Ein Tîm

Swyddfa'r Comisiynydd

Leah Sier, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Leah Sier

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Bydd y Pum Dull o Weithio wrth wraidd fy ngwaith, a gwaith fy nhîm – byddwn yn ysgwyddo’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill."

Gyda chylch gwaith wedi’i nodi yn y gyfraith i fod yn ‘warcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru” Sophie Howe yw’r unig Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn y byd.

Fel un a ddisgrifiwyd gan y Guardian fel ‘Gweinidog cyntaf y byd dros y rhai sydd Heb eu Geni’ ei rôl yw rhoi cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn.

Cychwynnodd Sophie ar ei swydd yn 2016 ac mae wedi arwain ymyriadau proffil uchel yn ymwneud â chynllunio trafnidiaeth, diwygio addysg a’r newid yn yr hinsawdd, gan herio’r Llywodraeth ac eraill i ddangos sut y maent yn ystyried cenedlaethau’r dyfodol. Fel un a ddisgrifiwyd gan y Cylchgrawn Big Issue fel un o’r Gwneuthurwyr Newid mwyaf blaengar yn y DU, mae ei hymyriadau wedi sicrhau newidiadau sylfaenol mewn polisi cynllunio defnydd tir, cynlluniau trafnidaeth o bwys a pholisi’r Llywodraeth ar dai – gan sicrhau bod y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud heddiw yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae wedi cynrychioli Cymru yn y Cenhedloedd Unedig, OECD ac ar nifer o Fforymau Rhyngwladol yn cynnwys cadeirio ‘Rhwydwaith o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Cyn cychwyn ar y rôl hon roedd Sophie’n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle gwnaeth arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddu treisgar a thrais yn erbyn menywod a phlant, gan ffocysu ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth. Diwygiodd raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr ac arweiniodd raglen gyntaf yr heddlu wedi ei dylunio i fynd i’r afael â thrallod yn ystod plentyndod.

 

 Mae Sophie wedi gwasanaethu fel Cynghorydd i ddau o Brif Weinidogion Cymru gan roi cyngor ar bolisi a gwleidyddiaeth cymunedau, llywodraeth leol, cydraddoldeb a diogelwch cymunedau lle gwnaeth arwain at ddatblygu deddfwriaeth gyntaf Cymru i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. 

Cafodd ei hethol yn Gynghorydd am 9 mlynedd o 21 oed, ac fe ysgrifennodd adroddiad Comisiwn y Cynghorwyr 2009 a arweiniodd at ddiwygiadau deddfwriaethol ar gynyddu amrywiaeth ymhlith aelodau etholedig. Fel un a fu’n rheoli Adran Gyfreithiol y Comisiwn Cyfle Cyfartal mae ganddi gefndir mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae wedi ei henwi ymhlith y 100 o brif Fenywod Busnes yng Nghymru; mae’n gymrawd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe; mae’n dal Doethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ganddi radd yn y gyfraith a gwleidyddiaeth. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u pump o blant.

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Marie Brousseau-Navarro

Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Mae Marie wedi cael ei mabwysiadu gan Gymru ond mae’n dod yn wreiddiol o Ffrainc. Hi yw ein Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd. Mae’n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol ac yn awr Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ac mae hi wrth ei bodd. Mae’n rhan o’r uwch dîm rheoli sy’n helpu i ddatblygu a chyflawni cynllun corfforaethol a blaenoriaethau’r Comisiynydd a dylunio polisïau mewnol. Mae Marie’n gyfrifol am arolygu gwaith monitro ac asesu amcanion llesiant cyrff cyhoeddus, yn arwain y gwaith ar gymhwysiad cyfreithiol y Ddeddf yn ychwanegol at ei gwaith gyda chyfathrebu, trafnidiaeth a chynllunio. Marie hefyd yw Conswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru ac mae’n caru bwyd da, gwin da a natur.

Sandy Clubb, Artist Ymgyfrannu

Sandy Clubb

Artist Ymgyfrannu

Fel Artist Ymgyfrannu mae Sandy’n gweithio gyda’r tîm cyfan i sicrhau bod ein gwaith wedi ei drwytho gan sgyrsiau ystyrlon a’n bod yn ymgysylltu â phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ar draws Cymru. Tu allan i’w gwaith mae Sandy’n weithgar gyda nifer o grwpiau cymunedol ac amgylcheddol, ac yn gwirfoddoli fel cyfaill. Mae Sandy’n caru bod allan yn yr awyr agored ac yn agos at natur, beicio, rhedeg neu gerdded gyda ffrindiau a theulu ac mae’n ysgogwraig gyfresol clybiau llyfrau.

 

Susan Crutcher, Pensaer Datrysiadau

Susan Crutcher

Pensaer Datrysiadau

Mae ein Pensaer Datrysiadau’n sicrhau bod ein gweithle’n rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mae Susan hefyd yn rheoli ein holl systemau TG yn cynnwys hyfforddiant mewn TG ac yn cynorthwyo’n gwaith Adnoddau Dynol. Mae datrys problemau’n dod yn naturiol iddi ac mae bob amser yn edrych am ddulliau o facsimeiddio ein llesiant drwy greu amgylchedd cyfeillgar a deniadol yn ein gweithle. Mae’r Pensaer Datrysiadau hefyd yn rheoli dyddiadur sy’n symud yn gyflym, a logisteg. Tu allan i’r swyddfa mae Susan yn hoffi gwnïo, pobi, gwylio’r rhan fwyaf o raglenni chwaraeon ac mae ganddi docyn tymor i Glwb Peldroed Dinas Caerdydd.

Abby Dickinson, Arloeswr Digidol

Abby Dickinson

Arloeswr Digidol

Fel ein Harloeswr Digidol, mae Abby’n gyfrifol am greu ein cynnwys digidol a’n hannog i ddefnyddio technolegau newydd a chreadigol i gyfathrebu. Mae ei gwaith yn cynnwys poblogi’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, creu astudiaethau achos fideo ac amlygu datblygiadau digidol newydd cyffrous. Yn ei hamser sbâr, gellid dod o hyd i Abby fel arfer yn mwynhau Guns’n’Roses, yn yfed gormod o de neu’n ffoi yn ôl i’w thref enedigol yn Dorset gyda’i theulu a Poppy’r ci.

Jacob Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Jacob Ellis

Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Mae prif gyfrifoldebau Jacob yn cynnwys cysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid tra hefyd yn arolygu cyfathrebu allanol. Mae Jacob hefyd yn arwain ar waith rhyngwladol y swyddfa ac yn edrych am ddulliau newydd o ddwyn Cymru i’r byd. Mae’n credu’n gryf mewn rhoi pobl o flaen proses. Mae’n mwynhau dysgu am ddiwylliannau newydd a theithio! Mae Jacob hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru ac yn Ymddiriedolwr Sgowtiaid Cymru.

Amanda Evans, Cynghorydd Adnoddau Dynol

Amanda Evans

Cynghorydd Adnoddau Dynol

Fel yr Arbenigwr  Adnoddau Dynol mae Amanda’n helpu i ddarganfod, tyfu a chadw’r bobl hyfryd sy’n gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i’w helpu i adeiladu cydnerthedd eu gweithlu mewn ffordd sydd mewn gwirionedd yn adlewyrchu amcanion a dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n credu bod gweithio i’r ddau sefydliad yn ffordd wych o rannu adnoddau, rhannu dysg, adeiladu cydnerthedd a gweithredu yn ogystal â thrafod yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Samuel Guy, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Samuel Guy

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Najma Hashi, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Najma Hashi

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Alice Horn, Swyddog Dadansoddwr

Alice Horn

Swyddog Dadansoddwr

Natalie Jenkins, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Natalie Jenkins

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Natalie yw ein Swyddog Cynorthwyo Tîm sydd newydd ei phenodi ac sy’n gweithio ar draws y tîm mewn rôl gynorthwyol eang. Mae gan Natalie gefndir eang o waith tîm a rheoli swyddfa; cynorthwyo pobl eraill i wireddu eu rolau a chyrraedd eu potensial yw’r hyn y mae’n hoffi ei wneud yn anad dim. Mae gan Natalie ddiploma mewn Seicotherapi a Hypnotherapi ac mae’n caru cwrdd â phobl o bob cefndir. Mae Natalie’n byw gyda’i theulu ifanc a dwy gath sy’n cael eu sbwylio’n rhacs, ac mae’n mwynhau mynd allan i fwynhau’r awyr agored ar bob cyfle, neu ddarllen pa bryd bynnag y mae’n cael peth amser tawel (nad yw’n digwydd mor aml â hynny!).

Hollie Leslie, Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Hollie Leslie

Swyddog Cynorthwyol y Tîm

Fel Swyddog Cynorthwyol y Tîm mae gwaith Hollie’n cynnwys cynorthwyo Rheolwr y Swyddfa a threfnu cyfarfodydd a digwyddiadau yn ychwanegol at gynorthwyo hyrwyddo a chyfleu gwaith y swyddfa. Hefyd, mae ei dyletswyddau’n cynnwys cynorthwyo cydweithwyr gyda cheisiadau megis archebu deunydd swyddfa, darparu gwasanaeth cyfarch a rheoli derbyniad a dosraniad, ac anfon yr holl ohebiaeth a galwadau ffôn a dderbynnir. Tu allan i oriau swyddfa mae diddordebau Hollie’n cynnwys gwylio’r ffilmiau diweddaraf, mwynhau miwsig byw a thynnu lluniau o’i chath.

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid

Cathy Madge

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Cathy’n rheoli’r rhaglen y Gallu i Greu sy’n bartneriaeth gydag 8 o sefydliadau sy’n amlinellu beth yw ‘da’ yn nhermau cwrdd â gofynion y Ddeddf. Mae hi hefyd yn arwain ar waith ar gyllideb Llywodraeth Cymru a gwaith y swyddfa ar gyfer y dyfodol. Tu allan i’r gwaith mae’n gwirfoddoli mewn gardd gymunedol, canolfan gymunedol leol i bobl sy’n agored i niwed ac mae’n llywodraethwr ysgol ac yn aelod o fwrdd cymdeithas tai. Mae’n hoffi treulio ei hamser yn yr awyr agored, pa beth bynnag yw’r tywydd, yn arbennig gyda’i theulu yn y Canolbarth.

Petranka Malcheva, Dadansoddwr Newid (Gohebiaeth, Deddfwriaeth a Pholisi)

Petranka Malcheva

Dadansoddwr Newid (Gohebiaeth, Deddfwriaeth a Pholisi)

Mae Petranka’n gyfrifol am ddelio â’r llythyron a’r negeseuon e-bost a anfonir i’n swyddfa gan aelodau’r cyhoedd, gwahanol gyrff cyhoeddus, sefydliadau ac, weithiau gynrychiolwyr etholedig. Mae Petranka’n ymgyfrannu mewn trin ceisiadau am gymorth a chyngor a anfonir atom gan wahanol gyrff cyhoeddus a sefydliadau. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys helpu’r Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd ym mhob agwedd ar eu gwaith cynghori cyfreithiol, gan drin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol, cynnal ymchwil cyfreithiol a dadansoddi gohebiaeth gyhoeddus i ganfod materion systemig. Tu allan i’r swyddfa, mae Petranka’n hoffi darllen llyfrau ffantasi, chwarae gemau fideo a chwyno am y tywydd.

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid

Heledd Morgan

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Ysgogwr Newid, mae Helen yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus i’w helpu i newid y ffordd y maent yn gweithio yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n arwain ar ddyletswydd y Comisiynydd i fonitro ac asesu i ba raddau mae sefydliadau’n cyflawni eu hamcanion llesiant, sydd o safbwynt ymarferol, yn golygu gweithio’n agos gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac edrych ar 400 o amcanion! Mae ei gwaith yn golygu cynorthwyo’r 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Cymru, gan roi cyngor i ddinas-ranbarthau Cymru a helpu i ddatblygu adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i gyrff cyhoeddus. Mae Heledd yn dod o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond yn awr mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i phartner a milgi sydd wedi ymddeol.

Helen Nelson, Arwr Corfforaethol

Helen Nelson

Arwr Corfforaethol

Helen Nelson yw ein Arwr Corfforaethol, gan arwain ar drefnu ein gwaith a chynorthwyo staff drwyddi draw gyda chynllunio a chyflawni. Gan weithio’n agos gyda’r cyfarwyddwyr a’r rhai sy’n arwain newid, mae elfennau allweddol rôl Helen yn cynnwys herio’r tîm o safbwynt effaith, a sicrhau ein bod yn gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r cyfrifoldeb yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill ym mhopeth a wnawn. Mae Helen wedi arwain sefydliadau, yn cynnwys Ymlaen Ceredigion – Cynnal Cymru. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen yn awr yn byw yn y Mwmbwls, ac wedi treulio dros 10 mlynedd yn Aberystwyth cyn symud i’r fan honno. Mae’n weithgar yn ei chymuned leol ac mae ei dau fab yn ei chadw’n brysur. Ymddengys mai diddordebau Helen yw partïon plant a cherdded ei chi.

Morwenna Osmond, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Morwenna Osmond

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Fel Swyddog Cynorthwyo Tîm, mae Morwenna’n helpu tîm y staff gyda’u gwaith drwy gynnal ymchwil, prawf-ddarllen dogfennau a choladu gwybodaeth. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiect sy’n amlygu’r effaith a gafodd y Ddeddf yng Nghymru ac ar gyrff cyhoeddus Cymru. Mae wedi astudio Hanes ym Mhrifysgol Bryste ac yn eistedd ar bwyllgor Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru fel y swyddog cyfathrebu ac ymgysylltu cyhoeddus. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ymchwil hanesyddol ar rôl menywod Brodorol America ym mrwydrau sofraniaeth Red Power yn y 1970au.

Sang-Jin Park, Swyddog Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Sang-Jin Park

Swyddog Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Louisa Petchey, Swyddog Polisi ac Ymchwil

Louisa Petchey

Swyddog Polisi ac Ymchwil

Cyd-benodiad gan Swyddfa Iechyd Cyhoeddus Cymru oedd Louisa. Ei swydd yw meddwl am y dyfodol a helpu cyrff cyhoeddus i wneud yr un fath. Mae hyn yn cynnwys beth all fod angen ei wneud yn awr i baratoi ar gyfer y dyfodol, pa effaith fydd penderfyniadau’n eu cael yn y tymor hwy a beth yw natur y dyfodol yr ydym yn dymuno ei greu. Fel rhan o’i hymdrechion tuag at greu gwell dyfodol, mae Louisa wedi gweithio i elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol ac mae’n cefnogi cael mwy o fenywod i gyfranogi mewn bywyd cyhoeddus. Mae Louisa ar ei hapusaf yn yr awyr agored, yn archwilio traethau Gŵyr gyda’i gŵr a’i chi, neu’n mynd yn or-emosiynol mewn theatr gerddorol, llyfrau a gormod o raglenni teledu.

Eurgain Powell, Ysgogwr Newid

Eurgain Powell

Ysgogwr Newid

Mae Eurgain yn Ysgogwr Newid yn ein swyddfa ac mae’n arwain ein gwaith ar drafnidiaeth, datgarboneiddio a chaffael. Datblygodd y Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer prosiectau ac ysgrifennodd ein hadroddiad diweddar “Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol”. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y Strategaeth Drafnidiaeth  newydd, y defnydd o arweiniad WelTAG, masnachfraint rheilffyrdd a Metro Trafnidiaeth Cymru, Cynllun Cyflawni Carbon Isel a phrosiectau peilot caffael. Fel mam i ddau o fechgyn prysur nid oes ganddi lawer o amser hamdden ond mae Eurgain yn mwynhau treulio amser yn yr awyr agored, rhedeg a beicio, yoga, bwyta ac yfed bwyd a gwin da! Mae’n gwirfoddoli gyda’r Sgowtiaid ac yn aelod o grŵp ‘Plastic free Penarth’.

Claire Rees, Arweinydd y Cyfryngau

Claire Rees

Arweinydd y Cyfryngau

Fel Arweinydd y Cyfryngau, mae Claire yn gyfrifol am rannu ein straeon gyda’r cyfryngau, yn lleol ac yn fyd-eang, a hi yw ein pwynt cyswllt â newyddiadurwyr sy’n ysgrifennu am y Ddeddf, y comisiynydd a’n gwaith. Yn gyn newyddiadurwr ers 10 mlynedd, mae hi wedi bod yn gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus ers 2013 i elusennau, asiantaethau a busnesau. Mae hi’n ddysgwr o Gymru a Sbaeneg, ac yn eiriolwr dros ffasiwn gynaliadwy – un o’i hoff bethau yw syfrdanu mewn siopau elusennol.

Kate Seary, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Kate Seary

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Mae Kate wedi ymuno â’r tîm fel Swyddog Cynorthwyo Tîm ac mae’n gweithio ar wneud ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ac argymhellion polisi yn fwy hygyrch i Lywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus. Mae Kate yn teimlo’n angerddol iawn am wleidyddiaeth ieuenctid ac mae’n gwirfoddoli tu allan i oriau gwaith gyda Ieuenctid Cymru di-elw, Rhwydwaith Ieuenctid ac Arweinwyr y Dyfodol y DU. Mae Kate yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn hyfforddi fel rhedwr Cymreig rhyngwladol pellter-canolig.

Christian Servini, Ysgogwr Newid

Christian Servini

Ysgogwr Newid

Ymunodd Christian â ni yn haf 2018 fel un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei waith yn cynnwys newid y system iechyd, modelau iechyd amgen, a rhoi cyngor a chymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyngor ymatebol. Mae Christian hefyd yn ffocysu ar ddatgarboneiddio a chynorthwyo cydweithwyr ar sgiliau a bargeinion dinesig. I ffwrdd o’r swyddfa, gellir dod o hyd i Christian fel arfer yn rhedeg neu’n podledu gyda Seismic Wales.

Jonathan Tench, Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau

Jonathan Tench

Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau

Mae Jonny’n credu bod Cymru’n mynd i newid y byd – drwy ddangos sut mae’n bosibl i ymladd anghydraddoldeb cymdeithasol a’r newid yn yr hinsawdd i gyd ar yr un pryd. Mae’n cefnogi gwaith rhyngwladol y tîm, yn arwain ar ymgysylltiad y sector preifat ac yn gyfrifol am Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Jonny’n treulio gormod o amser yn darllen am wleidyddiaeth ac mae’n bwyta gormod o basta. Ei hoff sioe gerdd, meddai, yw Little Shop of Horrors ond os wnewch chi holi mwy, mewn gwirionedd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat yw ei ffefryn.

Helen Verity, Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Helen Verity

Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Mae Helen ar genhadaeth i egluro llywodraethu ariannol a risg, a dwyn synnwyr cyffredin yn ôl i’r broses o wneud penderfyniadau yn y gweithle.  Mae hi’n teimlo’n angerddol am bobl, a chreu a chynnal amodau’r gweithle lle maent yn ffynnu. Weithiau caiff ei gadael allan o’r Swyddfa i Gadeirio grŵp Penaethiaid Adnoddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ond fel arall gellir dod o hyd iddi’n rhyfeddu at ei chydweithwyr creadigol ac arloesol. Tu allan i oriau gwaith, mae Helen yn fam falch i 3, ar ei hapusaf yn ei chartref ac ar fin cael ci bach i ychwanegu at y rhialtwch. Ond os wnewch chi ei gwahodd i barti mi fydd hi yno.

Eleri Williams, Dadansoddwr Newid

Eleri Williams

Dadansoddwr Newid

Fel Dadansoddwr Newid, mae Eleri yn cefnogi aelodau o’r tîm gydag ymchwil a dadansoddi gan ganolbwyntio’n benodol ar gydraddoldeb. Mae hi’n comisiynu ymchwil i effaith debygol tueddiadau’r dyfodol ar yr anghydraddoldebau presennol. Mae Eleri wedi gweithio yn y trydydd sector o’r blaen, ar brosiectau sy’n canolbwyntio ar faterion hil a chyfiawnder cymdeithasol. Mae hi’n angerddol am sicrhau bod lleisiau a phrofiadau cymunedau rhyfeddol o amrywiol Cymru wrth wraidd datblygu polisi. Fel un sy’n frwdfrydig ynglŷn â chreu-rhestrau, mae Eleri yn mwynhau rhoi cynnig ar wahanol grefftau, garddio a darllen ac yna ticio eitemau oddi ar ei rhestrau niferus!

Partneriaid

Bydd Partneriaid yn cynnwys y rhai a secondiwyd i’r Swyddfa i raglen y Gallu i Greu a rhai eraill sy’n cynorthwyo prosiectau.

Taylor Edmonds, Bardd Preswyl 2021

Taylor Edmonds

Bardd Preswyl 2021

Cafodd y bardd 26 mlwydd oed a hwylusydd creadigol, o Benarth, y mae ei gwaith yn archwilio themâu gan gynnwys benywdod, bod yn cwiar, awdurdod, cysylltu, hud a straeon gwerin, a natur, ei geni a’i magu yn y Barri.

Bydd ei chydweithrediad blwyddyn-o-hyd gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn gweld y bardd ifanc yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfleu nodau’r Ddeddf, un ohonynt yn nod Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Thema eleni yw ‘Cymru i’r Byd’ – sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd gweledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a rôl Cymru yn y byd.

Alison Colebrook, Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Alison Colebrook

Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Mae’r Gallu i Greu wedi bod yn brosiect uchelgeisiol ac yn gyfle ffantastig i Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru i gydweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a phartneriaid eraill, i helpu Cyrff Cyhoeddus i ddeall Nod Cymru Gydnerth, bod yn glir am y camau y gallant eu cymryd tuag at wella bioamrywiaeth a sylweddoli graddfa a difrifoldeb y materion sy’n wynebu ein hamgylchedd naturiol. Gobeithiaf fod y gwaith yr ydym wedi ei wneud ar Daith tuag at Gymru Gydnerth yn galluogi sefydliadau ym mhob sector i weithio gyda’i gilydd yn fwy effeithiol tuag at greu’r newid trawsffurfiol sydd ei angen er mwyn i genedlaethau’r dyfodol fedru gwerthfawrogi a mwynhau ein byd naturiol.

Mae Alison yn gweithio fel Cynullydd Nod Cymru Gydnerth, mae’n gweithio i’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar y rhaglen y Gallu i Greu. Dros yr wyth mis diwethaf mae Alison wedi bod yn gweithio i adnabod y Newidiadau Syml y gall Cyrff Cyhoeddus eu gwneud tuag at gyflawni eu gofynion o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae wedi bod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i adnabod cymorth, offer, storïau ac arbenigedd a fedr helpu Cyrff Cyhoeddus ar eu siwrnai tuag at Gymru fwy Cydnerth.  Tu allan i’r gwaith mae Alison yn hoff iawn o nofio, ac yn aelod o glwb triathlon, mae’n mwynhau meithrin ffrwythau, llysiau ac ieir yn ei gardd, a bod allan yn yr awyr agored; boed hynny’n gerdded, beicio neu wersylla neu ddangos i’w bachgen bach ryfeddodau natur!

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn rhoi cyngor adeiladol ac yn herio ar faterion llywodraethu, rheoli cyllid ac archwilio, a’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol – yn cynnwys adnabod a rheoli risg. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys:

Jocelyn Davies,

Jocelyn Davies

Cyn AC Plaid Cymru a chyn aelod o PAC a chadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, aelod o Banel Ymgynghorol i Gomisiynydd Plant Cymru a Chadeirydd ei Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC), ymddiriedolwr Gofal a Thrwsio Cymru, aelod anweithredol o fwrdd awdurdod Refeniw Cymru;

John Dwight,

John Dwight

Archwilydd sydd wedi ymddeol, ymddiriedolwr a thrysorydd mygedol Gofal Hosbis y Ddinas ac aelod o weithgor CIPFA – cangen Cymru

Gareth Madge,

Gareth Madge

cyn Brif Swyddog a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol gyda Heddlu De Cymru, aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ACPO, Cadeirydd Cymdeithas Cyfreithwyr yr Heddlu

Jonathan Morgan,

Jonathan Morgan

Cyn AC Ceidwadol a chadeirydd PAC a Phwyllgor Iechyd, Llesiant a Llywodraeth Leol y Cynulliad ac ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Practice Solutions. Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Alan Morris (Chair),

Alan Morris (Chair)

Fran Targett,

Fran Targett

Panel Ymgynghori

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol banel i roi i’r Comisiynydd gyngor ar ymarfer ei swyddogaethau. Aelodau’r panel cynghori yw:

Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Syr David Henshaw

Cadeirydd, Cyfoedd Naturiol Cymru

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sally Holland

Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Marks

Prif Weithredwr, CGGC

Aled Roberts

Comisiynydd y Gymraeg

Shavanah Taj (PCS)

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru