Ein Tîm

Swyddfa'r Comisiynydd

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Bydd y Pum Dull o Weithio wrth wraidd fy ngwaith, a gwaith fy nhîm – byddwn yn ysgwyddo’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill."

Gyda chylch gwaith wedi’i nodi yn y gyfraith i fod yn ‘warcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru” Sophie Howe yw’r unig Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn y byd.

Fel un a ddisgrifiwyd gan y Guardian fel ‘Gweinidog cyntaf y byd dros y rhai sydd Heb eu Geni’ ei rôl yw rhoi cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn.

Cychwynnodd Sophie ar ei swydd yn 2016 ac mae wedi arwain ymyriadau proffil uchel yn ymwneud â chynllunio trafnidiaeth, diwygio addysg a’r newid yn yr hinsawdd, gan herio’r Llywodraeth ac eraill i ddangos sut y maent yn ystyried cenedlaethau’r dyfodol. Fel un a ddisgrifiwyd gan y Cylchgrawn Big Issue fel un o’r Gwneuthurwyr Newid mwyaf blaengar yn y DU, mae ei hymyriadau wedi sicrhau newidiadau sylfaenol mewn polisi cynllunio defnydd tir, cynlluniau trafnidaeth o bwys a pholisi’r Llywodraeth ar dai – gan sicrhau bod y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud heddiw yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae wedi cynrychioli Cymru yn y Cenhedloedd Unedig, OECD ac ar nifer o Fforymau Rhyngwladol yn cynnwys cadeirio ‘Rhwydwaith o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Cyn cychwyn ar y rôl hon roedd Sophie’n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru lle gwnaeth arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddu treisgar a thrais yn erbyn menywod a phlant, gan ffocysu ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth. Diwygiodd raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr ac arweiniodd raglen gyntaf yr heddlu wedi ei dylunio i fynd i’r afael â thrallod yn ystod plentyndod.

 

 Mae Sophie wedi gwasanaethu fel Cynghorydd i ddau o Brif Weinidogion Cymru gan roi cyngor ar bolisi a gwleidyddiaeth cymunedau, llywodraeth leol, cydraddoldeb a diogelwch cymunedau lle gwnaeth arwain at ddatblygu deddfwriaeth gyntaf Cymru i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. 

Cafodd ei hethol yn Gynghorydd am 9 mlynedd o 21 oed, ac fe ysgrifennodd adroddiad Comisiwn y Cynghorwyr 2009 a arweiniodd at ddiwygiadau deddfwriaethol ar gynyddu amrywiaeth ymhlith aelodau etholedig. Fel un a fu’n rheoli Adran Gyfreithiol y Comisiwn Cyfle Cyfartal mae ganddi gefndir mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae wedi ei henwi ymhlith y 100 o brif Fenywod Busnes yng Nghymru; mae’n gymrawd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe; mae’n dal Doethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ganddi radd yn y gyfraith a gwleidyddiaeth. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u pump o blant.

Patience Bentu, Partner Amrywiaeth, Cynhwysiant a Gwrth-hiliaeth

Patience Bentu

Partner Amrywiaeth, Cynhwysiant a Gwrth-hiliaeth

Mae cefndir Patience mewn Gwleidyddiaeth a Datblygiad Rhyngwladol, gyda ffocws ar Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chynrychiolaeth mewn Polisi a Gweithredu.

Mae hi wedi gweithio mewn rolau amrywiol yn y sectorau Cyhoeddus, Preifat a’r Trydydd Sector.

Mae ei chyfranogiad fel aelod o is-bwyllgor economaidd-gymdeithasol Pwyllgor Cynghori ar Covid Llywodraeth Cymru wedi adeiladu ar ei sgiliau, ei phrofiad a’i hangerdd i wreiddio amrywiaeth mewn Cymru Wrth-hiliol. Y rhain a’i phrofiadau byw yw’r hyn y mae Patience yn ei drwytho yn ei rôl yn OFGC i gynnig cymorth a chyngor ar sicrhau Cymru fwy cyfartal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Amynedd yw gwobr 2021 Cymdeithas Cyrhaeddiad Menywod Lleiafrifoedd Ethnig Cymru (EMWWAA) am Hunanddatblygiad; a’r Rhodri Morgan. Mae hi wrth ei bodd gyda cherddoriaeth a chanu, ymhlith pethau eraill; ac yn fam i fab yn ei arddegau.

Marie Brousseau-Navarro, Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Gomisiynydd

Marie Brousseau-Navarro

Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Gomisiynydd

Mae Marie wedi cael ei mabwysiadu gan Gymru ond mae’n dod yn wreiddiol o Ffrainc. Mae hi’n sicrhau ein bod ni’n cerdded y sgwrs ac yn gweithredu mor effeithlon a chynaliadwy ag y gallwn. Mae hi’n arbenigwr mewn cyfraith gyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol ac yn awr Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Ac mae hi wrth ei bodd.

Cyn hynny, hi oedd ein Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi. Mae hi’n rhan o’r uwch dîm rheoli sy’n helpu i ddatblygu a chyflawni cynllun corfforaethol a blaenoriaethau’r Comisiynydd a dylunio polisïau mewnol. Mae ganddi oruchwyliaeth o’n gwaith cyfreithiol, cyllideb, rheoli risg a phrosesau mewnol.

Yn ei swydd flaenorol, roedd Marie yn gyfrifol am oruchwylio gwaith ar fonitro ac asesu amcanion llesiant cyrff cyhoeddus, arwain y gwaith ar gymhwyso’r Ddeddf yn gyfreithiol yn ychwanegol at ei gwaith gyda gohebiaeth, trafnidiaeth a chynllunio. Roedd Marie hefyd yn Gonswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru. Mae hi’n caru bwyd da, gwin da a natur.

Sandy Clubb, Artist Ymgyfrannu

Sandy Clubb

Artist Ymgyfrannu

Fel Artist Ymgyfrannu mae Sandy’n gweithio gyda’r tîm cyfan i sicrhau bod ein gwaith wedi ei drwytho gan sgyrsiau ystyrlon a’n bod yn ymgysylltu â phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ar draws Cymru. Tu allan i’w gwaith mae Sandy’n weithgar gyda nifer o grwpiau cymunedol ac amgylcheddol, ac yn gwirfoddoli fel cyfaill. Mae Sandy’n caru bod allan yn yr awyr agored ac yn agos at natur, beicio, rhedeg neu gerdded gyda ffrindiau a theulu ac mae’n ysgogwraig gyfresol clybiau llyfrau.

 

Colleen Cluett, Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Colleen Cluett

Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Fel Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid, mae Colleen, yn rhan o’r tîm sy’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus i sicrhau bod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol wrth wraidd popeth a wnânt. Hi yw Pwynt Cyswllt sawl corff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus lleol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Yn ei hamser hamdden mae Colleen wrth ei bodd yn yr awyr agored, gwylio adar a gwneud pethau gyda’i dwylo – garddio, gwnïo, crochenwaith, pobi. Yn frodor o Dde Affrica, mae hi’n mwynhau dysgu am Gymru ac archwilio ac mae’n dysgu Cymraeg.

 

Susan Crutcher, Pensaer Datrysiadau

Susan Crutcher

Pensaer Datrysiadau

Mae ein Pensaer Datrysiadau’n sicrhau bod ein gweithle’n rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mae Susan hefyd yn rheoli ein holl systemau TG yn cynnwys hyfforddiant mewn TG ac yn cynorthwyo’n gwaith Adnoddau Dynol. Mae datrys problemau’n dod yn naturiol iddi ac mae bob amser yn edrych am ddulliau o facsimeiddio ein llesiant drwy greu amgylchedd cyfeillgar a deniadol yn ein gweithle. Mae’r Pensaer Datrysiadau hefyd yn rheoli dyddiadur sy’n symud yn gyflym, a logisteg. Tu allan i’r swyddfa mae Susan yn hoffi gwnïo, pobi, gwylio’r rhan fwyaf o raglenni chwaraeon ac mae ganddi docyn tymor i Glwb Peldroed Dinas Caerdydd.

Jacob Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Jacob Ellis

Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

Jacob yw’r Arweinydd Ysgogi Newid ar gyfer Materion Cyhoeddus a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae ei brif gyfrifoldebau yn cynnwys cynghori uwch randdeiliaid gan gynnwys Gweinidogion y Llywodraeth i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn 2019 sefydlodd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae wedi gweithio’n rhyngwladol i hyrwyddo’r ddeddfwriaeth sy’n arwain y byd. Mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol Llenyddiaeth Cymru, yn Ymddiriedolwr Sgowtiaid Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n gyn Newyddiadurwr i BBC Cymru ac mae’n un o gyn-fyfyrwyr Rhaglen Cynrychiolwyr Ieuenctid UNITE 2030.

Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio)

Rhiannon Hardiman

Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio)

Fel Ysgogwr Newid gyda ffocws ar hinsawdd, natur a datgarboneiddio, mae Rhiannon yn cefnogi cyrff cyhoeddus yng Nghymru i fynd yn sero net erbyn 2030 ac i gymryd camau i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth.

Mae Rhiannon wedi gweithio o’r blaen yn y sector cyhoeddus ar draws Llywodraeth Cymru, y GIG, y Senedd ac awdurdodau lleol lle bu’n arwain tîm Rhaglen Datblygu Gwledig CBS Pen-y-bont ar Ogwr am 10 mlynedd gan gefnogi datblygiad cymunedol cynaliadwy a chydlynol ac economïau gwledig ffyniannus.

Mae gan Rhiannon hefyd gefndir elusennol fel Rheolwr Cymru gyda’r elusen teithio llesol Living Streets yn eiriol dros gerdded bob dydd, aer glân a datgarboneiddio trafnidiaeth a bu’n Ymddiriedolwr a chyd-Gadeirydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am rai blynyddoedd.

Ei phrif feysydd diddordeb yw datgarboneiddio tai a thrafnidiaeth gan gynnwys cael ei bywyd ei hun ar y trywydd iawn i sero net. Mae Rhiannon yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’i dau o blant eco-ryfelwyr. “Does dim planed B!”

Luke Griffiths, Swyddog Ymchwil a Dadansoddi

Luke Griffiths

Swyddog Ymchwil a Dadansoddi

Graddiodd Luke yn ddiweddar, ac mae wedi cwblhau MScEcon mewn Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus. Fel rhan o genedlaethau’r dyfodol, mae Luke yn ymddiddori’n fawr ac yn ymfalchïo yn y modd y gall Cymru sefyll allan fel eiriolwr rhyngwladol er llesiant holl fywydau’r blaned hon. Y tu allan i’r gwaith, mae Luke yn ceisio dod o hyd i hobi sy’n addas iddyn nhw: o syrffio i wau, does dim byd yn rhy heriol.

Samuel Guy, Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Samuel Guy

Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Mae Sam yn un o’n Swyddogion Cynorthwyol Ysgogi Newid. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i sicrhau bod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu gosod yn gadarn wrth wraidd popeth a wnânt. Mae Sam yn Bwynt Cyswllt i sawl corff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus lleol yn Gwent. Mae’n angerddol am waith y Comisiynydd ac yn ymfalchïo mewn helpu i lunio Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac sy’n arwain y ffordd wrth greu byd teg a chynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Najma Hashi, Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Najma Hashi

Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid

Mae Naj yn angerddol am gydraddoldeb a’n gwaith rhyngwladol. Fel Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid, mae Naj yn gweithio ar Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn cefnogi gwaith rhyngwladol y swyddfa.

Alice Horn, Swyddog Dadansoddwr

Alice Horn

Swyddog Dadansoddwr

Fel Swyddog Dadansoddwr, mae Alice yn cefnogi aelodau o’r tîm gydag ymchwil a dadansoddi, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddarparu a gwneud dilyniant i Adolygiad Caffael Adran 20 cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Alice hefyd yn gweithio gyda thîm Cymorth Ysgogi Newid y Swyddfa, gan adeiladu perthnasoedd â chyrff cyhoeddus er mwyn sicrhau bod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu gosod yn gadarn wrth wraidd popeth a wnânt. Mae Alice yn Bwynt Cyswllt i sawl corff cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. Yn ei hamser hamdden, mae Alice yn mwynhau heicio, dysgu coginio ryseitiau newydd, a theithio.

 

Natalie Jenkins, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Natalie Jenkins

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Natalie yw ein Swyddog Cynorthwyo Tîm sydd newydd ei phenodi ac sy’n gweithio ar draws y tîm mewn rôl gynorthwyol eang. Mae gan Natalie gefndir eang o waith tîm a rheoli swyddfa; cynorthwyo pobl eraill i wireddu eu rolau a chyrraedd eu potensial yw’r hyn y mae’n hoffi ei wneud yn anad dim. Mae gan Natalie ddiploma mewn Seicotherapi a Hypnotherapi ac mae’n caru cwrdd â phobl o bob cefndir. Mae Natalie’n byw gyda’i theulu ifanc a dwy gath sy’n cael eu sbwylio’n rhacs, ac mae’n mwynhau mynd allan i fwynhau’r awyr agored ar bob cyfle, neu ddarllen pa bryd bynnag y mae’n cael peth amser tawel (nad yw’n digwydd mor aml â hynny!).

Hollie Leslie, Swyddog Cymorth Cyfathrebu

Hollie Leslie

Swyddog Cymorth Cyfathrebu

Fel ein Swyddog Cymorth Cyfathrebu, mae Hollie yn gyfrifol am gynhyrchu ein cylchlythyr misol CCD, trefnu cyfieithu a phrawfddarllen ein cyhoeddiadau Saesneg a Chymraeg. Mae Hollie hefyd yn cefnogi Claire, Arweinydd y Cyfryngau, gyda gwaith yn y wasg a’r cyfryngau ac yn cefnogi ar ein llwyfannau cymdeithasol, ein gwefan a’n gwaith dylunio. Y tu allan i’r gwaith, mae Hollie yn mwynhau darllen, cofnodi’i bywyd cyfan ar ffurf pwyntiau bwled yn ei dyddiadur ac ail-wylio Gilmore Girls am y milfed tro.

Petranka Malcheva, Dadansoddwr Newid (Gohebiaeth, Deddfwriaeth a Pholisi)

Petranka Malcheva

Dadansoddwr Newid (Gohebiaeth, Deddfwriaeth a Pholisi)

Mae Petranka (Pep) yn gyfrifol am ddelio â’r e-byst sy’n cael eu hanfon i’n swyddfa gan aelodau o’r cyhoedd, gwahanol gyrff cyhoeddus, sefydliadau ac, weithiau, cynrychiolwyr etholedig. Mae hi hefyd yn ymwneud â thrin ceisiadau am gefnogaeth a chyngor a anfonir atom gan wahanol gyrff cyhoeddus a sefydliadau, yn ogystal â chasglu a choladu astudiaethau achos o arfer da. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys gweithio gyda’r Prif Swyddog Gweithredol a’r Dirprwy Gomisiynydd ym mhob agwedd ar waith cyngor cyfreithiol, trin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol, cynnal ymchwil gyfreithiol a dadansoddi gohebiaeth gyhoeddus y swyddfa i ganfod materion systemig. Y tu allan i’r swyddfa, mae Pep yn hoffi darllen llyfrau ffantasi, tynnu lluniau o’i chi, lladd ei phlanhigion tŷ yn araf a chwyno am y tywydd.

Jenny McConnell

Dadansoddwr Newid

Ola Mohammed, Gweinyddwr Cymorth Tîm

Ola Mohammed

Gweinyddwr Cymorth Tîm

Mae Ola yn Gweinyddwr Cymorth Tîm sy’n gweithio fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddarparu cymorth effeithlon a phendant i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Ola yn mwynhau mynd allan a threulio amser gyda ffrindiau a theulu. Mae gan Ola hefyd gath fach o’r enw Cairo!

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid

Heledd Morgan

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Heledd yn aelod o’r tîm rheoli ac yn arwain ar nifer o’n meysydd gwaith. Fel gweddill y tîm, ei phrif rôl yw gweithio gyda’r sector cyhoeddus i’w helpu i newid eu harfer a’u diwylliant yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddiddordeb y Comisiynydd mewn polisi o gwmpas ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’. Mae Heledd yn gweithio’n agos gydag Archwilio Cymru ar fonitro cynnydd cyrff cyhoeddus wrth gyflawni’r ddeddfwriaeth ac mae’n helpu i ddatblygu cyngor ac adnoddau i gyflymu newid.

Daw Heledd o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg rhugl, ond bellach mae’n byw yng Ngogledd Caerdydd, lle mae hi wrth ei bodd yn cerdded ar hyd Afon Taf bob dydd.

Yn y brifysgol, roedd Heledd mewn côr Efengyl, Acapella, a chôr Pop o’r enw GASP!

Louisa Neale, Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a Diwylliant

Louisa Neale

Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a Diwylliant

Louisa (Lou) yw ein harbenigwr pobl arweiniol, sy’n gyfrifol am bopeth Adnoddau Dynol, Diwylliant a Datblygu Pobl gydag ychydig o lywodraethu corfforaethol yn cael ei daflu i mewn. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Adnoddau Dynol, ar ôl arwain timau gweithrediadau pobl yn bennaf yn sector tai Cymru a chyn hynny o fewn diwydiant preifat. Mae Lou yn ysgogwr newid AD, yn chwilio’n gyson am ffyrdd cyffrous a blaengar i greu dyfodol gwell i waith a symud y tu hwnt i arfer AD traddodiadol. Mae hi’n fam i ddau fachgen yn eu harddegau ac yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser hamdden ar y traciau athletau a’r caeau rygbi yn bloeddio ar ei chenedlaethau’r dyfodol. Yn hoff iawn o ddawns ac yn ffan o karaoke, mae Lou hefyd wrth ei fodd yn cerdded ei chroes bichon frisée/chow chow diddorol iawn o’r enw Blake!

Helen Nelson, Arwr Corfforaethol

Helen Nelson

Arwr Corfforaethol

Helen Nelson yw ein Arwr Corfforaethol, gan arwain ar drefnu ein gwaith a chynorthwyo staff drwyddi draw gyda chynllunio a chyflawni. Gan weithio’n agos gyda’r cyfarwyddwyr a’r rhai sy’n arwain newid, mae elfennau allweddol rôl Helen yn cynnwys herio’r tîm o safbwynt effaith, a sicrhau ein bod yn gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r cyfrifoldeb yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill ym mhopeth a wnawn. Mae Helen wedi arwain sefydliadau, yn cynnwys Ymlaen Ceredigion – Cynnal Cymru. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen yn awr yn byw yn y Mwmbwls, ac wedi treulio dros 10 mlynedd yn Aberystwyth cyn symud i’r fan honno. Mae’n weithgar yn ei chymuned leol ac mae ei dau fab yn ei chadw’n brysur. Ymddengys mai diddordebau Helen yw partïon plant a cherdded ei chi.

Sang-Jin Park, Swyddog Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Sang-Jin Park

Swyddog Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Lisa Pitt, Pennaeth Cyllid

Lisa Pitt

Pennaeth Cyllid

Mae Lisa wedi ymuno â’r sefydliad yn ddiweddar yn rôl newydd ei chreu fel Pennaeth Cyllid. Yn Gyfrifydd Siartredig, bu’n hogi ei chrefft dros 15 mlynedd mewn Ymarfer a Diwydiant cyn mentro i’r Sector Cyhoeddus. Mae hi’n awyddus ac yn gyffrous i fod yn rhan o’r Gymru trawsnewidiol, dan arweiniad FGC, ac mae’n edrych ymlaen at yr holl heriau a chyfleoedd a ddaw yn ei sgil.

Mae Lisa yn byw ger Caerdydd gyda’i gŵr a dwy ferch ifanc. Pan nad yw yn ei rôl “mam” mae’n mwynhau ychydig o oriau ymlaciol gyda ffrindiau yn cymryd rhan mewn te prynhawn neu ‘brunches’. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn damcaniaethau Ffiseg Cwantwm ac mae ei ‘guilty pleasure’ yn ymwneud â phopeth UFO a theorïau cynllwyn.

Claire Rees, Arweinydd y Cyfryngau

Claire Rees

Arweinydd y Cyfryngau

Fel Arweinydd y Cyfryngau, mae Claire yn gyfrifol am rannu ein straeon gyda’r cyfryngau, yn lleol ac yn fyd-eang, a hi yw ein pwynt cyswllt â newyddiadurwyr sy’n ysgrifennu am y Ddeddf, y comisiynydd a’n gwaith. Yn gyn newyddiadurwr ers 10 mlynedd, mae hi wedi bod yn gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus ers 2013 i elusennau, asiantaethau a busnesau. Mae hi’n ddysgwr o Gymru a Sbaeneg, ac yn eiriolwr dros ffasiwn gynaliadwy – un o’i hoff bethau yw syfrdanu mewn siopau elusennol.

Cara Rogers, Gweinyddwr Cymorth Tîm

Cara Rogers

Gweinyddwr Cymorth Tîm

Fel Gweinyddwr Cymorth Tîm, mae Cara yn gyfrifol am sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau a’i anfon yn effeithlon ac yn gywir. Ymunodd Cara â’r tîm ar ôl cwblhau gradd Meistr mewn Llywodraeth Cymru a Gwleidyddiaeth o Brifysgol Caerdydd. Ar ôl cael cipolwg ar y maes polisi cyhoeddus, canolbwyntiodd ei thraethawd hir ar hybu hunaniaeth genedlaethol, wrth edrych ar rwydweithiau polisi, adeiladu cenedl, polisi iaith Gymraeg a’r rhyngberthynas rhwng y trydydd sector a pholisïau cenedlaethol, er enghraifft, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg. Adeiladwyd hyn o’i thraethawd hir israddedig, a oedd yn trafod sut i hybu defnydd beunyddiol o ieithoedd lleiafrifol drwy ddefnyddio ymyrraeth Urdd Gobaith Cymru o’r enw Cymraeg Bob Dydd.

Kate Seary, Swyddog Cynorthwyo Tîm

Kate Seary

Swyddog Cynorthwyo Tîm

Mae Kate wedi ymuno â’r tîm fel Swyddog Cynorthwyo Tîm ac mae’n gweithio ar wneud ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ac argymhellion polisi yn fwy hygyrch i Lywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus. Mae Kate yn teimlo’n angerddol iawn am wleidyddiaeth ieuenctid ac mae’n gwirfoddoli tu allan i oriau gwaith gyda Ieuenctid Cymru di-elw, Rhwydwaith Ieuenctid ac Arweinwyr y Dyfodol y DU. Mae Kate yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn hyfforddi fel rhedwr Cymreig rhyngwladol pellter-canolig.

Christian Servini, Ysgogwr Newid

Christian Servini

Ysgogwr Newid

Mae Christian yn un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei waith yn cynnwys yr adferiad gwyrdd a chyfiawn yng Nghymru, gan gefnogi sut rydym yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan ddefnyddio a chymhwyso dulliau dyfodol, a chyngor ymatebol. Mae Christian hefyd yn cefnogi ein gwaith mewn meysydd eraill fel sgiliau ar gyfer y dyfodol, datgarboneiddio a thrafnidiaeth. Tu hwnt i’r swyddfa, gellir dod o hyd i Christian fel arfer yn rhedeg llwybr, neu’n cyflwyno pobl i hynny, trwy ei grŵp ‘Wild Trail Caerdydd’.

Jonathan Tench, Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau

Jonathan Tench

Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau

Mae Jonny’n credu bod Cymru’n mynd i newid y byd – drwy ddangos sut mae’n bosibl i ymladd anghydraddoldeb cymdeithasol a’r newid yn yr hinsawdd i gyd ar yr un pryd. Mae’n cefnogi gwaith rhyngwladol y tîm, yn arwain ar ymgysylltiad y sector preifat ac yn gyfrifol am Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Jonny’n treulio gormod o amser yn darllen am wleidyddiaeth ac mae’n bwyta gormod o basta. Ei hoff sioe gerdd, meddai, yw Little Shop of Horrors ond os wnewch chi holi mwy, mewn gwirionedd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat yw ei ffefryn.

Deian Timms, Dadansoddwr Newid

Deian Timms

Dadansoddwr Newid

Mae Deian yn Ddadansoddwr Newid gyda ffocws arbennig ar incwm sylfaenol cyffredinol, gan gefnogi’r tîm gydag ymchwil a dadansoddi polisi. Yn wreiddiol o Langollen, bu’n gweithio cyn hynny mewn rolau amrywiol yng ngwleidyddiaeth Cymru ac Ewropeaidd ym Mrwsel. Mae’n angerddol am botensial trawsnewidiol llunio polisi uchelgeisiol a helpu i greu Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang. Mae Deian yn mwynhau ysgrifennu a chwarae cerddoriaeth, ieithoedd, a theithio.

Korina Tsioni, Ysgogwr Newid Arweinwyr y Dyfodol

Korina Tsioni

Ysgogwr Newid Arweinwyr y Dyfodol

Korina yw ein Ysgogwr Newid Arweinwyr y Dyfodol ac mae’n canolbwyntio ar waith Academi Arweinwyr y Dyfodol. Mae’r Academi’n gweithio gydag amrywiaeth o noddwyr, partneriaid a chyfranogwyr ledled Cymru, i sicrhau bod pob sector yn ymwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu gwaith a bod gan arweinwyr y dyfodol yr holl wybodaeth, sgiliau a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i wneud y byd yn lle gwell! Mae Korina yn angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac mae wrth ei bodd â chelf! Mae hi’n rhedeg busnes digwyddiadau cerddoriaeth byd ar yr ochr , gyda’r nod o uno a dathlu gwahanol ddiwylliannau yng Nghymru, ac mae hi’n rhedeg ac yn perfformio mewn band gwerin Groegaidd hefyd! Yn ei hamser rhydd mae Korina yn gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr. Mae hi hefyd wrth ei bodd bod yn yr awyr agored gyda’i chi, mynd i gigs, teithio gyda theulu a ffrindiau, a gwneud gwaith camera ar gyfer fideos cerddoriaeth!

Louisa Petchey, Swyddog Polisi ac Ymchwil

Louisa Petchey

Swyddog Polisi ac Ymchwil

Cyd-benodiad gan Swyddfa Iechyd Cyhoeddus Cymru oedd Louisa. Ei swydd yw meddwl am y dyfodol a helpu cyrff cyhoeddus i wneud yr un fath. Mae hyn yn cynnwys beth all fod angen ei wneud yn awr i baratoi ar gyfer y dyfodol, pa effaith fydd penderfyniadau’n eu cael yn y tymor hwy a beth yw natur y dyfodol yr ydym yn dymuno ei greu. Fel rhan o’i hymdrechion tuag at greu gwell dyfodol, mae Louisa wedi gweithio i elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol ac mae’n cefnogi cael mwy o fenywod i gyfranogi mewn bywyd cyhoeddus. Mae Louisa ar ei hapusaf yn yr awyr agored, yn archwilio traethau Gŵyr gyda’i gŵr a’i chi, neu’n mynd yn or-emosiynol mewn theatr gerddorol, llyfrau a gormod o raglenni teledu.

Mariyah Zaman

Arloeswr Digidol

Partneriaid

Bydd Partneriaid yn cynnwys y rhai a secondiwyd i’r Swyddfa i raglen y Gallu i Greu a rhai eraill sy’n cynorthwyo prosiectau.

Taylor Edmonds, Bardd Preswyl 2021

Taylor Edmonds

Bardd Preswyl 2021

Cafodd y bardd 26 mlwydd oed a hwylusydd creadigol, o Benarth, y mae ei gwaith yn archwilio themâu gan gynnwys benywdod, bod yn cwiar, awdurdod, cysylltu, hud a straeon gwerin, a natur, ei geni a’i magu yn y Barri.

Bydd ei chydweithrediad blwyddyn-o-hyd gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn gweld y bardd ifanc yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfleu nodau’r Ddeddf, un ohonynt yn nod Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Thema eleni yw ‘Cymru i’r Byd’ – sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd gweledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a rôl Cymru yn y byd.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn rhoi cyngor adeiladol ac yn herio ar faterion llywodraethu, rheoli cyllid ac archwilio, a’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol – yn cynnwys adnabod a rheoli risg. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys:

Jocelyn Davies,

Jocelyn Davies

Cyn AC Plaid Cymru a chyn aelod o PAC a chadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, aelod o Banel Ymgynghorol i Gomisiynydd Plant Cymru a Chadeirydd ei Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC), ymddiriedolwr Gofal a Thrwsio Cymru, aelod anweithredol o fwrdd awdurdod Refeniw Cymru;

John Dwight,

John Dwight

Archwilydd sydd wedi ymddeol, ymddiriedolwr a thrysorydd mygedol Gofal Hosbis y Ddinas ac aelod o weithgor CIPFA – cangen Cymru

Gareth Madge,

Gareth Madge

cyn Brif Swyddog a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol gyda Heddlu De Cymru, aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ACPO, Cadeirydd Cymdeithas Cyfreithwyr yr Heddlu

Jonathan Morgan,

Jonathan Morgan

Cyn AC Ceidwadol a chadeirydd PAC a Phwyllgor Iechyd, Llesiant a Llywodraeth Leol y Cynulliad ac ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Practice Solutions. Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Alan Morris, Cadeirydd ein Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Alan Morris

Cadeirydd ein Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Fran Targett,

Fran Targett

Panel Ymgynghori

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol banel i roi i’r Comisiynydd gyngor ar ymarfer ei swyddogaethau. Aelodau’r panel cynghori yw:

Helal Uddin a Lloyd Williams

Cyd-Gyfarwyddwyr EYST (Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid Cymru)

Davinia-Louise Green

Cyfarwyddwr Stonewall Cymru

Rhian Davies

Prif Weithredwr Anabledd Cymru

Andy Jones

Prif Weithredwr Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau (yn cynrychioli busnes)

Andy Jones yw Prif Swyddog Gweithredol Port Aberdaugleddau (ond ymddiswyddodd ym mis Ebrill 2022) – mae’n aelod Bwrdd profiadol ac yn arweinydd busnes ar draws nifer o sectorau gwahanol ac mae’n rhan o’n Grŵp Llywio Adolygiad Adran 20.

Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Dechreuodd Dr Frank Atherton yn ei swydd fel Prif Swyddog Meddygol, Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru ym mis Awst 2016. Graddiodd Frank mewn meddygaeth o Brifysgol Leeds ac mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi gofal sylfaenol ac iechyd y cyhoedd ar draws y DU, Affrica a Gogledd America. Cafodd Frank ei urddo’n farchog ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2022 am ei wasanaethau i iechyd y cyhoedd yn dilyn y rôl flaenllaw y mae wedi’i chwarae yng Nghymru drwy gydol pandemig COVID-19.

Rocio Cifuentes

Comisiynydd Plant Cymru

Syr David Henshaw

Cadeirydd, Cyfoedd Naturiol Cymru

Syr David Henshaw yw Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Syr David yn Gadeirydd a Chyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill, ac mae wedi bod hefyd, ac mae’n cadw cyfres o rolau cynghori.

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna Herklots yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – rôl statudol annibynnol a sefydlwyd yn y gyfraith i amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae Heléna yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Her Heneiddio’n Iach Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Ruth Marks

Prif Weithredwr, CGGC

Ruth Marks yw Prif Weithredwr CGGC ac mae ganddi gefndir yn y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth, adnoddau dynol a rheoli newid.

Comisiynydd y Gymraeg

Shavanah Taj (PCS)

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Shavanah Taj yw Ysgrifennydd Cyffredinol BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig) cyntaf TUC Cymru. Ymunodd â TUC Cymru ym mis Chwefror 2019 o’r Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS), lle bu’n Ysgrifennydd Cymru ers 2013. Mae Shavanah yn ymgyrchydd angerddol ac yn actifydd a gellir dod o hyd iddo’n aml yn cyfrannu areithiau mewn dadleuon bord gron a gorymdeithiau protest ar materion fel gwrth-hiliaeth, hawliau dynol, hawliau menywod, cyflog teg, gwaith teg a chyfiawnder hinsawdd.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.