Cymru gydnerth

“Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid.”

Dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yw nad yw’r amcanion llesiant a’r camau sy’n berthnasol i’r ‘amgylchedd’ a osodwyd gan lawer o gyrff cyhoeddus bob amser yn adlewyrchu gwir ddiffiniad y nod Cymru Gydnerth, sy’n ffocysu ar gynnal a gwella amgylchedd bioamrywiol naturiol gydag ecosystemau iach ac ymarferol.

Yn gyffredinol, maent yn ffocysu ar feysydd megis ailgylchu, llifogydd, glendid, tipio anghyfreithlon a lleihau allyriadau. Tra bo’r rhain yn feysydd pwysig, mae’n dangos diffyg yn y cynnydd tuag at helpu i gyflawni adferiad natur ac ecosystemau iach, cydnerth.

Yn fwy cadarnhaol, mae’n galonogol i weld y ffocws a’r sylw ar yr amgylchedd naturiol oddi wrth Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eu hardaloedd. Hefyd, mae rhai byrddau iechyd a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwneud cysylltiadau cynyddol rhwng amgylchedd naturiol iach a gwell iechyd a lleisant.

Taith tuag at

Cymru gydnerth

Bioamrywiaeth a Phridd

Cynnal a gwella’r amgylchedd naturiol drwy reoli tir yn briodol i greu ecosystemau gweithredol iach

Darllen Mwy

Mannau Gwyrdd Naturiol

Cynorthwyo cydnerthedd cymdeithasol a llesiant cymunedol

Darllen Mwy

Gwybodaeth o Natur:

Cynyddu ymwybyddiaeth o bwsigrwydd amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iachach gweithredol naturiol

Darllen Mwy

Dŵr ac Ansawdd Aer

Cynorthwyo cydnerthedd ecolegol gan wneud amgylchedd iachach ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

Darllen Mwy

Defnyddio Adnoddau Naturiol

Ymaddasu i amgylchedd sy’n newid lle mae angen defnyddio adnoddau’n effeithlon

Darllen Mwy

Adnoddau Y Gallu I Greu

Alison Colebrook, Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Alison Colebrook

Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Mae Alison yn gweithio fel Cynullydd Nod Cymru Gydnerth, mae’n gweithio i’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar y rhaglen y Gallu i Greu. Dros yr wyth mis diwethaf mae Alison wedi bod yn gweithio i adnabod y Newidiadau Syml y gall Cyrff Cyhoeddus eu gwneud tuag at gyflawni eu gofynion o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae wedi bod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i adnabod cymorth, offer, storïau ac arbenigedd a fedr helpu Cyrff Cyhoeddus ar eu siwrnai tuag at Gymru fwy Cydnerth.  Tu allan i’r gwaith mae Alison yn hoff iawn o nofio, ac yn aelod o glwb triathlon, mae’n mwynhau meithrin ffrwythau, llysiau ac ieir yn ei gardd, a bod allan yn yr awyr agored; boed hynny’n gerdded, beicio neu wersylla neu ddangos i’w bachgen bach ryfeddodau natur!

Mae’r Gallu i Greu wedi bod yn brosiect uchelgeisiol ac yn gyfle ffantastig i Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru i gydweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a phartneriaid eraill, i helpu Cyrff Cyhoeddus i ddeall Nod Cymru Gydnerth, bod yn glir am y camau y gallant eu cymryd tuag at wella bioamrywiaeth a sylweddoli graddfa a difrifoldeb y materion sy’n wynebu ein hamgylchedd naturiol. Gobeithiaf fod y gwaith yr ydym wedi ei wneud ar Daith tuag at Gymru Gydnerth yn galluogi sefydliadau ym mhob sector i weithio gyda’i gilydd yn fwy effeithiol tuag at greu’r newid trawsffurfiol sydd ei angen er mwyn i genedlaethau’r dyfodol fedru gwerthfawrogi a mwynhau ein byd naturiol.
Alison Colebrook | Cynullydd y nod Cymru Gydnerth