyfreithiol. Y tu allan i'r swyddfa, mae Pep yn hoffi darllen llyfrau ffantasi, tynnu lluniau o'i chi, lladd ei phlanhigion yn araf a chymharu tywydd Cymru a Bwlgaria. 
Jenny McConnel, Cynghorwyr Datblygu Cynaliadwy (i gynnwys BGC, integreiddio)

Jenny McConnel

Cynghorwyr Datblygu Cynaliadwy (i gynnwys BGC, integreiddio)

Mae Jenny yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru i’w helpu i gyflawni’r Ddeddf Llesiant i’r eithaf. Mae rhan ‘monitro ac asesu’ ei rôl yn tynnu ar ei chefndir mewn gwerthuso. Mae’n olrhain amcanion Cyrff Cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i adolygu sut y maent wedi newid yn unol ag argymhellion blaenorol a wnaed gan Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyn ymuno â'r swyddfa, mae hi wedi gweithio mewn gwleidyddiaeth ac ymchwil gymdeithasol yng Nghymru, Llundain a Brwsel. Y tu allan i'r gwaith, mae Jenny yn mwynhau heicio, syrffio (yn wael), a mynd i gigs ac arddangosfeydd.
Rhiannon Hardiman, Arweinydd Polisi: Natur, Hinsawdd, Economi a Bwyd

Rhiannon Hardiman

Arweinydd Polisi: Natur, Hinsawdd, Economi a Bwyd

Fel Ysgogwr Newid gyda ffocws ar hinsawdd, natur a datgarboneiddio, mae Rhiannon yn cefnogi cyrff cyhoeddus yng Nghymru i fynd yn sero net erbyn 2030 ac i gymryd camau i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae Rhiannon wedi gweithio o’r blaen yn y sector cyhoeddus ar draws Llywodraeth Cymru, y GIG, y Senedd ac awdurdodau lleol lle bu’n arwain tîm Rhaglen Datblygu Gwledig CBS Pen-y-bont ar Ogwr am 10 mlynedd gan gefnogi datblygiad cymunedol cynaliadwy a chydlynol ac economïau gwledig ffyniannus. Mae gan Rhiannon hefyd gefndir elusennol fel Rheolwr Cymru gyda’r elusen teithio llesol Living Streets yn eiriol dros gerdded bob dydd, aer glân a datgarboneiddio trafnidiaeth a bu’n Ymddiriedolwr a chyd-Gadeirydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am rai blynyddoedd. Ei phrif feysydd diddordeb yw datgarboneiddio tai a thrafnidiaeth gan gynnwys cael ei bywyd ei hun ar y trywydd iawn i sero net. Mae Rhiannon yn byw yng Nghaerdydd gyda'i gŵr a'i dau o blant eco-ryfelwyr. “Does dim planed B!”
Ola Mohammed, Swyddog Gweinyddwr Cymorth Tîm

Ola Mohammed

Swyddog Gweinyddwr Cymorth Tîm

Mae Ola yn swyddog cymorth tîm sy’n gweithio fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddarparu cymorth effeithlon a phendant i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Ola yn mwynhau mynd allan a threulio amser gyda ffrindiau a theulu. Mae gan Ola hefyd gath fach o'r enw Cairo!
Heledd Morgan, Cyfarwyddwr: Gweithredu ac Effaith

Heledd Morgan

Cyfarwyddwr: Gweithredu ac Effaith

Mae Heledd yn aelod o’r tîm rheoli ac yn arwain ar nifer o’n meysydd gwaith. Fel gweddill y tîm, ei phrif rôl yw gweithio gyda’r sector cyhoeddus i’w helpu i newid eu harfer a’u diwylliant yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae Heledd yn gweithio’n agos gydag Archwilio Cymru ar fonitro cynnydd cyrff cyhoeddus o ran bodloni’r ddeddfwriaeth ac yn helpu i ddatblygu cyngor ac adnoddau i gyflymu newid. Mae Heledd o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond bellach yn byw yng Ngogledd Caerdydd, lle mae hi wrth ei bodd yn mynd am dro bob dydd ar hyd yr Afon Taf. Yn y brifysgol, roedd Heledd mewn côr Gospel, Soul, Acapella a Pop o’r enw GASP!”  
Louisa Neale, Cyfarwyddwr: Pobl

Louisa Neale

Cyfarwyddwr: Pobl

Louisa (Lou) has over 20 years experience in the field of Human Resources, having led people operations teams mainly within the Welsh housing sector and formerly within private industry. Lou is an HR game changer, constantly searching for exciting and progressive ways to craft a better future of work and move beyond traditional HR practice. She is Mum to two teenage boys and spends most of her spare time on the athletics tracks and rugby pitches cheering on her sporting young future generations. An avid lover of dance and known  to belt out the odd karaoke tune when the occasion arises, Lou also loves to walk her very interesting bichon frisée/chow chow cross named Blake!
Helen Nelson, Cyfarwyddwr: Cynllunio Strategol a Hinsawdd a Natur

Helen Nelson

Cyfarwyddwr: Cynllunio Strategol a Hinsawdd a Natur

Helen Nelson yw ein Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol, ac mae hefyd yn goruchwylio’r genhadaeth Hinsawdd a Natur. Mae hi'n arwain wrth drefnu ein gwaith, yn cefnogi staff gyda chynllunio, cyflawni ac effaith, ac yn gyfrifol am feysydd llywodraethu corfforaethol gan gynnwys Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd y Comisiynydd (PAR), Adroddiad Blynyddol, a Phanel Cynghori statudol. Roedd Helen yn awdur allweddol ar strategaeth saith mlynedd newydd y Comisiynydd – Cymru Can a chyn hynny rhestr 100 Ysgogwyr Newid Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyn ymuno â Future Gen Cymru, bu Helen yn arwain sefydliadau amgylcheddol gan gynnwys Ymlaen Ceredigion a Cynnal Cymru-Sustain Wales, a ddarparodd dros 20 mlynedd o brofiad ar faterion hinsawdd a natur. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen bellach yn byw yn y Mwmbwls, gan dreulio 10 mlynedd wych yn Aberystwyth yn y canol. Mae hi’n gynghorydd cymuned yn y Mwmbwls ac yn mwynhau mynd allan o gwmpas Gŵyr, gan gynnwys gyda’r grŵp nofio môr y Knobbling Knockers. 
Sang-Jin Park, Swyddog Cyllid a Llywodraethu Chorfforaethol

Sang-Jin Park

Swyddog Cyllid a Llywodraethu Chorfforaethol

Yn wreiddiol o Dde Korea, mae Sang-Jin wedi byw yng Nghymru ers 2004. Mae'n gyfrifol am gyllid a llywodraethu corfforaethol. Mae llawer o amser sbâr Sang-Jin yn cael ei dreulio gyda'i ddau gi a chacennau pobi. Mae hefyd yn ymarferydd yoga brwdfrydig. 
Lisa Pitt, Cyfarwyddwr: Cyllid a TG

Lisa Pitt

Cyfarwyddwr: Cyllid a TG

Mae Lisa yn Gyfrifydd Siartredig, bu’n hogi ei chrefft dros 15 mlynedd mewn Ymarfer a Diwydiant cyn mentro i’r Sector Cyhoeddus. Mae hi’n awyddus ac yn gyffrous i fod yn rhan o Gymru sy’n newid, dan arweiniad y tim, ac mae’n edrych ymlaen at yr holl heriau a chyfleoedd a ddaw yn ei sgil. Mae Lisa yn byw ger Caerdydd gyda'i gŵr a dwy ferch ifanc. Pan nad yw yn ei rôl “mam” mae'n mwynhau ychydig o oriau ymlacio gyda ffrindiau yn cymryd rhan mewn te prynhawn neu brunches. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn damcaniaethau Ffiseg Cwantwm (nid y fathemateg ofnadwy!) ac mae ei phleser euog yn ymwneud â UFOs a Theorïau Cynllwyn - mae'r gwir allan yna! 
Claire Rees, Arweinydd: Cyfathrebiadau

Claire Rees

Arweinydd: Cyfathrebiadau

Mae Claire yn gyfrifol am rannu ein straeon gyda’r cyfryngau, yn lleol ac yn fyd-eang, a hi yw ein pwynt cyswllt â newyddiadurwyr sy’n ysgrifennu am y Ddeddf, y comisiynydd a’n gwaith. Yn gyn newyddiadurwr ers 10 mlynedd, mae hi wedi bod yn gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus ers 2013 i elusennau, asiantaethau a busnesau. Mae hi’n ddysgwr o Gymru a Sbaeneg, ac yn eiriolwr dros ffasiwn gynaliadwy – un o’i hoff bethau yw syfrdanu mewn siopau elusennol.

Cara Rogers, Swyddog Cymorth Tîm a Gweinyddwr y Gymraeg

Cara Rogers

Swyddog Cymorth Tîm a Gweinyddwr y Gymraeg

Mae Cara yn gyfrifol am sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau a'i anfon yn effeithlon ac yn gywir. Ymunodd Cara â’r tîm ar ôl cwblhau gradd Meistr mewn Llywodraeth Cymru a Gwleidyddiaeth o Brifysgol Caerdydd. Ar ôl cael cipolwg ar y maes polisi cyhoeddus, canolbwyntiodd ei thraethawd hir ar hybu hunaniaeth genedlaethol, wrth edrych ar rwydweithiau polisi, adeiladu cenedl, polisi iaith Gymraeg a’r rhyngberthynas rhwng y trydydd sector a pholisïau cenedlaethol, er enghraifft, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg. Adeiladwyd hyn o’i thraethawd hir israddedig, a oedd yn trafod sut i hybu’r defnydd bob dydd o ieithoedd lleiafrifol drwy ddefnyddio ymyrraeth Urdd Gobaith Cymru o’r enw Cymraeg Bob Dydd. 
Kate Seary, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Kate Seary

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Mae Kate wedi ymuno â’r tîm fel Swyddog Cymorth Tîm ac mae’n gweithio ar wneud ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ac argymhellion polisi yn fwy hygyrch i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus. Mae gan Kate angerdd gwirioneddol dros wleidyddiaeth ieuenctid a gwirfoddolwyr y tu allan i'r gwaith gyda ieuenctid di-elw Youth Cymru, UK Youth and Future Leaders Network. Mae Kate yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser yn hyfforddi fel rhedwr pellter canol rhyngwladol Cymreig. 
Jonathan Tench, Cyfarwyddwr: Economi Llesiant a Rhaglenni

Jonathan Tench

Cyfarwyddwr: Economi Llesiant a Rhaglenni

Mae Jonny’n credu bod Cymru’n mynd i newid y byd - drwy ddangos sut mae’n bosibl i ymladd anghydraddoldeb cymdeithasol a’r newid yn yr hinsawdd i gyd ar yr un pryd. Mae’n cefnogi gwaith rhyngwladol y tîm, yn arwain ar ymgysylltiad y sector preifat ac yn gyfrifol am Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Jonny’n treulio gormod o amser yn darllen am wleidyddiaeth ac mae’n bwyta gormod o basta. Ei hoff sioe gerdd, meddai, yw Little Shop of Horrors ond os wnewch chi holi mwy, mewn gwirionedd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat yw ei ffefryn.
Korina Tsioni, Arweinydd Rhaglen: AACD

Korina Tsioni

Arweinydd Rhaglen: AACD

Korina yw ein Ysgogwr Newid Arweinwyr y Dyfodol ac mae’n canolbwyntio ar waith Academi Arweinwyr y Dyfodol. Mae’r Academi’n gweithio gydag amrywiaeth o noddwyr, partneriaid a chyfranogwyr ledled Cymru, i sicrhau bod pob sector yn ymwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu gwaith a bod gan arweinwyr y dyfodol yr holl wybodaeth, sgiliau a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i wneud y byd yn lle gwell! Mae Korina yn angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac mae wrth ei bodd â chelf! Mae hi'n rhedeg busnes digwyddiadau cerddoriaeth byd ar yr ochr , gyda'r nod o uno a dathlu gwahanol ddiwylliannau yng Nghymru, ac mae hi'n rhedeg ac yn perfformio mewn band gwerin Groegaidd hefyd! Yn ei hamser rhydd mae Korina yn gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr. Mae hi hefyd wrth ei bodd bod yn yr awyr agored gyda’i chi, mynd i gigs, teithio gyda theulu a ffrindiau, a gwneud gwaith camera ar gyfer fideos cerddoriaeth!
Mariyah Zaman, Cydlynydd Cyfathrebu (gwefan a chyfryngau cymdeithasol)

Mariyah Zaman

Cydlynydd Cyfathrebu (gwefan a chyfryngau cymdeithasol)

Mariyah yw harweinydd ein cyfryngau cymdeithasol a gwefan, sy’n gyfrifol am greu cynnwys cymdeithasol sy’n esbonio’r Ddeddf a’n gwaith, mewn ffordd syml, gan gydweithio ag eraill a chadw ein gwefan yn gyfoes. Yn hyrwyddwr angerddol dros Gymru fwy cyfartal, ac yn awdur llawrydd, mae hi hefyd wedi cyd-sefydlu llwyfan cyfryngau annibynnol ar gyfer a chan Fwslimiaid Cymreig o’r enw Now In A Minute Media. Y tu allan i’r gwaith, mae’n debygol y bydd yn pobi cacennau gyda’i mam fel rhan o’i hymdrechion entrepreneuraidd eraill!

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn rhoi cyngor adeiladol ac yn herio ar faterion llywodraethu, rheoli cyllid ac archwilio, a’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol – yn cynnwys adnabod a rheoli risg. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys:

Samer Karrar,

Samer Karrar

Mae Samer yn Uwch Beiriannydd gydag arbenigedd yn y sector trafnidiaeth. Mae ganddi gyfoeth o brofiad ar draws y sector preifat a'r sector cyhoeddus, gan weithio ar ddylunio a gweithredu datrysiadau trafnidiaeth gynaliadwy. Mae gan Samer MEng mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd, MSc mewn Polisi a Rheoleiddio Amgylcheddol o'r LSE. 
Sabiha Azad,

Sabiha Azad

Mae Sabiha yn gweithio i Gyngor Ffoaduriaid Cymru fel Cydlynydd Clymblaid. Rwy'n angerddol am bob maes cydraddoldeb - symud i ffwrdd o ymladd argyfwng i weithredoedd mwy cynaliadwy a hirdymor. Rwy'n ysgogydd newid, sy'n ymroddedig i sicrhau bod Cymru'n ofod teg, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyngor Ieuenctid Caerdydd, Menywod yn Erbyn Trais Ewrop a'r Cenhedloedd Unedig.
Princess Onyeanusi,

Princess Onyeanusi

Mae Princess yn strategydd marchnata gydag angerdd dros gael effaith gadarnhaol yn y gymuned. Mae ganddi MBA mewn marchnata o Brifysgol Cymru, Caerdydd a 15 mlynedd o brofiad mewn sectorau marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae hi'n eiriolwr balch dros Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ogystal â llysgennad STEM ardystiedig. Mae hi newydd gwblhau ei rôl fel sylwedydd ar Fwrdd Cymdeithas Tai POBL fel rhan o'r rhaglen Llwybr i'r Bwrdd ac mae'n aelod newydd o'r bwrdd ar Gymdeithas Tai Taf. Mae hi hefyd yn aelod o Raglen Datblygu Gweithredwyr Du y TUC.
Peter Davies,

Peter Davies

Mae cefndir gyrfa Peter ym maes cyfrifoldeb corfforaethol yn gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.  Fe'i penodwyd yn Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy'r DU yn 2006, gan ddod yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru yn ddiweddarach ac yn gadeirydd Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru, gan chwarae rhan allweddol yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).  Bu'n gadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 2015-2022 ac ar hyn o bryd mae'n gadeirydd grŵp Her Annibynnol Dŵr Cymru, Ynni Cymunedol Sir Benfro, y Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, yn cyd-gadeirio'r Bwrdd Datblygu ar gyfer Gwasanaeth Natur Cymru ac mae'n geidwad cymunedol i Riversimple. 
Mair Gwynant,

Mair Gwynant

Mae Mair yn gymrawd o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr gyda dros 30 mlynedd o brofiad fel gweithiwr cyllid proffesiynol.  Treuliodd 10 mlynedd fel archwilydd ac ymgynghorydd gyda Deloitte (a Touche Ross gynt) cyn symud ymlaen i ddal nifer o rolau uwch yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru.  Mae hi bellach yn rhedeg ei phractis ymgynghori ei hun gan ddarparu ystod o wasanaethau datblygu busnes i sefydliadau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector, gan hyrwyddo llywodraethu da, rheolaeth risg ac ariannol effeithiol, a gwerth am arian.  Mae hi wedi gwasanaethu ar fyrddau gweithredol ers dros ddeng mlynedd, gan ganolbwyntio ar gyllid, risg, llywodraethu ac effeithlonrwydd gweithredol ac effeithiolrwydd. Ar hyn o bryd hi yw cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Gŵyl y Gelli. Mae hi wedi gwasanaethu fel ymddiriedolwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, cadeirydd Buddsoddi Cymdeithasol (Cymru) Ltd, cyfarwyddwr anweithredol Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ac yn ymddiriedolwr yr Uned Polisi Arian ac Iechyd Meddwl. Mae Mair yn siarad Cymraeg rhugl ac yn byw gyda'i theulu yng Nghaerdydd. 
Annemarie Thomas,

Annemarie Thomas

Cyn Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCadeirydd y Corff Llywodraethol Ysgol LlannonAelod Pwyllgor Trailblazer ar gyfer Therapi Cerdd Chiltern. Gwirfoddolwr gweithredol ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau cymunedol, gan gynnwys Llywydd Clwb Ffermwyr Ifanc lleol ac aelod o Bwyllgor Codi Arian yr Hosbis leol. 
Fran Targett,

Fran Targett

Panel Ymgynghori

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol banel i roi i’r Comisiynydd gyngor ar ymarfer ei swyddogaethau. Aelodau’r panel cynghori yw:

Helal Uddin a Lloyd Williams

Cyd-Gyfarwyddwyr EYST (Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid Cymru)

Davinia-Louise Green

Cyfarwyddwr Stonewall Cymru

Rhian Davies

Prif Weithredwr Anabledd Cymru

Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Dechreuodd Dr Frank Atherton yn ei swydd fel Prif Swyddog Meddygol, Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru ym mis Awst 2016. Graddiodd Frank mewn meddygaeth o Brifysgol Leeds ac mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi gofal sylfaenol ac iechyd y cyhoedd ar draws y DU, Affrica a Gogledd America. Cafodd Frank ei urddo’n farchog ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2022 am ei wasanaethau i iechyd y cyhoedd yn dilyn y rôl flaenllaw y mae wedi’i chwarae yng Nghymru drwy gydol pandemig COVID-19.

Rocio Cifuentes

Comisiynydd Plant Cymru

Syr David Henshaw

Cadeirydd, Cyfoedd Naturiol Cymru

Syr David Henshaw yw Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Syr David yn Gadeirydd a Chyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill, ac mae wedi bod hefyd, ac mae’n cadw cyfres o rolau cynghori.

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna Herklots yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – rôl statudol annibynnol a sefydlwyd yn y gyfraith i amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae Heléna yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Her Heneiddio’n Iach Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Ruth Marks

Prif Weithredwr, CGGC

Ruth Marks yw Prif Weithredwr CGGC ac mae ganddi gefndir yn y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth, adnoddau dynol a rheoli newid.

Efa Gruffudd Jones

Comisiynydd y Gymraeg

Shavanah Taj (PCS)

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Shavanah Taj yw Ysgrifennydd Cyffredinol BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig) cyntaf TUC Cymru. Ymunodd â TUC Cymru ym mis Chwefror 2019 o’r Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS), lle bu’n Ysgrifennydd Cymru ers 2013. Mae Shavanah yn ymgyrchydd angerddol ac yn actifydd a gellir dod o hyd iddo’n aml yn cyfrannu areithiau mewn dadleuon bord gron a gorymdeithiau protest ar materion fel gwrth-hiliaeth, hawliau dynol, hawliau menywod, cyflog teg, gwaith teg a chyfiawnder hinsawdd.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.