Ein Diwylliant

Mae rhai ohonom yn fewnblyg a rhai ohonom yn allblyg. Mae rhai ohonom yn hynod greadigol ac mae eraill yn anhygoel am adeiladu perthynas. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r cyfan yn llwyr ac yn croesawu amrywiaeth!Rydym wedi gweithio’n galed i greu a chynnal diwylliant gweithle lle mae llesiant ein gweithwyr yn flaenoriaeth. Mae llesiant yn ei ystyr ehangaf yn ymwneud â chreu’r amodau cywir i ni ffynnu.

Rydym wedi datblygu diwylliant sy’n anelu at gefnogi’r canlynol;

 • Cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Datblygiad proffesiynol parhaus
 • Amser i wneud pethau sy’n bwysig i’n tîm, y tu allan i’r swyddfa a bod yn hyderus gan wybod ei bod yn iawn ‘diffodd o waith’
 • Cysylltiad â’n cydweithwyr, gan wybod bod ein hangen i gael amser gydag eraill ac amser yn unig yn cael ei barchu
 • Man lle rydym yn teimlo’n ddiogel i ddangos ein gwendidau a chael ein parchu

Mae ein Haddewid Llesiant yn nodi ethos ein tîm i alluogi llesiant cadarnhaol. Mae gweithio o bell wedi rhoi her wirioneddol i ni ddod o hyd i ffyrdd o gadw mewn cysylltiad fel bodau cymdeithasol.

Gall gweithio ar eich pen eich hun, ac o dan amodau cyfyngedig, orliwio ymddygiadau negyddol yn hawdd. Gall gweithio ar ein pen ein hunain olygu ein bod yn dioddef o bryder, diffyg cwsg a lefelau cymhelliant is, gan effeithio ar ein gallu i feddwl yn glir.

Rydym yn cydnabod y pwysau ychwanegol hyn a’r ymchwil sy’n dweud y dylem gynyddu lefel, amrywiaeth ac ansawdd y cyswllt cymdeithasol sydd gennym fel Tîm.

Mae ein harferion llesiant yn cynnwys;

Iechyd a llesiant

Rydym yn annog ein tîm i fwynhau manteision byd natur a mynd allan i’r awyr agored mor aml ag y gallant. Rydym yn aml yn cynnal cyfarfodydd tîm awyr agored a ‘Cherdded a Sgyrsiau’ ar gyfer trafodaethau un i un a thrafodaethau tîm. 

I gefnogi ein nod o gyflawni Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, mae llawer o’n tîm naill ai’n siaradwyr Cymraeg rhugl neu, ymhell ar eu ffordd i gyflawni hyn. Cynhelir ‘Clwb Cymraeg’ a arweinir gan weithwyr bob yn ail fis er mwyn i gydweithwyr ymarfer eu sgiliau iaith, gan sgwrsio a chyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

Gwario

Mae dilyn ei brosesau gwario cynaliadwy yn golygu bod ein swyddfa yn cefnogi ystod eang o fusnesau lleol sy’n cadw arian i gylchredeg yn yr economi leol, yn cefnogi lles cymunedol ac yn helpu i leihau effeithiau amgylcheddol. Mae gweithio gyda mentrau cymdeithasol a busnesau sydd â chenhadaeth gymdeithasol gref wedi helpu ein Swyddfa i gynyddu ei heffaith hyd yn oed ymhellach.

Mae gennym berthynas hirsefydlog gyda bigmoose, elusen a menter gymdeithasol ddi-elw sy’n cefnogi pobl sydd wedi profi digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl, gan ddefnyddio eu caffi fel lleoliad cyfarfod, prynu eu cynnyrch a chymryd rhan yn eu digwyddiadau elusennol.

Trafnidiaeth

Anogir ein Tîm i ddefnyddio’r dull mwyaf cost effeithiol a charbon isel o deithio, llety a lletygarwch. Rydym hefyd wedi llofnodi Siarter Teithio Llesol Cymru sy’n cynnwys cyfres o gamau gweithredu y mae sefydliadau’n ymrwymo’n gyhoeddus iddynt, i ddangos eu hymrwymiad i gefnogi cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus, a defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn.

Y ffordd rydym yn gweithio

Rydym yn hyrwyddo’n gadarn y syniad o sicrhau cydbwysedd yn ein bywydau ac i’n helpu i gadw at ein harwyddair ‘caru gwaith, mwynhau bywyd!’, mae ein fframwaith Gweithio Unrhyw Le Unrhyw Bryd yn ein galluogi i gael dewis a hyblygrwydd yn y canol.

Rydym wedi mabwysiadu’r Wythnos Waith Fyrrach ac wedi gweithredu’r hyn sy’n cyfateb i waith 4 diwrnod yr wythnos ers y pandemig COVID heb golli unrhyw gyflog. Mae’r ffordd drawsnewidiol hon o weithio wedi gweld cynnydd yn llesiant ein tîm ond mae hefyd wedi ein helpu i recriwtio a chadw pobl/talent anhygoel.

Cam-drin Domestig

Ym mis Mawrth 2019, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol oedd y cyflogwr cyntaf yng Nghymru i gynnig absenoldeb cam-drin domestig â thâl i weithwyr.

Gall cydweithwyr gymryd hyd at bum diwrnod y flwyddyn â thâl ar gyfer argyfyngau domestig brys; mae hyn yn codi i 10 os oes angen i’r gweithiwr adael cartref neu gael mynediad i loches. Ers hynny mae’r polisi wedi’i fabwysiadu gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru, gyda mwy o gyrff cyhoeddus i’w ddilyn.

Ym mis Tachwedd 2020, cyflwynwyd ail bolisi i helpu aelodau staff a allai fod yn ddioddefwyr trais neu gam-drin domestig.

O dan y polisi hwn, gall gweithwyr sy’n gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wneud cais am grant arian parod o hyd at £500, blaenswm cyflog neu fenthyciad o hyd at £5,000 i helpu i dalu am unrhyw beth o gostau adleoli gan gynnwys rhent neu flaendal ar gartref, i gyflenwadau hanfodol.

Gwiriwyd y polisi gyda Bawso; sefydliad sy’n cefnogi cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n ddioddefwyr cam-drin a chamfanteisio.

Mae gennym hefyd fwy o bractisau sy’n sicrhau bod llesiant ein tîm yn parhau i fod wrth wraidd ein gweithrediad, megis;

 • Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol
 • Canllawiau cyflog teg tryloyw
 • Ymrwymiad i interniaethau â thâl llawn
 • Model ‘Cheerleader’ – ein fframwaith perfformiad ac atebolrwydd
 • Cwpan Calon – cydnabyddiaeth wythnosol rhwng cyfoedion
 • Anrheg llesiant
.

Academi Arweinwyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Yn 2019/2020, sefydlodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i hyfforddi arweinwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol gyda’r sgiliau angenrheidiol i arwain, hyrwyddo a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Dyma rai yn unig o’r arferion gwaith rydym wedi’u rhoi ar waith i sicrhau llesiant ein gweithwyr.Rydyn ni’n Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory i’n staff.

Diddordeb mewn mwy o wybodaeth am ein diwylliant gwaith a sut rydym yn ceisio ‘cerdded y sgwrs’?

Gallwch weld holl fideos ‘Ein Diwylliant’ ar ein YouTube yma.

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.