Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau

Dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yw nad yw patrymau tlodi wedi newid yn sylweddol dros genedlaethau a bod tlodi yn parhau yn her allweddol i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn dal o dan anfantais mewn mewn meysydd yn ymwneud â gwaith, cyfranogiad, addysg ac iechyd.

Mae heriau allweddol yn cynnwys ennill mwy o amrywiaeth ymhlith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau drosom a’n gweithlu’n gyffredinol, a sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn mabwysiadu ymagweddau a fydd yn rhoi diwedd ar dlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Taith tuag at

Cymru sy’n fwy cyfartal

Gwaith teg

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi gweddus, gan gydnabod gwerth pawb

Cyfleoedd addysgo

Galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd i’w cyflawni

Cyfranogiad

 Rhoi cyfleoedd cyfartal i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, i alluogi canlyniadau cyfartal

Canlyniadau iechyd cyfartal

Deall achosion a symptomau anghydraddoldebau iechyd, yn cynnwys Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a Cham-drin Domestig yn erbyn Menywod a Thrais Rhywiol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.