Datganiad gan Derek Walker

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, fy rôl yw cefnogi newid a bod yn warcheidwad cenedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn golygu helpu cyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n llunio polisi yng Nghymru i feddwl am yr effaith hirdymor y mae eu penderfyniadau’n ei chael, gan gynnwys sut y gallwn sicrhau Cymru Fwy Cyfartal ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, gwlad sy’n adlewyrchu ein gwir amrywiaeth ac yn elwa ohoni. 

Yn ein hymrwymiad i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, rydym yn ymroi ein hunain fel sefydliad i ddatblygu’r polisïau a’r gweithdrefnau perthnasol a fydd yn ein galluogi i wreiddio diwylliant o gynhwysiant yn fewnol yn ein sefydliad ac yn allanol yn y gwaith a wnawn gyda chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill. Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth ac yn ystyried datblygu ein Cynllun Gweithredu LHDTQ+, a fydd yn cyd-fynd ag uchelgais Cymru i ddod y genedl fwyaf cyfeillgar i LHDTQ+ yn Ewrop; a Chynllun Gweithredu Anabledd. 

Wrth wraidd y gwaith hwn mae cydnabod pwysigrwydd hyrwyddo gwahanol hunaniaethau a derbyn profiadau bywyd amrywiol, tra’n sicrhau ein bod yn dileu rhwystrau a fydd yn rhwystro unigolion a sefydliadau rhag ffynnu wrth adeiladu Cymru well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rydym yn ceisio gweithredu yn ogystal â thrafod er mwyn cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Ein nod yw bod yn enghraifft o arfer da, gan geisio dangos sut y gallwn feddwl a gweithredu heddiw i wneud Cymru’n well yfory. Nod y strategaeth hon yw gwneud hyn drwy wella ein profiadau o amrywiaeth trwy bontio bylchau rhwng grwpiau o nodweddion gwarchodedig ac eraill. 

Rydym yn derbyn y bydd rhai heriau o ran cynyddu cynrychiolaeth ar wahanol lefelau o’n sefydliad. Mae’r polisi hwn yn amlygu’r ffyrdd y byddwn yn goresgyn yr heriau hyn ac yn adlewyrchu ein hymrwymiad i wella profiadau ein hamrywiaeth, a thrwy hynny gynyddu ymdeimlad o gynhwysiant, a fydd, o’i ymestyn, yn adlewyrchu cyfle cyfartal a thegwch. 

Ein Gweledigaeth 

Wrth weithio i gefnogi sefydliadau i gyflawni nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymdrechu i ‘weithredu’ Deddf Cydraddoldeb 2006 a 2010 ar egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant. 

Ein blaenoriaeth yw creu amgylchedd gwaith sy’n denu’r doniau gorau, sy’n galluogi staff i ffynnu a gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y nodau llesiant ar y cyd: 

Infographic of Well-being of Future Generations Goals

Mae egwyddorion a nodau’r strategaeth hon yn ymwneud yn benodol â Chymru Fwy Cyfartal, ond byddwn yn ceisio cyfrannu at bob un o’r nodau. Mae cyfraniadau ein staff amrywiol yn anfesuradwy yn fewnol ac wrth gyflawni ein swyddogaethau; felly, rydym am i bawb deimlo eu bod yn rhan annatod o’n swyddfa, a gyda’n gilydd byddwn yn creu diwylliant cynhwysol lle gall pawb gyfrannu eu gwybodaeth at lesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. 

Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein swyddfa yn cofleidio diwylliant gwaith cynhwysol, lle mae staff yn teimlo’n ddiogel ac yn hyderus eu bod yn cael eu trin yn gyfartal ac yn deg. Yn unol â’n nod o bolisi ‘gweithredu yn ogystal â thrafod’, rydym yn gweithio i wreiddio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar bob lefel o’n sefydliad, gan gefnogi staff i fod yn ymwybodol a chael gwybodaeth am faterion a rhwystrau y mae gwahanol nodweddion gwarchodedig yn eu hwynebu, a thrwy hynny gynyddu dealltwriaeth a phwysigrwydd safbwyntiau amrywiol. Bydd gwneud hyn yn ein galluogi i adeiladu diwylliant mwy cynhwysol, sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ystyried anghenion gwahanol grwpiau. Bydd yn hybu ymdeimlad o berthyn, yn galluogi staff i wneud y gorau o’u potensial, teimlo’n ddiogel i adrodd am unrhyw faterion ac ymddiried yn y sefydliad i fynd i’r afael â’r rhain ar unwaith. 

Felly, ein hegwyddorion sylfaenol ar gyfer cyflawni’r strategaeth hon yw: 

 • Ein hymrwymiad i gyfleoedd teg a chyfartal i bawb.
 • Ein hymrwymiad i feithrin amgylchedd gwaith sy’n amrywiol ac yn gynhwysol i bawb.
 • Integreiddio ymagwedd gydgynhyrchiol, sy’n annog ymgynghori mewnol a mewnbwn gan aelodau staff.

 Ein Nodau 

 • Cydnabod bod angen amgylchedd a diwylliant cynhwysol i sicrhau cydraddoldeb a thegwch. 
 • Sicrhau bod ein polisïau a’n harferion yn cael eu cefnogi’n ddigonol gan yr uwch reolwyr. 
 • Cydnabod bod rheoli amrywiaeth a diwylliant o gynhwysiant yn broses barhaus ac nid yn ymarfer unwaith ac am byth. 
 • Cadw at ddeddfwriaeth a osodwyd ac adolygu polisïau yn gyson trwy wiriadau, archwiliadau ac ymgynghoriadau â staff. 
 • Darparu hyfforddiant digonol i Reolwyr Cyflenwi i’w helpu i ymateb yn ddigonol i anghenion amrywiol. 
 • Blaenoriaethu a gweithredu ein Cynlluniau Gweithredu Cydraddoldeb yn llwyddiannus 
 • Blaenoriaethu casglu data, yn enwedig staff â nodweddion gwarchodedig, er mwyn adnabod rhwystrau a dod o hyd i atebion. 

Bydd monitro a gwerthuso’r strategaeth hon yn ein helpu i asesu a yw’n gweithio’n ymarferol. Cynhelir yr adolygiad hwn yn flynyddol i fynd i’r afael ag unrhyw faterion. 

Perthnasedd y ddyletswydd i’n swyddogaethau 

Wrth i ni oruchwylio gweithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chefnogi Cyrff Cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod hyn wedi’i wreiddio yn eu gwaith, mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Gwasanaethau Cyhoeddus (PSED) yn berthnasol i hyn. Yn fewnol, rydym yn awyddus i integreiddio cydraddoldeb a chysylltiadau da, yn gyntaf yn ein gweithle ein hunain; ac yna’n allanol, i gefnogi awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau eraill i wneud hynny, fel sy’n ofynnol gan y PSED. Mae’r ddyletswydd yn ei gwneud yn glir ein bod yn ystyried sut y gall swyddogaeth effeithio ar wahanol grwpiau mewn gwahanol ffyrdd. Felly, er mwyn cyflawni canlyniadau a fwriedir, rydym yn ymwybodol o gynllunio a gweithredu polisïau mewnol ac allanol a fydd yn lleihau anghydraddoldeb ac yn dileu canlyniadau gwael. 

Rydym wedi’n rhwymo gan rwymedigaeth gyfreithiol y PSED i gyflawni ein dyletswyddau o ran hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol drwy brosesau ac arferion a fydd yn diwallu anghenion amrywiol, gan arwain at wneud penderfyniadau mwy gwybodus a datblygu polisïau. 

Pam fod y strategaeth hon yn bwysig? 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn ei gwneud yn ofynnol i ni: 

 • dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir gan neu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
 • hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu;
 • meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu.

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus – GOV.UK (https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-equality-duty) 

Felly, wrth gadw at Reoliadau Dyletswyddau Penodol Deddf Cydraddoldeb 2010 2011, mae’r strategaeth hon yn amlinellu ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer y pedair blynedd nesaf (2023-2027) ac yn darparu gwybodaeth sy’n cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. 

Rydym yn cydnabod bod Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi’r 9 nodwedd warchodedig a ganlyn: 

 • Oedran
 • Anabledd
 • Hil
 • Rhyw (rhyw)
 • Crefydd a Chred
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Ailbennu rhywedd
 • Beichiogrwydd
 • Priodas/Partneriaeth sifil

Er mwyn cyflawni ein nodau, mae ein hamcanion cydraddoldeb: 

 • yn cwmpasu’r holl nodweddion gwarchodedig. 
 • yn canolbwyntio ar ganlyniadau er mwyn nodi meysydd gwella clir a phenodol yn hawdd. 
 • yn fesuradwy. 
 • yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol – dyletswydd statudol i PSED a’r Ddeddf Cydraddoldeb. 
 • yn proffilio man gwaith cynhwysol a chroesawgar ar gyfer ein staff. 

Mae ystyriaethau a gymerwyd wrth osod ein hamcanion wedi cynnwys adborth mewnol, ond heb fod yn gyfyngedig iddo; nodi meysydd o dangynrychiolaeth neu ganlyniadau gwahaniaethol, megis tangynrychiolaeth yn ein Tîm Cyn-reoli (PMT) a’r Uwch Dîm Arwain (UDA); y rhagolygon ar gyfer amcanion tymor byr, canolig neu hir; amcanion a all leihau neu ddileu rhwystrau, hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant, hyrwyddo tegwch a chysylltiadau da. 

O ran yr agenda cydraddoldeb, rydym wedi ymrwymo i sicrhau mai ein nod i ‘drafod a gweithredu’ ar y Ddeddf fydd y newid yr ydym am ei weld mewn eraill. 

Dylai pob aelod o staff ddeall eu bod yn cyfrannu at Gymru Fwy Cyfartal a gallant fod yn atebol am weithredoedd o fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon yn erbyn eu cydweithwyr neu bartneriaid, yn ystod eu cyflogaeth. 

Ein Hamcanion

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi datblygu amcanion cydraddoldeb strategol a fydd yn ein galluogi i ddangos sut y byddwn yn cyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a chysylltiadau da yng ngweithrediad ein sefydliad o ddydd i ddydd. 

Bydd ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu hadeiladu i mewn i ddyluniad ein holl bolisïau a chyflawniad ein gwaith ac mewn perthynas ag arferion rheoli pobl o fewn y tîm. Ein nod yw creu gweithle cefnogol, cynhwysol a grymusol. 

AMCAN 1 

Sefydlu Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (OFGCW) fel sefydliad sy’n cynnal ac yn cefnogi amgylchedd gwaith amrywiol trwy recriwtio, cadw, dilyniant, rheoli perfformiad a llesiant. 

Sut mae’r amcan hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol? 

Yn ogystal â cheisio sicrhau Cymru fwy cyfartal, mae’r amcan hwn yn cyfrannu at Gymru lewyrchus drwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth, mynediad at waith teg a meithrin sgiliau ein gweithlu. Byddwn hefyd yn ymdrechu i gyfrannu at Gymru o gymunedau cydlynol drwy gynnwys ac ysbrydoli pobl o gefndiroedd amrywiol i wneud cais i weithio i’n sefydliad drwy gydweithio a chynnwys aelodau’r gymuned yng Nghymru. Byddwn yn ceisio cyfrannu at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu drwy nodi lle mae sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol mewn prosesau recriwtio a chynnig cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. 

Sut byddwn yn gwneud hyn: 

 • Byddwn yn parhau i gasglu a dadansoddi data cydraddoldeb cynhwysfawr ac ystyrlon 
 • Byddwn yn parhau i gasglu a dadansoddi data cyflogaeth a gwybodaeth am y gweithlu mewn perthynas â’r holl nodweddion gwarchodedig gan nodi a yw’r gweithlu yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu a datblygu camau gweithredu cadarnhaol i unioni unrhyw fylchau. 
 • Byddwn yn monitro demograffeg ein gweithlu o ran gwybodaeth megis oedran, rhyw, cefndir ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, ac anabledd i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac wrth gyflawni’r nodau a’r ymrwymiadau a nodir yn ein polisi. 
 • Byddwn yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth mewn perthynas â swydd, graddfa, cyflog, math o gontract, ethnigrwydd a rhyw gan ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael ag unrhyw wahaniaethau cyflog hirdymor a nodwyd. 
 • Byddwn, trwy gyfranogiad a chydweithio, yn ymgysylltu’n rhagweithiol ac yn annog ceisiadau mewn swyddi lle rydym yn gwybod bod tangynrychiolaeth ar wahanol lefelau, gan gynnwys defnyddio gweithredu cadarnhaol yn unol â’r Deddfau Cydraddoldeb a chynyddu cynrychiolaeth ein ARAC a’n lefelau arweinyddiaeth uwch yn benodol. 
 • Byddwn yn ceisio gwella ein prosesau cyflogaeth yn barhaus, gan eu gwneud yn fwy hygyrch i bobl â nodweddion gwarchodedig. 
 • Byddwn yn ymgysylltu ac yn ysbrydoli pobl o gefndiroedd amrywiol i wneud cais i’n sefydliad trwy ein gwaith cydweithio a chynnwys. 
 • Byddwn yn ceisio sicrhau bod ein prosesau recriwtio, cadw, dilyniant, a llesiant yn deg ac yn dryloyw, ac yn cefnogi staff tuag at gynnydd cynaliadwy, trwy wneud y mwyaf o gyfleoedd datblygu staff. 

AMCAN 2  

Sicrhau bod ein hamgylchedd gwaith yn deg, yn gefnogol ac yn meithrin cysylltiadau da rhwng pobl â nodweddion gwarchodedig a’r rhai hebddynt; a gweithredu yn ogystal â thrafod drwy gydol ein prosesau mewnol, polisïau a gwneud penderfyniadau strategol i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth a gwaharddiadau eraill yn y Ddeddf. 

Sut mae’r amcan hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol? 

Yn ogystal â chyfrannu at nod Cymru fwy cyfartal, rydym yn ceisio cyfrannu at Gymru lewyrchus, gan adeiladu gweithlu medrus yn seiliedig ar waith teg. Drwy greu amgylchedd gwaith meithringar, gyda phecynnau llesiant cynhwysol, rydym yn cyfrannu at Gymru iachach. 

Sut byddwn yn gwneud hyn: 

 • Byddwn yn sicrhau ein bod yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant o fewn ein holl bolisïau ac arferion gwaith. 
 • Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau, ein polisïau a’n prosesau i sicrhau eu bod yn effeithiol ac yn gyfredol er mwyn sicrhau tegwch, ac i’w diweddaru yn unol ag unrhyw newidiadau yn y gyfraith. 
 • Byddwn yn hyrwyddo lefel uchel o ddealltwriaeth o faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled gweithlu’r comisiynydd. 
 • Byddwn yn darparu hyfforddiant a datblygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth i’r tîm yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn rhan o’n harfer bob dydd. 
 • Bydd hyfforddiant ar bob lefel o’r sefydliad yn cynnwys ein hawliau a’n cyfrifoldebau o dan y polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 
 • O fewn cyfyngiadau ein hadnoddau, byddwn yn ceisio parhau i gynnig ein pecyn llesiant cynhwysol i staff i’w hannog i wella eu llesiant. 
 • Byddwn yn parhau i gefnogi ffordd ystwyth o weithio sy’n caniatáu hyblygrwydd i staff i weithio yn unol â’u hanghenion unigol, heb unrhyw effaith andwyol ar gynhyrchiant. 
 • Byddwn yn galluogi amgylchedd gwaith sy’n rhydd o fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon, yn enwedig i bobl â nodweddion gwarchodedig a siaradwyr Cymraeg. 
 • Byddwn yn hyrwyddo urddas a pharch at bawb, a gweithle lle mae gwahaniaethau unigol a chyfraniadau’r holl staff yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi.
 • Byddwn yn annog staff i adrodd am unrhyw faterion cydraddoldeb a chymryd cwynion am fwlio, aflonyddu, erledigaeth a gwahaniaethu anghyfreithlon o ddifrif. 
 • Byddwn yn parchu ac yn cefnogi anhysbysrwydd lle nad yw staff yr effeithir arnynt yn teimlo’n hyderus i ddatgelu pwy ydynt. 
 • Byddwn yn sefydlu gweithdrefnau i fynd i’r afael â materion, digwyddiadau a chwynion mewn ffordd effeithiol sy’n canolbwyntio ar ddatrys problemau a dull adferol. Cyflawnir hyn gyda chefnogaeth yr UDA a’r ARAC. 

AMCAN 3 

Dileu neu leihau rhwystrau i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein hamgylchedd gwaith trwy sicrhau ei fod yn ymateb i anghenion unigol staff. 

 Sut mae’r amcan hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol? 

Yn ogystal â chyfrannu at Gymru fwy cyfartal, rydym yn gobeithio y bydd y camau gweithredu o fewn yr amcan hwn yn cyfrannu at Gymru o gymunedau cydlynus, drwy hyrwyddo diwylliant o fannau diogel a’n helpu i ddeall ein gilydd a safbwyntiau gwahanol yn well. Rydym yn genedl gyfrifol yn fyd-eang a thrwy gynyddu ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau lleol, cenedlaethol a byd-eang, rydym yn gobeithio gosod esiampl i sefydliadau a chenhedloedd eraill yn ein gwaith. 

Sut byddwn yn gwneud hyn: 

 • Byddwn yn annog dysgu ar y cyd trwy brofiadau bywyd i leihau neu ddileu anawsterau hygyrchedd yn y gweithle, er enghraifft, cynyddu ein dealltwriaeth o anabledd a hygyrchedd, ffydd, a mynediad i fannau addoli. 
 • Byddwn yn creu amgylchedd sy’n annog datgelu yn ogystal â chasglu a dadansoddi gwybodaeth gadarn am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 
 • Byddwn yn sicrhau hygyrchedd ac arferion cynhwysol i ddarparu ar gyfer anghenion ein staff, wrth ystyried datblygiadau yn y dyfodol. 
 • Byddwn yn parhau i ymrwymo i addewidion cydraddoldeb – er enghraifft Addewid Dim Goddefgarwch i Hiliaeth Cymru.
 • Byddwn yn cyflawni ein Cynllun Gweithredu Hil.
 • Byddwn yn parhau i archwilio sut i wella amrywiaeth ar bob lefel o’n sefydliad ac i hyrwyddo diwylliant cynhwysol o fewn y sefydliad. 
 • Byddwn yn parhau i geisio deall cyfansoddiad ac anghenion amrywiol ein staff i’n galluogi i hyrwyddo diwylliant sy’n seiliedig ar egwyddorion parch, urddas a chynhwysiant i bawb. 
 • Byddwn yn galluogi diwylliant cynhwysol o adeiladu a chynnal perthnasoedd gwaith da wrth i ni gydnabod ei bwysigrwydd o ran galluogi gwell ymgysylltu a chynyddu cynhyrchiant, a fydd, o ganlyniad, yn trosi i gynnwys ac ymgysylltu effeithiol â rhanddeiliaid allanol. Byddwn yn gwneud hyn drwy drefnu sesiynau ymwybyddiaeth ddiwylliannol a diwrnodau cwrdd i ffwrdd i gynyddu ein cyfrifoldeb byd-eang trwy ddeall ein cefndiroedd amrywiol yn well. 
 • Byddwn yn sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar flaen y gad wrth adolygu a diweddaru gwerthoedd ein sefydliad. 

AMCAN 4 

Sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn llywio ein harfer o swyddogaethau allanol, gan gynnwys y cyngor a ddarparwn i gyrff cyhoeddus. 

Sut mae’r amcan hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol? 

Trwy ein cyngor a ‘gweithredu yn ogystal â thrafod’, rydym yn gobeithio y bydd sefydliadau eraill yn ceisio cynyddu cyfraniadau i Gymru fwy cyfartal trwy ddeall integreiddio â nodau llesiant eraill. 

Sut byddwn yn gwneud hyn: 

 • Byddwn yn defnyddio’r pum ffordd o weithio yn ein holl waith, gan gynnwys cynnwys yr amrywiaeth o bobl yr effeithir arnynt gan ein penderfyniadau. 
 • Byddwn yn sicrhau ein bod yn hyrwyddo cyfranogiad y cyhoedd o ystod amrywiol o bobl ledled Cymru, gan gynnwys pobl ifanc drwy ein Hacademi Arweinyddiaeth. 
 • Byddwn yn sicrhau bod ein cyngor ar gynnwys yn galluogi cyrff cyhoeddus i fod yn fwy amrywiol ac yn fwy cynhwysol yn eu polisïau a’u penderfyniadau. 
 • Byddwn yn hyrwyddo Cymru Fwy Cyfartal fel un o’r saith nod llesiant cydgysylltiedig a phopeth a wnawn yn ein gwaith a’n prosesau ein hunain, yn ein gwaith cynnwys allanol, cydweithio a phartneriaethau. 
 • Byddwn yn cymhwyso’r Ddeddf Cydraddoldeb ac yn meithrin perthnasoedd gwaith da o fewn ein tîm a sefydliadau allanol.
 • Byddwn yn sicrhau bod gennym ddigon o adnoddau mewnol wedi’u neilltuo ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb. 

AMCAN 5 

Sicrhau bod gwaith y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfranogiad ac yn cael ei ategu gan brofiadau bywyd ystod amrywiol o leisiau, gan gynnwys pobl ifanc amrywiol y mae eu lleisiau’n cynrychioli cenhedlaeth y dyfodol, ac sy’n gwbl hygyrch. 

Sut mae’r amcan hwn yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol? 

Drwy gynnwys a chydweithio ag eraill, byddwn yn adolygu’n barhaus ac yn dysgu sut y gallwn wneud y cyfraniad mwyaf posibl at bob un o’r nodau llesiant yn y camau a gymerwn tuag at weithle mwy cyfartal a Chymru fwy cyfartal. 

Sut bydd gwneud hyn: 

 • Byddwn yn cynnwys pobl sy’n cynrychioli amrywiaeth poblogaeth Cymru, gan gynnwys y rhai â nodweddion gwarchodedig 
 • Byddwn yn ceisio cyrraedd cynulleidfaoedd a phartneriaid newydd a mwy amrywiol yn barhaus 
 • Byddwn yn annog mwy o gysylltiadau rhwng cenedlaethau a sgyrsiau profiadau byw, sy’n fuddiol i genedlaethau’r dyfodol a meddwl hirdymor 
 • Byddwn yn parhau i wrando, ymchwilio a dysgu i ddeall, hysbysu a grymuso pobl a chyrff cyhoeddus ledled Cymru yn well. 
 • Byddwn yn gwella hygyrchedd gwefan a thechnegau cynnwys y Comisiynydd yn barhaus ac yn edrych am well technegau cynnwys a chydgynhyrchu. 
 • Byddwn yn sicrhau bod cyfathrebiadau’r Comisiynydd yn hygyrch i bawb ac yn adlewyrchu amrywiaeth y bobl a’r lleisiau. 

Fersiwn 2, Gorffennaf 2023, dyddiad adolygiad Medi 2024