Ein Tîm

Swyddfa'r Comisiynydd

Samuel Guy, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Samuel Guy

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Rhiannon Jenkins, Aprentis

Rhiannon Jenkins

Aprentis

Bonnie Navarra, Arweinydd Ysgogi Newid

Bonnie Navarra

Arweinydd Ysgogi Newid

Yn ei rôl bresennol mae’n arwain ar nifer o feysydd polisi yn cynnwys Tai a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, yn ogystal â Labordai Byw, ffurf lefel uwch y Comisiynydd o ddarparu ‘cyngor a chymorth’ i gyrff cyhoeddus, gan eu cynorthwyo i fynd i’r afael a materion systemig. Cyn y rôl hon, treuliodd Bonnie 10 mlynedd gyda Heddlu De Cymru ac adran dai Llywodraeth Cymru.

Cyn cael plant, treuliodd Bonnie 17 mlynedd yn gwirfoddoli gyda phobl agored i niwed, yn cynnwys lleoliad 6 mis yn Beirut gan arbenigo mewn cynorthwyo plant ac oedolion gydag anableddau dysgu dwys a niferus.

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Bydd y Pum Dull o Weithio wrth wraidd fy ngwaith, a gwaith fy nhîm – byddwn yn ysgwyddo’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill."

Gyda chylch gwaith wedi’i nodi yn y gyfraith i fod yn ‘warcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru” Sophie Howe yw’r unig Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn y byd.

Fel un a ddisgrifiwyd gan y Guardian fel ‘Gweinidog cyntaf y byd dros y rhai sydd Heb eu Geni’ ei rôl yw rhoi cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn.

Cychwynnodd Sophie ar ei swydd yn 2016 ac mae wedi arwain ymyriadau proffil uchel yn ymwneud â chynllunio trafnidiaeth, diwygio addysg a’r newid yn yr hinsawdd, gan herio’r Llywodraeth ac eraill i ddangos sut y maent yn ystyried cenedlaethau’r dyfodol. Fel un a ddisgrifiwyd gan y Cylchgrawn Big Issue fel un o’r Gwneuthurwyr Newid mwyaf blaengar yn y DU, mae ei hymyriadau wedi sicrhau newidiadau sylfaenol mewn polisi cynllunio defnydd tir, cynlluniau trafnidaeth o bwys a pholisi’r Llywodraeth ar dai – gan sicrhau bod y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud heddiw yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae wedi cynrychioli Cymru yn y Cenhedloedd Unedig, OECD ac ar nifer o Fforymau Rhyngwladol yn cynnwys cadeirio ‘Rhwydwaith o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Cyn cychwyn ar y rôl hon roedd Sophie’n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle gwnaeth arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddu treisgar a thrais yn erbyn menywod a phlant, gan ffocysu ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth. Diwygiodd raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr ac arweiniodd raglen gyntaf yr heddlu wedi ei dylunio i fynd i’r afael â thrallod yn ystod plentyndod.

 

 Mae Sophie wedi gwasanaethu fel Cynghorydd i ddau o Brif Weinidogion Cymru gan roi cyngor ar bolisi a gwleidyddiaeth cymunedau, llywodraeth leol, cydraddoldeb a diogelwch cymunedau lle gwnaeth arwain at ddatblygu deddfwriaeth gyntaf Cymru i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. 

Cafodd ei hethol yn Gynghorydd am 9 mlynedd o 21 oed, ac fe ysgrifennodd adroddiad Comisiwn y Cynghorwyr 2009 a arweiniodd at ddiwygiadau deddfwriaethol ar gynyddu amrywiaeth ymhlith aelodau etholedig. Fel un a fu’n rheoli Adran Gyfreithiol y Comisiwn Cyfle Cyfartal mae ganddi gefndir mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae wedi ei henwi ymhlith y 100 o brif Fenywod Busnes yng Nghymru; mae’n gymrawd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe; mae’n dal Doethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ganddi radd yn y gyfraith a gwleidyddiaeth. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u pump o blant.

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Marie Brousseau-Navarro

Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Mae Marie wedi cael ei mabwysiadu gan Gymru ond mae’n dod yn wreiddiol o Ffrainc. Hi yw ein Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd. Mae’n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol ac yn awr Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ac mae hi wrth ei bodd. Mae’n rhan o’r uwch dîm rheoli sy’n helpu i ddatblygu a chyflawni cynllun corfforaethol a blaenoriaethau’r Comisiynydd a dylunio polisïau mewnol. Mae Marie’n gyfrifol am arolygu gwaith monitro ac asesu amcanion llesiant cyrff cyhoeddus, yn arwain y gwaith ar gymhwysiad cyfreithiol y Ddeddf yn ychwanegol at ei gwaith gyda chyfathrebu, trafnidiaeth a chynllunio. Marie hefyd yw Conswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru ac mae’n caru bwyd da, gwin da a natur.

Susan Crutcher, Rheolwr Swyddfa  <br />

Susan Crutcher

Rheolwr Swyddfa

Mae ein Rheolwr Swyddfa’n sicrhau bod ein gweithle’n rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mae Susan hefyd yn rheoli ein holl systemau TG yn cynnwys hyfforddiant mewn TG, yn cynorthwyo’n gwaith Adnoddau Dynol ac yn ysgrifenyddiaeth i’n ARAC a’n Panel Ymgynghorol. Mae datrys problemau’n dod yn naturiol iddi ac mae bob amser yn edrych am ddulliau o facsimeiddio ein llesiant drwy greu amgylchedd cyfeillgar a deniadol yn ein gweithle. Mae’r Rheolwr Swyddfa hefyd yn rheoli dyddiadur sy’n symud yn gyflym, a logisteg. Tu allan i’r swyddfa mae Susan yn hoffi gwnïo, pobi, gwylio’r rhan fwyaf o raglenni chwaraeon ac mae ganddi docyn tymor i Glwb Peldroed Dinas Caerdydd.

Abby Dickinson, Arloeswr Digidol

Abby Dickinson

Arloeswr Digidol

Fel ein Harloeswr Digidol, mae Abby’n gyfrifol am greu ein cynnwys digidol a’n hannog i ddefnyddio technolegau newydd a chreadigol i gyfathrebu. Mae ei gwaith yn cynnwys poblogi’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, creu astudiaethau achos fideo ac amlygu datblygiadau digidol newydd cyffrous. Mae Abby hefyd yn hapus i rannu ei harloesedd digidol gyda sefydliadau eraill ac mae’n cynnal Caffi Digidol bob chwarter i rannu syniadau ar sut y gall cynnydd digidol lunio’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu. Yn ei hamser sbâr, gellid dod o hyd i Abby fel arfer yn mwynhau Guns’n’Roses, yn yfed gormod o de neu’n ffoi yn ôl i’w thref enedigol yn Dorset gyda’i theulu a Poppy’r ci.

Amanda Evans, Pennaeth Adnoddau Dynol

Amanda Evans

Pennaeth Adnoddau Dynol

Fel yr Arbenigwr  Adnoddau Dynol mae Amanda’n helpu i ddarganfod, tyfu a chadw’r bobl hyfryd sy’n gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i’w helpu i adeiladu cydnerthedd eu gweithlu mewn ffordd sydd mewn gwirionedd yn adlewyrchu amcanion a dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n credu bod gweithio i’r ddau sefydliad yn ffordd wych o rannu adnoddau, rhannu dysg, adeiladu cydnerthedd a gweithredu yn ogystal â thrafod yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Sang-Jin Park,

Sang-Jin Park

Hollie Leslie, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Hollie Leslie

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Fel Swyddog Cynorthwyol y Tîm mae gwaith Hollie’n cynnwys cynorthwyo Rheolwr y Swyddfa a threfnu cyfarfodydd a digwyddiadau yn ychwanegol at gynorthwyo hyrwyddo a chyfleu gwaith y swyddfa. Hefyd, mae ei dyletswyddau’n cynnwys cynorthwyo cydweithwyr gyda cheisiadau megis archebu deunydd swyddfa, darparu gwasanaeth cyfarch a rheoli derbyniad a dosraniad, ac anfon yr holl ohebiaeth a galwadau ffôn a dderbynnir. Tu allan i oriau swyddfa mae diddordebau Hollie’n cynnwys gwylio’r ffilmiau diweddaraf, mwynhau miwsig byw a thynnu lluniau o’i chath.

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid<br />

Cathy Madge

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Cathy’n rheoli’r rhaglen y Gallu i Greu sy’n bartneriaeth gydag 8 o sefydliadau sy’n amlinellu beth yw ‘da’ yn nhermau cwrdd â gofynion y Ddeddf. Mae hi hefyd yn arwain ar waith ar gyllideb Llywodraeth Cymru a gwaith y swyddfa ar gyfer y dyfodol. Tu allan i’r gwaith mae’n gwirfoddoli mewn gardd gymunedol, canolfan gymunedol leol i bobl sy’n agored i niwed ac mae’n llywodraethwr ysgol ac yn aelod o fwrdd cymdeithas tai. Mae’n hoffi treulio ei hamser yn yr awyr agored, pa beth bynnag yw’r tywydd, yn arbennig gyda’i theulu yn y Canolbarth.

Clare Johnson, Swyddog Rhanddeiliaid

Clare Johnson

Swyddog Rhanddeiliaid

Swyddog Rhanddeiliaid yw Clare Johnson sydd hefyd yn cynorthwyo’r Tîm Cyfathrebu, yn helpu i baratoi adroddiadau, cynnal y wefan, gwaith cyfieithu a threfnu digwyddiadau. Mae hefyd yn mwynhau  trefnu gweithgareddau llesol yn y swyddfa ac annog y staff i ‘weithredu yn ogystal â thrafod’. Mae wedi cynrychioli Cymru lawer gwaith mewn rhedeg traws gwlad ac ar ei hapusaf yn archwilio llwybrau gwledig ac arfordirol gyda ffrindiau. Mae’n caru darganfod cuddfannau gwyllt Cymru ar feic ac mae wedi beicio yn Ffrainc, Mallorca, Bwlgaria, India, Cuba ac Indo-Tsienia. Fel un â gradd mewn Ffrangeg mae’n caru ieithoedd (yn arbennig y Gymraeg), cerddoriaeth glasurol, opera, bwyd da a gwin. Mae’n teimlo’n ffodus i fod yn ‘Famgu’ i dri o fechgyn bach sy’n bwy’n rhy bell i ffwrdd yn Massachusetts.

Petranka Malcheva, Swyddog Gohebiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol

Petranka Malcheva

Swyddog Gohebiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol

Mae Petranka’n gyfrifol am ddelio â’r llythyron a’r negeseuon e-bost a anfonir i’n swyddfa gan aelodau’r cyhoedd, gwahanol gyrff cyhoeddus, sefydliadau ac, weithiau gynrychiolwyr etholedig. Mae Petranka’n ymgyfrannu mewn trin ceisiadau am gymorth a chyngor a anfonir atom gan wahanol gyrff cyhoeddus a sefydliadau. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys helpu’r Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd ym mhob agwedd ar eu gwaith cynghori cyfreithiol, gan drin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol, cynnal ymchwil cyfreithiol a dadansoddi gohebiaeth gyhoeddus i ganfod materion systemig. Tu allan i’r swyddfa, mae Petranka’n hoffi darllen llyfrau ffantasi, chwarae gemau fideo a chwyno am y tywydd.

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid

Heledd Morgan

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Ysgogwr Newid, mae Helen yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus i’w helpu i newid y ffordd y maent yn gweithio yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n arwain ar ddyletswydd y Comisiynydd i fonitro ac asesu i ba raddau mae sefydliadau’n cyflawni eu hamcanion llesiant, sydd o safbwynt ymarferol, yn golygu gweithio’n agos gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac edrych ar 400 o amcanion! Mae ei gwaith yn golygu cynorthwyo’r 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Cymru, gan roi cyngor i ddinas-ranbarthau Cymru a helpu i ddatblygu adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i gyrff cyhoeddus. Mae Heledd yn dod o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond yn awr mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i phartner a milgi sydd wedi ymddeol.

Alice Horn, Swyddog Dadansoddwr

Alice Horn

Swyddog Dadansoddwr

Helen Nelson, Cynllunydd Corfforaethol<br />

Helen Nelson

Cynllunydd Corfforaethol

Helen Nelson yw ein Cynllunydd Corfforaethol, gan arwain ar drefnu ein gwaith a chynorthwyo staff drwyddi draw gyda chynllunio a chyflawni. Gan weithio’n agos gyda’r cyfarwyddwyr a’r rhai sy’n arwain newid, mae elfennau allweddol rôl Helen yn cynnwys herio’r tîm o safbwynt effaith, a sicrhau ein bod yn gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r cyfrifoldeb yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill ym mhopeth a wnawn. Mae Helen wedi arwain sefydliadau, yn cynnwys Ymlaen Ceredigion – Cynnal Cymru. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen yn awr yn byw yn y Mwmbwls, ac wedi treulio dros 10 mlynedd yn Aberystwyth cyn symud i’r fan honno. Mae’n weithgar yn ei chymuned leol ac mae ei dau fab yn ei chadw’n brysur. Ymddengys mai diddordebau Helen yw partïon plant a cherdded ei chi.

Eurgain Powell, Ymgynghorydd Polisi

Eurgain Powell

Ymgynghorydd Polisi

Mae Eurgain yn Ysgogwr Newid yn ein swyddfa ac mae’n arwain ein gwaith ar drafnidiaeth, datgarboneiddio a chaffael. Datblygodd y Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer prosiectau ac ysgrifennodd ein hadroddiad diweddar “Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol”. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y Strategaeth Drafnidiaeth  newydd, y defnydd o arweiniad WelTAG, masnachfraint rheilffyrdd a Metro Trafnidiaeth Cymru, Cynllun Cyflawni Carbon Isel a phrosiectau peilot caffael. Fel mam i ddau o fechgyn prysur nid oes ganddi lawer o amser hamdden ond mae Eurgain yn mwynhau treulio amser yn yr awyr agored, rhedeg a beicio, yoga, bwyta ac yfed bwyd a gwin da! Mae’n gwirfoddoli gyda’r Sgowtiaid ac yn aelod o grŵp ‘Plastic free Penarth’.

Julie Richards, Swyddog Cyfathrebu

Julie Richards

Swyddog Cyfathrebu

Fel rhan o’r Tîm Cyfathrebu mae gwaith Julie’n cynnwys rheoli ymholiadau oddi wrth y cyfryngau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cyd-ysgrifennu a golygu’r cylchlythyr misol, cynorthwyo’r tîm gyda holl gyfathrebu mewnol ac allanol. Mae Julie’n teimlo’n angerddol am hawliau menywod a diwylliant Cymreig, yn Ymddiriedolwraig Adref, elusen wedi ei lleoli yn RCT sy’n anelu at roi diwedd ar ddigartrefedd ac yn aelod o Survivor, Empowerment and Education Services (SEEdS) Cymorth i Fenywod Cymru. Yn fam sengl, heb gar, mae diddordebau Julie’n cynnwys darllen am oriau bwy gilydd, yoga a dysgu chwarae’r gitâr fas fel Mick Karn.

Christian Servini, Ysgogwr Newid

Christian Servini

Ysgogwr Newid

Ymunodd Christian â ni yn haf 2018 fel un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei waith yn cynnwys newid y system iechyd, modelau iechyd amgen, a rhoi cyngor a chymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyngor ymatebol. Mae Christian hefyd yn ffocysu ar ddatgarboneiddio a chynorthwyo cydweithwyr ar sgiliau a bargeinion dinesig. I ffwrdd o’r swyddfa, gellir dod o hyd i Christian fel arfer yn rhedeg neu’n podledu gyda Seismic Wales.

Helen Verity, Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Helen Verity

Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Mae Helen ar genhadaeth i egluro llywodraethu ariannol a risg, a dwyn synnwyr cyffredin yn ôl i’r broses o wneud penderfyniadau yn y gweithle.  Mae hi’n teimlo’n angerddol am bobl, a chreu a chynnal amodau’r gweithle lle maent yn ffynnu. Weithiau caiff ei gadael allan o’r Swyddfa i Gadeirio grŵp Penaethiaid Adnoddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ond fel arall gellir dod o hyd iddi’n rhyfeddu at ei chydweithwyr creadigol ac arloesol. Tu allan i oriau gwaith, mae Helen yn fam falch i 3, ar ei hapusaf yn ei chartref ac ar fin cael ci bach i ychwanegu at y rhialtwch. Ond os wnewch chi ei gwahodd i barti mi fydd hi yno.

Rebecca Brown, Cynllunydd Cyfathrebu

Rebecca Brown

Cynllunydd Cyfathrebu

Fel Cynllunydd Cyfathrebu, mae Rebecca’n gyfrifol am ddatblygu cynlluniau cyfathrebu hirdymor, adnabod negesau a chynulleidfaoedd allweddol ar gyfer gwaith y swyddfa, ac arolygu gweithgaredd cyfathrebu’r swyddfa. Mae Rebecca’n gweithio’n agos gyda’r Ysgogwyr          Newid a’r Cynllunydd Corfforaethol i gynllunio a chyfleu gwaith y swyddfa i gyrff cyhoeddus a thu hwnt. Mae hi hefyd yn darparu cynnwys ar gyfer areithiau ac adroddiadau ac yn gyfrifol am ganllawiau brand a naws llais y swyddfa. Yn ei hamser sbâr mae hi’n darllen, ysgrifennu, neu wrando ar gerddoriaeth, neu’n mwynhau gwydraid o win tra’n coginio.

Jacob Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Jacob Ellis

Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Mae prif gyfrifoldebau Jacob yn cynnwys cysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid tra hefyd yn arolygu cyfathrebu allanol. Mae Jacob hefyd yn arwain ar waith rhyngwladol y swyddfa ac yn edrych am ddulliau newydd o ddwyn Cymru i’r byd. Mae’n credu’n gryf mewn rhoi pobl o flaen proses. Mae’n mwynhau dysgu am ddiwylliannau newydd a theithio! Mae Jacob hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru ac yn Ymddiriedolwr Sgowtiaid Cymru.

Elle Henley-Herat

Ysgogwr Newid

Ymunodd Elle â ni yn ystod haf 2018 fel un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei gwaith yn ffocysu ar faes blaenoriaeth iechyd a llesiant (presgreibio cymdeithasol) ac mae hefyd yn gweithio ar gyllido gofal cymdeithasol yn y dyfodol, craffu ar gyllideb a cherrig milltir a dangosyddion. Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae yn awr yn byw ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gyda’i gŵr. Gellir dod o hyd i Elle fel arfer yn arbrofi yn ei chegin neu’n cerdded ei chi. Mae Elle yn teimlo’n angerddol am wella bywydau pobl ac anifeiliaid o ddydd i ddydd ac mae’n frwdfrydig ei chefnogaeth i Hope Rescue.

Partneriaid

Bydd Partneriaid yn cynnwys y rhai a secondiwyd i’r Swyddfa i raglen y Gallu i Greu a rhai eraill sy’n cynorthwyo prosiectau.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn rhoi cyngor adeiladol ac yn herio ar faterion llywodraethu, rheoli cyllid ac archwilio, a’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol – yn cynnwys adnabod a rheoli risg. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys:

John Dwight,

John Dwight

Archwilydd sydd wedi ymddeol, ymddiriedolwr a thrysorydd mygedol Gofal Hosbis y Ddinas ac aelod o weithgor CIPFA – cangen Cymru

Jocelyn Davies,

Jocelyn Davies

Cyn AC Plaid Cymru a chyn aelod o PAC a chadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, aelod o Banel Ymgynghorol i Gomisiynydd Plant Cymru a Chadeirydd ei Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC), ymddiriedolwr Gofal a Thrwsio Cymru, aelod anweithredol o fwrdd awdurdod Refeniw Cymru;

Gareth Madge,

Gareth Madge

cyn Brif Swyddog a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol gyda Heddlu De Cymru, aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ACPO, Cadeirydd Cymdeithas Cyfreithwyr yr Heddlu

Jonathan Morgan,

Jonathan Morgan

Cyn AC Ceidwadol a chadeirydd PAC a Phwyllgor Iechyd, Llesiant a Llywodraeth Leol y Cynulliad ac ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Practice Solutions. Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Alan Morris (Chair),

Alan Morris (Chair)

Panel Ymgynghori

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol banel i roi i’r Comisiynydd gyngor ar ymarfer ei swyddogaethau. Aelodau’r panel cynghori yw:

Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Syr David Henshaw

Cadeirydd, Cyfoedd Naturiol Cymru

Sally Holland

Comisiynydd Plant Cymru

Aled Roberts

Comisiynydd y Gymraeg

Helen Walby

Cynrychiolydd Busnes i Lywodraeth Cymru

Shavanah Taj (PCS)

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru