Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau

Dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yw nad yw patrymau tlodi wedi newid yn sylweddol dros genedlaethau a bod tlodi yn parhau yn her allweddol i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn dal o dan anfantais mewn mewn meysydd yn ymwneud â gwaith, cyfranogiad, addysg ac iechyd.

Mae heriau allweddol yn cynnwys ennill mwy o amrywiaeth ymhlith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau drosom a’n gweithlu’n gyffredinol, a sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn mabwysiadu ymagweddau a fydd yn rhoi diwedd ar dlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Taith tuag at

Cymru sy’n fwy cyfartal

Gwaith teg

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi gweddus, gan gydnabod gwerth pawb

Darllen Mwy

Cyfleoedd addysgo

Galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd i’w cyflawni

Darllen Mwy

Cyfranogiad

 Rhoi cyfleoedd cyfartal i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, i alluogi canlyniadau cyfartal

Darllen Mwy

Canlyniadau iechyd cyfartal

Deall achosion a symptomau anghydraddoldebau iechyd, yn cynnwys Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a Cham-drin Domestig yn erbyn Menywod a Thrais Rhywiol

Darllen Mwy

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.

Copy link
Powered by Social Snap